Page 92 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 92
tedarik


Oasis Clean Serisi ile
Çevreye Duyarlı Ürünler
Ecolab, Oasis Clean ürünleri ile etkinlikten ödün vermeden çevreye duyarlı temizlik
anlayışını ortaya koyuyor.

ürdürülebilirlik günümüzde öne- Ecolabel etket sisteminin gerekliliklerini
mini her geçen gün artran bir yerine getren ürünler içerir. 1992 yılın-
kavram olarak karşımıza çıkmak- da kurulmuş olan Avrupa Ecolabel siste-
S tadır. Tüm yaşam döngüsü düşü- mi, işletmelerin çevreye duyarlı ürün ve
nüldüğünde küresel sistem, ekoloji, eko- hizmet üretmeye ve pazarlamaya teşvik
nomi, enerji gibi kavramların korunması etme amacında olan gönüllü bir etket-
toplumsal olarak hepimizin sorumlulu- lendirme ve standart programıdır.
ğundadır. Ecolab olarak bu sorumluluğun Oasis clean ürünleri arzu edilen temizliği
farkındayız ve atğımız her adımda bu sağlarken aynı zamanda sürdürülebilir-
sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. lerdir, çünkü
Sürdürülebilirlik ürün, sistem ve hizmet- •Ambalaj atğı %98 oranında azalır
lerimizin özünde vardır. Müşterilerimizin •Dozaj ünitesi ile fazla tüketm önlenir
çevreye olan etkilerini asgariye indirme- •Kapalı sistem olması nedeniyle kon- Oasis Clean 61 S
lerine yardımcı olmak için geliştrdiğimiz santre kimyasallarla teması önleyip ça- sis Clean 40 S mükemmel temizlik sağlar,
programlarda güçlü bir tarihe sahibiz ve lışan güvenliğini artrır. nötr pH’ı ile cilt ve yüzeyler için nazik bir
çevresel tasarrufar önümüzdeki yeni üründür.
ürün geliştrme süreçlerinde ana hedef- KISACA BU ÜRÜNLERDEN
miz olmaya devam edecektr. Tüm ürün- BAHSEDERSEK; Oasis Clean 61 S saniter alanlar için kon-
lerin çevreye bazı etkileri vardır – kimi Oasis Clean 10 S konsantre çok amaçlı santre asidik temizleme ürünüdür. Asit-
geliştrilme sürecinde, kimi kullanımı temizleme ürünüdür. Çalışma yüzeyleri, ler ve yüzey aktf maddelerin yenilikçi
esnasında, kimi ise bertaraf edilirken. Biz masalar, sandalyeler gibi suya dayanıklı kombinasyonu sayesinde kireç ve sabun
Ecolab olarak ürünlerimizin tüm yaşam tüm yüzeylerdeki yağ ve kirleri hızlı ve kalıntlarını kolayca çıkarır. Vücut yağı ve
döngüsünü optmize ederiz. Konsantre zahmetsizce çıkarır. Yüzeylere karşı nazik kozmetk kalıntları gibi tpik banyo kirle-
sıvılardan ve kat formülasyonlardan ye- bir ürün olmasına rağmen temizlik per- rini de hızlı ve zahmetsizce çıkarır. Kulla-
nilikçi ambalaj ve dozaj sistemlerine ka- formansı açısından son derece güçlüdür. nımdan sonra hoş ferah ve meyvemsi bir
dar portöyümüz, müşterilerimizde gü- koku bırakır.
venliği artrmaya, su ve enerji tüketmini Oasis Clean 32 S konsantre, durulama
düşürmeye, çevreye salınan kimyasal ve gerektrmeyen zemin temizleme ürünü- Oasis Clean 62 S aside duyarlı yüzeyler-
atkları azaltmaya yardım etmektedir. dür. Özellikle parlak zeminlerde kullanımı de güvenle kullanılan konsantre alkali
Ecolab Clean Serisi ürünler tam da bu idealdir. Mükemmel malzeme uyumlulu- banyo temizleme ürünüdür. Kireç, sabun
bağlamda ortaya çıkmaktadır. Clean seri- ğuna sahip Oasis Clean 32 S zeminlerde- kalıntları, vücut yağı ve banyolarda sıkça
si ürün grubumuz bağımsız sertfkasyon ki yağ ve kirleri derinlemesine temizler, rastlanan kirleri kolayca çıkarır ve kireç
kuruluşlarından Avrupa Birliği Ecolabel düzenli kullanımda kir birikimini önler. oluşumunu önler. Oasis Clean 62 S sani-
veya Nordic Swan tarafndan onaylıdır. Temizlikten sonra ferah bir koku bırakır. ter alanlardaki aside duyarlı yüzeylerde
Bu yaz palete aldığımız Clean serisi ürün kullanım için ideal bir üründür. Kullanım-
grubumuzdan Oasis Clean ürünleri ile et- Oasis Clean 40 S iz bırakmayan ve hızlı dan sonra hoş meyvemsi bir koku bırakır.
kinlikten ödün vermeden çevreye duyarlı kuruyan formülüyle camlar ve yüzeyler Oasis Clean serisinin tamamı biyolojik
temizlik anlayışımızı ortaya koyuyoruz. için ideal bir temizleme ürünüdür ve te- olarak parçalanabilir ve kullanıcı güven-
Oasis Clean ürün portöyü Avrupa Birliği mizlikten sonra ferah bir koku bırakır. Oa- liği için renk kodludur.

92


92-98 son TEDARİK.indd 92 05.08.2015 13:25
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97