Page 81 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 81
Bölüm Sponsoru


Sürdürülebilirlik Akademisi’nden...


Sürdürülebilir Turizmde Yenilikçi


Otel Uygulamaları


Günümüzde iş dünyasının pek çok sektö- yönetmi ve sosyal duyarlılık konusunda tercih edilen bu işletme, 2010 Slovenya
ründe olduğu gibi turizm sektöründe de izlenebilecek yollar için bize ışık tutuyor- Yılın Enerji Yönetcisi seçilmiş. İşin ilginç
çok hızlı ve büyük değişiklikler yaşanıyor. lar. Bizler de, sizler için dünyanın beş bir taraf ise; bu başarıyı kazandıran kişi bu
Bu değişikliklerin en önemlilerinden birisi yanındaki sürdürülebilir turizmini lüks ile konuda uzman biri değil, otel sahibinin
de sürdürülebilirlik olarak tanımlanabilir. harmanlamayı başarmış örnek birkaç iş- ta kendisi.
Peki, hepimizin dilinden düşmeyen sür- letmeyi kısaca anlatk. Yemek atkları konusunda hassas olan
dürülebilirlik turizm sektörü için aslında Sizlere bahsetmek istediğimiz ilk otel Bohinj, gıda atklarını yakıt maddesine
ne ifade ediyor? Bir otel ‘sürdürülebilir’ Milano’daki 4 yıldızlı Starhotel E.c.h.o. dönüştürüyor ya da hayvan barınakları-
olmak için nasıl aşamalardan geçmelidir E.C.H.O’nun açılımı eko-modern otelcilik na bağışlıyor. Sosyal duyarlılık konusun-
ya da sürdürülebilirlik alanında standart olarak tanımlanıyor. Otel koridorlarında da da iddialı olan işletmede çalışanların
bir tanım var mıdır? ışıklandırma, çatdaki güneş panellerin- yüzde 8.4 sadece bu küçük alanda yaşa-
Öncelikle belirtmeliyiz ki otelcilikte sür- den sağlanan enerji ile yapılıyor. Aynı yan yerel halktan seçilmiş. Küçük bir ka-
dürülebilirlik dönüşümü standart bir zamanda, odaların içerisinde kullanılan yak oteli olmasına rağmen 5 Yıldız sahibi
kurallar bütünüyle gerçekleşemez ve malzemeler, duvar kâğıdından tutun olan Bohinj’in tasarımı şık ve lüks… Sür-
coğraf konum, sahip olunan imkânlar mobilyalara kadar, her biri sürdürülebi- dürülebilir bir otel olmasına rağmen de
ve ekonomik göstergeler bu dönüşüm lir materyallerden seçilmiş. Otel resto- pek çok iş konferansı burada yapılıyor ve
için belirleyici olur. Her otelin sürdürü- ranında sebze ağırlıklı ve organik gıda yaz kış her tp müşteri tarafndan tercih
lebilirlik alanında yapabilecekleri kendi kullanılmış pek çok yemek seçeneği edilmeye devam ediyor.
imkânları dâhilinde şekillenir. Burada mevcut. Şimdi sizi dünyanın bir ucuna,
ana etken ise yönetm içerisinde yenilik- Starhotel E.c.h.o’nun belki de en yara- Avustralya’ya götürüyoruz. Küçük bir
çi bir bakış açısına sahip olunmamasıdır. tcı sürdürülebilirlik çalışması temizlik butk otel olan Capella Lodge, Avustral-
Yani, eğer sürdürülebilirlik bir gereklilik konusunda diyebiliriz. Çamaşır ve temiz- ya’daki Lord Howe Adası’nda bulunuyor.
olarak tanımlanırsa; ister butk otel olsun lik işlerini sadece
isterse beş yıldızlı otel, her tür işletmede Avrupa için geçerli
sürdürülebilirlik adına farklı adımlar at- olan ISO14001 ya
labilir. da 9004 Eko-sert-
Bu ilk yazımızda sizlere beş farklı ülke- fkalarına sahip yan
den, beş farklı ekonomik gelire sahip, işletmelere yaptrı-
beş farklı coğrafyada yer alan otelden yorlar. Tabi kullan-
bahsetmek istyoruz. Yazımızda yer alan dıkları temizlik mal-
her otel, sürdürülebilirlik alanında çalış- zemeleri de Avrupa
malar yaparak yıllık maliyetlerini önemli Birliği Eko-Etket’ne
ölçüde azaltmayı başarmış ve aynı za- sahip ürünlerden
manda müşterileri adına lüks ve konfor- seçiliyor.
dan ödün vermeden yaratmış oldukları İtalya’nın kom-
ortak kazanımları size anlatmayı amaç- şusu Slovenya’ya
lıyoruz. Yazımızda yer verdiğimiz her bir gidersek orada da
otel prestjlerini ulusal anlamda artrmış Bohinj Park Otel
ve uluslararası arenada görünürlük ka- Eco Konaklama &
zanmış örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Spa’dan bahsetme-
Geleceğin turizm anlayışına öncülük miz gerekir. Daha
eden bu oteller, enerji yönetmi, atk çok kış sporları için

81


78-83 YEŞİLLENEN.indd 81 05.08.2015 13:24
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86