Page 76 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 76
İstanbul Turizmi Nereye Gidiyor?
Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya;


“İstanbul Büyüdükçe Farklı


Alt Bölgelerinin Oluşması
Kaçınılmaz Oldu”bölge ofislerini İstanbul’a taşıyor ya da rattığı güçlü ve artan talep birkaç
büyütüyor. Bununla birlikte Türkiye’de sene öncesine kadar bu yakada
çalışan yabancı profesyonellerin sayısı ihmal edilen konaklama yatırımla-
artıyor. Aynı şekilde İstanbul merkezli rına olan ilgiyi doğal olarak artırdı.
Türk şirketlerinin yurtdışı iş hacimleri de Bu talebin önümüzdeki yıllarda da
yükselişte. Tüm bunlar İstanbul’a olan devam edeceği kesin gözüküyor.
hem iş hem de tatil turizmi açısından İstanbul’da Gayrettepe’de Dede-
talebi artırıyor. İstanbul büyüdükçe baş- man İstanbul, Dedeman Bostancı,
Dedeman Grubu olarak özellikle ta Anadolu yakası olmak üzere farklı alt Park Dedeman Levent otellerimiz
İstanbul’un ciddi bir potansiye- bölgelerinin oluşması kaçınılmaz oldu. ile hizmet veriyoruz. Park Dede-
le sahip olduğunu düşünüyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı’na olan yo- man Bostancı otelimizin de 2015
İstanbul’a olan ilgi artıkça ulus- ğun talep, Ataşehir’de yapılan İstanbul yılının son çeyreğinde hizmete
lararası şirketler her geçen gün Finans Merkezi ve İstanbul trafiğinin ya- girecek.Divan Otelleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Faik Öztunç;


“İstanbul’da Business

Konsept Otellerimiz ile

Büyümeye Devam Edeceğiz”kum, güneşin dışında Türkiye bir ar- lir getiren turizmde gelirler daha
keoloji cenneti ve anormal bir hacme da düşecek ve tercih edilirliğimiz
sahibiz. Sırf arkeoloji envanterimiz ile azalacaktır. Bu durumu ortadan
ciddi bir turizm gelirimiz olacağı kana- kaldırıp sürdürülebilir turizm ge-
atindeyiz. Bugün bu sebeple Türkiye ve liri için otel yatırımları ile ilgili ge-
İstanbul’un popülerliğini artırmak için rek mimari, estetik, gerek hizmet
gerekli reklam ve tanıtım çalışmaları- standartları, gerekse yapılacak
İstanbul mevcut potansiyelini nın tarz da değiştirerek devam etmesi yatırım sayısına karar verecek
çok iyi kullanabilen bir şehir de- gerektiğini düşünmekteyiz. kurulların kurulup, gerekli düzen-
ğil henüz. Potansiyelleri arasında Bunun yanında İstanbul’da son yıllarda leme ve kısıtlamaların yapılması
bulunan tarihi yapılar ve özellikle büyük bir artış gösteren otel yatırımları gerektiğine inanıyoruz. Bugün
arkeoloji, İstanbul Boğazı, Haliç mevcut yatak kapasitesini bir hayli ar- belki İstanbul’un daha çok otele
( Golden Horn ) doğal güzellikler tırmıştır. Kısa dönemli kiralanan ve bir ihtiyacı vardır fakat yer, yıldız be-
ve alışveriş çeşitliliği gibi turiz- çoğu yasa dışı olan rezidans/konutların lirlenmeli planlı bir organizasyon
min ana kaynaklarını maalesef pazarda yer alması otel oda dolulukları ile otel sayısı arttırma stratejisi
layıkıyla kullanamıyoruz. Istanbul oda fiyatlarına negatif yönde etki et- seçilmelidir. Her aklına gelen her
Konstantinopolis, Byzantion, Os- miştir. Olması gerekenden fazla sevi- yerde otel yapmamalıdır. Bugün
manlı hepsini görmüş geçirmiş bir yelere gelecek olan rekabet ile birlikte Barselona Belediyesi bile otel ya-
şehir. Bugün Roma’da her eserin hizmet ve ürün kalitesi düşecek olup pılmasını durdurdu, izin vermiyor.
önünde uzun kuyruklar varken bacasız sanayi olarak gördüğümüz ve Planlama çok önemli her konuda
İstanbul’da maalesef yok. Deniz, ülkemize her yıl milyarlarca USD ge- olduğu gibi.

76


68-77 DOSYA.indd 76 05.08.2015 13:24
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81