Page 85 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 85
trend


Oda, Kalem, Kağıt ve
Naneli Şekerin ÖtesiOda, kalem, kağıt ve naneli şekerin sınırları arasında sıkışan toplantı anlayışına yeni
açılımlar getiren Marriott International, “Meetings Imagined” dijital platformu ile
Türkiye’de fark yaratan organizasyonlara ilham vermeyi hedefliyor.
M arriot Internatonal, iş meetngsimagined.com adresi üze-

rinden 15 Temmuz’a kadar en yaratcı
ya da sosyal organizas-
yonlara yepyeni ilhamlar
yiyecek ve içecek görüntülerini payla-
verecek dünya çapında
Hotel’de “iki kişi beş gece konaklama
bir dijital platorm uygulaması başlat. şanlar, Venedik’te yeni açılan Marriot
“Meetngs Imagined” adlı bu teknolo- ödülü”nün sahibi olacaklar.
jik yenilik dünya ile aynı anda İstanbul
riot Hotel Şişli’de tanıtldı. Online plat- ETKİNLİKLER YEDİ TEMEL
form, iş dünyasına alışılagelmiş sıkıcı AMAÇ İÇİN DÜZENLENİYOR
toplant ve klasik etkinlikleri unutura- Bu yenilikçi platorm geliştrilirken
cak fkirlerle dolu uygulamalar zincirin- genç kuşaktan pek çok misafr ile gö-
den oluşuyor. rüşüldü ve Marriot otellerinde yılda
40.000’den fazla sayıda düzenlenen ZOLTAN KONSANSZKY:
TOPLANTIYI KALEM, KAĞIDIN toplant incelendi. Bu araştrmaların so- İLHAM VERİCİ, SOFİSTİKE
ÖTESİNE TAŞIYORLAR nucunda toplantların yedi temel amaç DENEYİMLER SUNUYORUZ
Sektöründe bir ilk olan ve toplantları için yapıldığı belirlendi. Bunlar: kutla- “Meetng Imagined”ın İstanbul’daki
sadece oda, kalem, kağıt olmaktan çı- ma, karar alma, eğitm, beyin frtnası, tanıtmında konuşan Marriot Doğu
karan “Meetngs Imagined”, planlanan networking, iş geliştrme ve tanıtm. Di- Avrupa Satş Pazarlama Direktörü
etkinliğin içeriğine göre, en son trend- jital platormda etkinlikleri tasarlamaya Zoltan Konsanszky, “Sektördeki yay-
lerden örnekler, profesyonel öneri- bu yedi temel içerikten birini seçerek gın anlayışın aksine Marriot, etkin-
ler ve yaratcılığı harekete geçirecek başlanıyor. Otellerle işbirliği içinde kişi- liklerin lojistk kısmına odaklanmak-
yüzlerce ilham verici görsel sunuyor. ye özel deneyimler geliştriliyor; oteller tan öte, geliştrdiği dijital platormla
5 kıtada 80 ülkede, 19 marka altnda, tarafndan düzenlenmiş özel etkinlik- hedef ve sonuçları dikkate alarak
4.200’den fazla oteli bulunan Marriot ler incelenebiliyor; beğenilen görseller yeni nesil ilham verici, sofstke ve
Internatonal, deneyimlerinin bir eseri Pinterest, Facebook gibi sosyal medya farklı deneyimler yaşatma şansı su-
olarak farklı ülkelerin, kültürlerin ye- hesaplarında paylaşılabiliyor. Platorm, nuyor” dedi.
mek ve kutlama alışkanlıklarına, tek bir her toplantnın belirli hedefere göre
platormdan ulaşma imkanı sağlıyor. özel olarak tasarlanarak katlımcılara
Uygulamadaki yüzlerce seçenekler- ilham vermesi gerektği düşüncesinden
den esinlenerek Uzakdoğu, Afrika ve hareket ediyor. Bu konsept, yeni neslin
Avrupa’dan izler taşıyan bir konseptle başarılı çalışmalar ortaya koymalarını
Türkiye’de fark yaratan organizasyon- sağlayan, işbirliği yapma ve teknolojiyi
lar gerçekleştrmek mümkün oluyor. kullanma konusundaki değişen eğilim-
İstanbul’daki tanıtm çerçevesinde lerine dayanıyor.
“MEETINGS IMAGINED” PLATFORMU NASIL ÇALIŞIYOR ?
“Meetngs Imagined” tarihlere, oran- atlamıyor; sosyal ortamı renklendire-
lara, odaların ölçülerine odaklan- cek önerilerden yemeğe ve müziğe
maktansa günümüzün yeni çalışma kadar her şeyi ele alıyor. Böylece et-
düzenini yansıtacak şekilde, bütüncül kinlik planlayanlar, hedeferine uygun
bir yaklaşımla özel amaçlardan yola olarak, yemeği ve içeceği, mekan dü-
çıkarak daha ilgi çekici deneyimler zenini, teknolojik altyapıyı davetliler
yaratma imkanı sağlıyor. Web sitesi, için sıra dışı ve etkileyici bir deneyim
etkinliklerin en küçük ayrıntlarını bile olacak şekilde tasarlayabiliyorlar.


85


84-87 TREND.indd 85 05.08.2015 13:24
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90