Page 78 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 78
yeşillenen oteller
ECZACIBASI PROFESYONEL
DOĞAYA SAYGILI
ÜRÜNLER SUNUYOR

“ECODokunus”Eczacıbaşı Profesyonel, doğayı korumak için yürütüğü çalışmaları düzenli ve planlı
olarak uygulamak amacıyla 'ECODokunuş Sürdürülebilirlik Platormu’nu
hayata geçiriyor.
E czacıbaşı Tüketm Ürünleri nılabilir bir dünya bırakmak amacıy- Profesyonel, ham madde temini,

Grubu şirketlerinden biri
üretm, ürün geliştrme ve ürünlerin
la ürün ve hizmetlerini geliştriyor.
kullanımı aşamalarında çevreci yak-
olan ve profesyonel temiz-
Türkiye’nin en büyük tüketm ürünle-
lik, hijyen, gıda ürünleri ve
ce tüketcilere karşı değil, yaşanılan
süreçlerinde aktf denetmlerle glo-
hizmetlerini, komple çözümler su- ri sağlayıcılarından biri olmanın sade- laşımı benimsiyor. Üretm ve lojistk
narak işletmelerle buluşturan Ecza- dünyaya ve geleceğe karşı da so- bal ısınmayı tetkleyen karbon salı-
cıbaşı Profesyonel, gelecek kuşakla- rumluluk taşımak anlamına geldiğini nımını azaltyor. Tüm kağıt ürünlerini
ra daha iyi bir dünya, daha güzel bir benimseyen Eczacıbaşı Profesyonel, Sürdürülebilir Orman Yönetmi kap-
hayat bırakmak için çalışıyor. Firma kurum olarak çevreye ve geleceğe samında üreten Eczacıbaşı Profes-
çatsı altnda “Temizlik Kağıdı Ürün- karşı büyük bir sorumluluğu olduğu yonel, yalnızca kağıt üretmi için ye-
leri”, “Temizlik ve Hijyen Ürünleri” ve bilinciyle hareket ediyor. Kaliteli ve tştrilen ağaçların olduğu sertfkalı
“Gıda Ürünleri” kategorilerinde ürün çağdaş yaşamın öncüsü olarak atlan ormanlardan faydalanıyor.
tedarik eden Eczacıbaşı Profesyonel, her adımda çevreye bırakılan izin far-
doğayı ve çevreyi koruma sorumlu- kında olan ve bu izi en aza indirme- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
luğu taşıyor, gelecek kuşaklara yaşa- nin önemini benimseyen Eczacıbaşı ADIMLARI TEK BİR ÇATI
ALTINDA BULUŞUYOR
Eczacıbaşı Profesyonel, doğayı ko-
rumak için yürütüğü çalışmaları
düzenli ve planlı olarak uygulamak
amacıyla bir ‘sürdürülebilirlik plator-
mu’ oluşturdu.
EcoDokunuş adıyla hayata geçen Ec-
zacıbaşı Profesyonel’in sürdürülebi-
lirlik platormu, Selpak Professional
temizlik kağıdı ürünleri, Maratem Bio
biyolojik ürün serisi ve Dispo doğada
çözünür çöp torbaları ile sürdürüle-
bilirlik bilinciyle atlan tüm adımları
ortak bir çat altnda toplayarak ilet-
şim kurma amacını taşıyor. Sürdürü-
lebilirlik platormu, ham maddeden
üretme, üründen kullanıma kadar

78


78-83 YEŞİLLENEN.indd 78 05.08.2015 13:24
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83