Page 93 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 93
tedarik
g2m Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu:


Ev Dışı Tüketim’in%41’i İstanbul’da
Otellerin her türlü gıda, temizlik ve sarf malzemeleri tedarikçisi olan g2m, üreticiler ve
işletmeler arasında köprü görevi görüyor.

E v dışı tüketm sektöründe akla ortaklarını da ttzlikle seçiyorlar. Sektö-


ilk gelen şirketlerden olan g2m,
rünün referans şirket konumunda olan
çalışmalarını 34 yıldır başarıyla
frmamız g2m, zengin ürün gamı ve ulus-
sürdürüyor. Bugün Türkiye’de 11
karşılamada ilk tercih olmak üzere çalış-
dağıtm merkezi, 350 kamyonluk araç f- lararası hizmet kalitesi ile tüm ihtyaçları
losu, 45 bin metrekare depolama alanı ve malarını aralıksız sürdürüyor. Taze meyve
1016 çalışanıyla 71 ilde hizmet veren fr- ve sebze tedariğinden et ve et ürünlerine,
ma; ISO 9001 ve ISO 22000 kalite belge- dondurulmuş gıdalardan kuru gıdalara
leriyle hizmet güvencesini belgeleyerek, ve gıda dışı ürünlere kadar birçok çeşit-
yerel, ulusal ve uluslararası alanda önem- te ürün gamını sürekli olarak geliştriyor.
li adımlar atyor. 45 bin metrekare kapalı g2m, profesyonel mutakların ‘tek sipariş,
alanda, her türlü ürünü sağlıklı ve hijye- tek fatura’ konseptnde günlük operas-
nik bir şekilde depolamaya müsait yüksek g2m Genel Müdürü yonlarını hızlı ve kolay yönetebilmelerini
standartlardaki depolarda faaliyet göste- Burak Özbaşoğlu amaçlıyor. Avrupa yakasında İkitelli ve
ren g2m'nin İstanbul’daki operasyonlarını Asya yakasında Samandıra depolarımızın
g2m Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu'na hazinelerini tanıtan ve bir anlamda koru- yanı sıra Beyoğlu’nda açtğımız cep depo-
sorduk... yan otel ve turistk restoranların ev dışı muz ile özellikle turistk mekanların yoğun
tüketm pazarının gelişmesindeki önemi olduğu tarihi yarımadadaki müşterilerimi-
İstanbul'da otel ve turistk tartşılmaz. ze hızlı ve esnek hizmet sağlayabiliyoruz.
restoranların yaratğı pazarı
nasıl görüyorsunuz? Pazarın içindeki konumunuzu Pazardaki genel trendler ne yönde?
Otel ve restoranların da dahil olduğu ev tanımlayabilir misiniz? Türk gastronomisi zengin kültürünün
dışı tüketm pazarı, ülkemizde ulusla- Dünyanın en zengin mutak kültürlerin- parçası olan yöresel lezzetleri içine kata-
rarası pazar araştrma frması Ipsos’un den birine sahip Türk gastronomisinin rak gelişiyor. Eskiden gelen turistn Türk
yapmış olduğu pazar araştrmaları so- gelişiyor olması gönüllü elçi diyebilece- mutağına ilişkin bilgisi şiş-kebap, bakla-
nucunda ölçümlenebilir duruma geldi. ğimiz işletme sahiplerinin birer mutak va, lokum olarak sınırlıyken bugün artk
Türkiye’de sektörün bugünkü büyüklüğü aşığı olmalarından kaynaklı. Mutak alış- çok özel yöresel lezzetleri deneme imkanı
yaklaşık 50 milyar TL olarak ölçülüyor. verişinden yemek yapımına kadar her buluyorlar. Dünyada ve Türkiye’de yöresel
Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, An- detay üzerinde hassasiyetle durdukları lezzetlere yönelik trendin devam etğini
talya, Bursa, Adana ve Muğla’nın oldu- gibi hizmet kalitelerinin sürekliliği için iş söyleyebiliriz.
ğu yedi büyük ilimiz genelinde 25 bine
yakın otel ve restoran noktası var. Otel
ve restoranların satnalma hacimleri ise
toplam pazarın neredeyse yarısını oluş-
turuyor. Bu iller içinde İstanbul tek başına
toplam pazarın yüzde 41’ini oluşturuyor.
Kültür ve turizm açısından İstanbul’un
küresel konumunun da etkisiyle ülkemi-
ze ait özel lezzetleri sunan otel ve resto-
ranlar turizm gastronomisinin seviyesini
artrıyor. Kültürümüzün nadide lezzet

93


92-98 son TEDARİK.indd 93 05.08.2015 13:25
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98