Page 80 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 80
yeşillenen oteller
Sürdürülebilirlik Akademisi,
Yönetim Kurulu Üyesi
Semra Sevinç
ssevinc@surakademi.com
Yakın Gelecekte Müşteri Beklentisi

Sürdürülebilir Turizm Olacakyer alan Türkiye, 35 milyar dolara yakla- Peki, işe bir de müşteri yani turist tara-
şan turizm gelirleri ile dünyada 12. sıra- fndan bakalım. Sürdürülebilir turizmin
Merhaba, da yer almaktadır, buna karşılık turizm turist beklentleri açısından gerekliliği
rekabet edilebilirlik endeksindeki yerimiz nedir? Turistler konuya ağırlıklı konakla-
Bu aydan itbaren sizler için sürdürüle- ise 141 ülke arasında maalesef 44. sıra. ma tesislerinin çevresel etkileri açısından
bilir turizm ile ilgili bazı bilgileri, gelişme- Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme açı- yani yeşil turizm, çevreye duyarlı turizm
leri, çalışmaları ve görüşleri bu bölümde sından görülüyor ki; sürdürülebilir turizm açısından bakıyorlar.
paylaşacağım. Bu ilk buluşmamızda biraz kriterleri ile hareket etmek ve turizmin Bu konu ile ilgili son dönemde dünyada
Sürdürülebilirlik Akademisi’nden biraz da gelişme ve büyümesinde bugüne kadar yapılan araştrma ve çalışmalar göste-
sürdürülebilir turizm ve bu konu ile ilgili olan modelden farklı bir modele geçmek riyor ki çok ama çok yakın bir gelecekte
bazı tanımlardan bahsetmek istyorum. kaçınılmaz. Bu model de iş dünyasının turist sürdürülebilir seçenekleri sorma-
Sürdürülebilirlik Akademisi olarak hede- tüm sektörlerinde hızla yaşanan sürdü- yacak çünkü onların zaten olduğunu
fmiz olan sürdürülebilir büyüme ve kal- rülebilir iş modeline, turizm sektöründe varsayacak. Yakın gelecekte sektörde
kınma, çalışmalarımızın sektörel olarak de geçmektr. müşteri beklentsi sürdürülebilir turizm
genişlemesini de beraberinde getrdi ve gerekliliklerine uygun bir tatl yapacağı
2014 yılının ikinci yarısından itbaren ku- Sürdürülebilir turizm nedir ve paydaşlar şeklinde, yani zaten her şeyin yapıldığını
rulan Sürdürülebilir Turizm Platormu ile ile birlikte gerçekleşmesi gereken bu varsayacak.
tüm paydaşların, geleceğin turizmi için dönüşüm için neler yapılmalıdır? Bu ayki yazım müşterilerin sürdürülebilir
biraya gelerek çalışmasını hedefeyen Sürdürülebilir turizmin tanımı; UNWTO turizm ile ilgili beklentleri ve seçimleri ile
planlar yapılmaya başlandı. tarafndan yapıldığı şekli ile “İnsanın et- ilgili yapılan bazı araştrmaların sonuçla-
Sürdürülebilir turizm, ve sürdürülebilir kileşim içinde bulunduğu çevrenin bozul- rını paylaşarak tamamlamak istyorum.
kalkınma ve büyüme ilişkisine baktğımız- madan korunarak kültürel bütünlüğün, 2012 yılında The Travel Foundaton’ın
da karşımıza çıkan en önemli gerçek tu- ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve İngiltere’de yaptğı bir araştrmaya göre
rizm sektörünün, Birleşmiş Milletler Yeşil yaşamı sürdüren sistemlerin idame et- müşterilerin %75’i daha sorumlu tatl is-
Ekonomi Girişiminde sosyal, ekonomik rildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların tediklerini belirtmişlerdir.
ve çevresel dönüşüme yol açabilecek 10 yöre halkının ve turistlerin ekonomik, Dünyanın en büyük tatl sitesi olan
sektörden biri olarak belirlenmiş olma- sosyal ve estetk ihtyaçlarını doyuracak Tripadvisor’ın 2012 yılında yaptğı araş-
sıdır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı şekilde ve gelecek nesillerin de benzer trmanın da çok çarpıcı sonuçları var.
(UNEP) ve Birleşmiş Milletler Dünya Tu- ihtyaçlarını karşılayabilecekleri biçimde En önemli ana çıkarım ise; Tripadvisor
rizm Örgütü’nün (UNWTO) ortak çalış- yönetldiği bir gelişme şeklidir”. Yani kısa- müşterileri arasında yeşil turizmin ve
malarına göre; “çevreye duyarlı” turizm ca turizm sektörü ve tüm paydaşlarının çevreye duyarlı turizmin giderek önem
yatrımlarının yoksulluğun azaltlması ve var olabilmesinin koşulları bunlar. taşıdığı. Katlımcıların yüzde 71 gibi çok
isthdam yaratlmasının yanı sıra kaynak Turizm sektörü de tpkı diğer sektörler önemli bir bölümü bir önceki yıla göre
verimliliğini artrarak ve çevresel bozul- gibi 3P’yi en doğru ve etkili şekilde yö- bu yıl daha fazla çevre dostu seçim-
mayı en aza indirerek ekonomik büyüme- netmek zorundadır. Nedir bu 3P? Bugün ler yaptğını belirtmiş. Bu konuyu biraz
yi desteklediği ifade edilmektedir. pazarlamada ürün ve hizmetnizin ba- daha detaylandırdığımızda çıkan sonuç
İşe bir de talep tarafndan bakalım. Ulus- şarılı olabilmesi için gerekli pazarlama katlımcıların yüzde 57’sinin sıklıkla çev-
lararası turizm talebi, geçtğimiz 20 yıllık karmasının yönetmi demek. 3P’nin ba- re dostu otel, ulaşım ve yemek seçtğini
zaman diliminde üç kat artş göstermiş- şarılı yönetmi demek öncelik ile. 3P’nin görüyoruz.
tr. 1991 yılında 433 milyon olan uluslara- ne olduğuna gelince; proft, people, pla- Ülkemizde henüz bu konuda yapılan bir
rası turist sayısı, 2014 yılında 1,2 milyar net. Yani kısaca kâr, insan ve çevreyi eş araştrma yok, ancak Sürdürülebilirlik
kişiyi aşmıştr. Uluslararası turist sayısının zamanlı yöneten bir iş stratejiniz yok ise Akademisi sürdürülebilir turizm ve yeşil
2030 yılına kadar 1,8 milyar kişiye ulaşa- yeni ekonomide başarılı olmanız hemen turizm ile ilgili araştrmalara başlıyor ve
cağı tahmin edilmektedir. Kısaca sektörün hemen imkânsız. Kısa vadede olumsuz çıkan ilk sonuçları sizler ile buradan pay-
bu verilerinin ülkemiz ile ilgili rakamlarına sonuçlar görülmese de uzun vadede bu laşıyor olacağım.
geldiğimiz zaman dünya sıralamasında bilinen gerçekten turizm sektörünün kaç- Daha iyi gelecek için şimdi değişim zama-
41 milyonu aşan turist sayısı ile 6. sırada ması mümkün değil. nı… Keyifi bir yaz geçirmeniz dileğiyle...


80


78-83 YEŞİLLENEN.indd 80 05.08.2015 13:24
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85