Türkiye Bankalar Birliği tarafından Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağı bildirilmiştir...


GENELGE NO: 20/162

İstanbul,16.10.2020

İlgili Birim: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler&Finans

Konu: Turizm Destek Paketi Uygulaması Hakkında

İlgi: Türkiye Bankalar Birliği’nin 16.10.2020 tarihli kamuoyu duyurusu

Yönetici Özeti:  Türkiye Bankalar Birliği tarafından 16 Ekim 2020 tarihinde yapılan kamuoyu duyurusu ile Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar* tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını bildirilmiştir.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 16 Ekim 2020 tarihinde yapılan kamuoyu duyurusu ile Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu  kefaleti ile bankalar* tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını bildirilmiştir.

Krediler, 01 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit  faizli krediler için azami  yüzde 14,5, değişken faizli krediler için  TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir.

Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst  limiti 40 milyon TL olacaktır. Kredi ve kefalet limitleri ciro  aralıklarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Ciro                              Kefalet Üst Limiti (TL) Kredi Üst Limiti (TL) 

0-3 milyon TL               80.000                         100.000 

3-25 milyon TL             800.000                       1.000.000

25-50 milyon TL          4.000.000                   5.000.000

50-125 milyon TL        8.000.000                    10.000.000

125 milyon TL üzeri    16.000.000                  20.000.000

Konaklama                   32.000.000                  40.000.000

 Başvuru Koşulları

  • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
  • Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.
  • Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması

Kullandırılabilecek Kredi Ürünleri 

*Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

Nakit Kredi: 

Taksitli ya da rotatif olarak kullandırılacak krediler
Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı
Murabaha ürünleri 

Gayrinakit Kredi:

Kurumsal Kredi Kartı
Doğrudan Borçlandırma Sistemi
Tedarik Zinciri Finansmanı            
Mal Alımı Teminat Mektubu
Garantili Çek  

Kullanım Esasları 

İlk aşama 01.11.2021 tarihine kadar olan ödemesiz dönemdir. Bu dönem aynı zamanda Program kapsamında Kredi Verenler tarafından yararlanıcılara tahsis edilecek limitlerin aşağıda belirtilen kredi ürünleri yoluyla kullandırımlarının yapılacağı dönemdir. Bu tarihten sonra limit mevcut olsa da kullandırım yapılmayacaktır.

İkinci aşama ise ödeme dönemidir. 01.11.2021 tarihine kadar yapılan kullandırımlar (ve varsa geri ödemeler) sonrası oluşan risk bakiyesi bu tarih itibariyle 36 aylık bir ödeme planına bağlanacaktır.

Yararlanıcıya tahsis edilen kefalet tutarının azami %10’ununa karşılık gelen kredi tutarı işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir. Firma kullandırımlarına serbest bırakılacak %10’luk kısmın üzerindeki kullandırımların üçüncü kişilere transfer edilmesi ve ayrıca finanse edilecek giderlerin tek seferde 100.000 TL üzeri olması halinde sözleşme, fatura vb. belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Ücret ve Komisyon

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
  • Banka verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.
  • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez. 

Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu’nun www.kgf.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.  

Konuyu önemine binaen bilginize sunarız. 

Saygılarımızla,

TÜROB - Türkiye Otelciler Birliği                                                                          

Müberra ERESİN                                                      

Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER             :

1-Türkiye Bankalar Birliği 16.10.2020 tarihli duyurusu

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7713/TBB_KD_161020.pdf

2-Uygulama Esasları hakkında detaylı bilgi

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/urunlerimiz/hazine-destekli-kefaletler/turizm-destek-paketi