Page 82 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 82
yeşillenen oteller
Avustralya’nın en izole yerlerinden biri de yapmaya özen göstermişler. Müşte- rel gençler iş deneyimi kazanabilsinler
olan Lord Howe Adası eko-otelcilik ko- rilerin çoğunluğu temiz deniz havasıyla diye yazları yarı zamanlı çalışan olarak
nusunda çalışmalar yapmaya biraz da uyumayı klimalara tercih etkleri için işe alınıyorlar. Kullanılmış yemek yağ-
konumu itbariyle zorlanmış diyebiliriz. de enerji tasarrufarı çok artmış. ları konusunda da duyarlı olan otelde,
Ana karaya tedarik konusunda bağımlı Adada keşif yürüyüşleri öncesi isteyen atk yağlar yerel biyodizel üretcilerine
olmak istemeyen işletme, bu konuda bir müşterilerine plastk şişe yerine yeni- gönderiliyor.
şeyleri değiştrmek için harekete geçmiş. den kullanılabilir su şişeleri vermeyi Bu yazımızda son olarak; Japonya’dan
Kendi su ve enerji kaynaklarını yaratmak tercih eden otel her konuda küçük örnek vermek istyoruz. Karuizawa’da-
için çatya yağmur suyu geri kazanım sis- adımlar atarak bölgede büyük değişik- ki aktf yanardağın yamacına kurulmuş
temi ve güneş panelleri kurmuşlar. Aynı likler yapmayı başarmış. olan Hoshinoya Karuizawa termal su
zamanda kendi bahçelerinde sebze ve Eğer Eko-otelcilikten bahsediyorsak son otelciliği yapıyor. Çevresindeki termal
meyve üretmi yapıp, adadaki yerel te- yıllarda bu konuda ciddi atlımlar yap- kaynakları aynı zamanda enerji üretmi
darikçiler ile çalışmaya özen gösteriyor- mış olan Amerika Birleşik Devletleri’ni için de kullanan bu otel kendi kendine
lar. Adadaki ulaşım içinse müşterilere es geçemeyiz. Vermont’da küçük bir hidroelektrik enerji üretmi yapıyor.
elektrikli araba ve bisiklet kiralama ser- işletme olan Weathersfeld Inn, gastro- Dışarıya enerji bağımlılığını neredeyse
visi sunuyorlar. Güneş enerjisi sayesinde nomi otelciliği yapıyor. Kullandıkları her sıfra indirmeye başarmış olan Hoshi-
kendi kendilerine yetecek kadar sıcak su ürünün sürdürülebilir ve yerel olması- noya, Poccio isimli yerel doğal yaşamı
üretebiliyorlar. Yazın sıcaklarda müşteri- na özen gösteren işletmede artan gıda- koruma amaçlı bir vakıf da kurmuş.
ler klimalara yönelmesin diye balkonları lar Vermont Gıda Bankası’na yollanıyor. Bu dernek ile Japonya Ekoturizm
denizin serin havasını en iyi alacak şekil- Irene Kasırgası’ndan etkilenen yerel Ödülleri’nde derece sahibi olmuş. Çev-
halka da gıda yardımları yapılmış ve ye- redeki boz ayıları koruma amaçlı kuru-
lan bu dernek sayesinde yerel halkın
bu konuda bilinçlenmesi sağlanmış ve
ayılarla yaşanan sorunlarda çok büyük
bir azalma olmuş. Hem de müşterileri
için doğal yaşam yürüyüşleri düzenle-
yerek yerel halkın turistler ile yaptkları
tcaret artrmışlar ve artrmaya de-
vam ediyorlar.
Sizlere bahsetğimiz beş otel de gerek
konumları gerekse müşteri proflleri ile
birbirlerinden çok farklı işletmeler. Ara-
larındaki ortak özellik ise her biri coğra-
f özelliklerini ve yerel halkı da dikkate
alarak kendilerine özel çözümler üret-
meye çabalıyor olmaları. Aynı zaman-
da müşterilerine verdikleri hizmet kali-
tesinden ödün vermeyen bu işletmeler
bizce sürdürülebilir turizmin geleceği
adına iz bırakmış ve bırakmaya devam
eden sektör öncüleridir. Çevreye du-
yarlı tesis olmak için yukarıda bahset-
ğimiz tüm oteller kendi kaynaklarını ve
mevcut ihtyaçlarını belirleyerek bun-
ları sürdürülebilirlik ekseninde inovatf
yaklaşımlarla taçlandırmış oteller. Bu
örneklerle birlikte sizleri de sürdürü-
lebilir turizm için fark yaratmaya davet
ediyoruz.

82


78-83 YEŞİLLENEN.indd 82 05.08.2015 13:24
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87