Page 66 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 66
kral dairesi
kStandartlaşma ve
markalaşma anlayışı

çerçevesinde tam anlamıyla
bir sıradanlaşma yaşanıyor.

Fark yaratmak ve ürünümüze
değer katmak için yerel

özelliklerimizden yararlanmayı
başarabilmemiz gerekiyor.


k


O yılların hayatmda büyük etkisi oldu. reye girmesiyle Türkiye'ye gelen turist Önümüzdeki 15 sene içinde en fazla bü-
İlkokulu Diyarbakır ve Ağrı'da okudum. sayısı iki misline çıkar. yüyeceği öngörülen Çin ve Hindistan için
Sonra genç yaşta yurtdışına çıktm. Dün- stratejilerimizi şimdiden belirlememiz
yayı gezdim. Son iki yıldır da Anadolu'yu Sizce Anadolu'da nasıl bir gerekir. Tüm dünyayı etkileyen Asya pa-
gezmeye başladım. 25 bin kilometre model uygulanmalı? zarı gelişmeye devam ediyor. Bugün 70-
yaptm ve bunca yıldan sonra Dünyada Anadolu'da her yere 5 yıldızlı oteller 80 bin Çinli geliyor. Hindistanlı henüz yok
Anadolu gibi bir yer olmadığını anla- yapmaya gerek yok. Avusturya'daki gibi, gibi. Dünya turizm pazarı yön değiştre-
dım... 56 yaşındayım; 40 sene dünyayı evlerin turizme katkı sağladığı modeller rek büyümeye devam ediyor. Şimdiden
turladıktan sonra bütün samimiyetmle geliştrilmeli. Oralarda 3-5 odalı, ev sahi- hazırlıklar yapmamız lazım. İstanbul'a
söylüyorum, geldiğim nokta bu... Ana- binin hizmet verdiği işletmeler var. Yerel 10 yıl sonra 20 milyon turistn gelece-
dolu benim için yeni bir ilham kaynağı halkın dahil olduğu bir turizm modelinin ğini tahmin etmek güç değil. Önemli
oldu diyebilirim. daha başarılı olacağını düşünüyorum. olan geleceği yerleri öngörerek, hazırlık
Anadolu'da tarih, kültür ve doğal güzel- yapmak...
ANADOLU'NUN POTANSİYELİNİ liklerin yanında yaşam tarzının da satl-
KULLANABİLİRSEK TURİZM İKİ ması lazım. k
MİSLİNE ÇIKAR
Turizme 1987 yılında girdim. 1988 ve Mevcut turizm hedeferi, planları ve
1989 yıllarında, yeni bir şirket olmamı- stratejileri hakkında neler İyi inşaatlar yapıyoruz
za rağmen, Avusturya''dan 6-7 bin kişiyi söyleyebilirsiniz?
Anadolu turu için getriyorduk. 1990'lı Ortada duran bir 2023 planı var. Bu pla- ama iyi dil bilen personel
yıllarda artan güvenlik sorunu, Ana- nın altnı biraz aceleyle doldurduk gibi
dolu'daki turizmi bitrdi. Aradan 20 yıl geliyor. Sakin bir şekilde 20-30 yıllık dö- yetiştiremiyoruz.
geçt hala aynı sorun... Gerçek anlamda nemi kapsayan yeni bir plan yapmamız
huzur ve barış ortamı sağlanır ise turizm gerekiyor. Plan hazırlarken pazarların
patlar. Anadolu'nun potansiyelinin dev- da değişeceğini unutmamamız gerekir. k


66


62-67 KRAL DAİRESİ.indd 66 05.08.2015 13:23
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71