Page 64 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 64
kral dairesi
YÖNETİCİLERİMİZİN %80'İ KADIN yok. Türk mutağı gibi bir ürünü de-
Başlatğımız değişimin merkezinde ise ğerlendirilemiyor. Mesela biz, kah-
kadınlar var. Oteldeki yönetcilerimizin valtda taze pide vermeye başladık.
yüzde 80'i kadın. Ev sahipliğini erkekler- Misafrlerin büyük bir kısmı diğer
den daha iyi yaptklarını düşünüyorum. ekmekleri bırakıp pide aldı. Kahval-
t salonunun ortasına da semaver CEM KINAY KİMDİR?
Markayı Türkiye'de nasıl koyduk. Türk çayı denilen bir gerçek 1958 yılında İstanbul'da doğ-
konumlandırmayı planlıyorsunuz? varken poşet çay içirmeyi anlamsız du. Avusturya Lisesi'nin ardın-
İstanbul, Steigenberger markası için ca- buluyorum. İstanbul'da misafrlerimi- dan Viyana Tıp Fakültesi'nden
zip bir şehir. Franchise vereceğiz. 2016 ze sallama çay içirerek fark yaratama- yüksek eğitmini tamamlayarak
yılında Basın Ekspres Yolu'nda ikinci yız... doktor oldu. Turizme yönele-
Steigenberger'i açacağız. Anadolu'da rek Avusturya'da Viyana mer-
ise Bursa, İzmir, Gaziantep gibi kentler- İstanbul nasıl pazarlanmalı? kezli Gulet Turistk ve Magic
de olmamız gerektğini düşünüyorum. İstanbul'un kendine özel bir pazarla- Life Oteller zincirini kurdu. Bu
Anadolu'da yatrımcılar otellerini mar- ma stratejisi olması lazım. Özel sektör şirketleriyle Avrupalı turistleri
kalı hale getrmek istyor. Steigenberger ile devletn ortak bir yapılanmaya gi- her şey dahil sistemiyle tanış-
markasının oralarda cazip ve avantajlı bir rerek, tek elden tek bir marka olarak tran Cem Kınay; Avusturya,
seçenek olacağını tahmin ediyorum. pazarlamasının, en efektf yaklaşım Türkiye, Yunanistan, İspanya,
olacağını düşünüyorum. Maalesef Mısır, Tunus ve Bulgaristan’da
Alt markalar var mı? bu tür yapılanmalarda yetersiz ve toplam 23 Magic Life Oteli
Inter City Hotel ve Jaz in The Cty ismin- yavaş kalıyoruz. 1990'lı yıllarda da açt. The O Property Collecton
de iki şehir oteli markası daha var. Stei- bunları söylüyorduk, 2015 yılında da şirketnin kurucusu ve CEO’su
genberger, daha üst gelir grubuna hitap söylemeye devam ediyoruz. olarak 2005-2009 yılları arasın-
eden bir konsept. Jaz in the Cty ise mo- da Turks and Caicos adalarında
dern, eğlenceli ve genç işadamlarına yö- Artan otel yatrımları hakkında Mandarin Oriental Dellis Cay
nelik bir marka. neler düşünüyorsunuz? Oteli’nin geliştrilmesi ve ger-
İstanbul dünyanın önemli turizm çekleştrilmesi için çalışt. Ha-
İstanbul turizmi hakkında kentlerinden bire haline geldi. Dünya- len Steigenberger Hotel Mas-
neler düşünüyorsunuz? da bu kadar otel yatrımı yapılan baş- lak İstanbul’un Yönetm Kurulu
İstanbul'a gelen turist ile yatak arzı ara- ka bir şehir yok. Yanlışlar da yapılıyor; Başkanı ve Turks and Caicos,
sındaki makas iyice açıldı. 23 milyon fakat doğruların daha fazla olduğunu Dellis Cay adasının sahibidir.
turist ağırlayacak kapasite var. Artk düşünüyorum... Çalışmalarıyla çok sayıda ödüle
sayıdan çok kaliteyi konuşmanın zama- ve devlet nişanına layık görülen
nının geldiğini düşünüyorum. İstanbul Yatrımların 5 yıldızda toplanması Cem Kınay, Galatasaray Kulübü
markası, Sheraton, Steigenberger ve sizce doğru mu? Yönetm Kurulu Üyesi.
Hilton'dan daha önemli bir marka. İnsan- Bunun biri psikolojik, diğeri de ekono-
lar Steigenberger'e gitmek için İstanbul'a mik olmak üzere 2 sebebi var. Psikolo-
gelmiyor. jik sebep, yatrımcının tanıdığı bildiği
diğer yatrımcılardan daha iyi bir otel
ASIL ÜRÜN İSTANBUL yapma ve onların arkasında kalmama
Biz pazarlama stratejimizi İstanbul ve duygusu.
Türkiye odaklı olarak gerçekleştreceğiz. Ekonomik sebep ise 4 ve 5 yıldız inşa
Çünkü elimizdeki asıl değer İstanbul. Av- etme arasında ciddi bir maliyet farkı- KOŞULLAR DEĞİŞTİ
rupalı markalarla çalışan otellerin, yerel nın olmayışı. Bence yıldıza fazla takıl- Turizmin hızlı yükseldiği yıllarda yapılan
özelliklerini kaybetmesini eksiklik olarak mamak lazım. Kaliteye ve lokasyona hatalar belirli ölçülerde tolere edile-
görüyorum. Standartlaşma ve markalaş- önem verilmeli. Otel yapan, doğal bildi. Fakat büyümenin tamamlandığı
ma anlayışı çerçevesinde tam anlamıyla olarak bu paranın geri dönmesini iste- günümüzde rekabetn şekli de değişt.
bir sıradanlaşma yaşanıyor. Fark yarat- yecektr. Bu nedenle mevcut rekabet İstanbul'da artk ciddi bir rekabet var
mak ve ürünümüze değer katmak için koşullarına uygun oteller yapmak la- ve herkesin bu koşulları dikkate alma-
yerel özelliklerimizden yararlanmayı ba- zım. Dünyanın en iyi Holiday inn'leri, sı gerekiyor. Koşulları dikkate almadan
şarabilmemiz gerekiyor. Hilton Garden inn'leri İstanbul'da. 3 yatrım yapanların önümüzdeki yıllarda
yıldız olması gerekirken 5 yıldız stan- daha fazla üzüleceğini düşünüyorum.
POŞET ÇAY İLE dardında Holiday inn var. Yatrımcı ile
FARK YARATAMAZSINIZ markanın birbirini anlamadığı ve ha- İnsan kaynağı ve turizm eğitmi
Otellerdeki yiyecek içecek hizmetlerinin yal kırıklıklarının oluştuğu konulardan hakkından neler düşünüyorsunuz?
Avrupa'daki herhangi bir otelden farkı biri de bu. Türk turizminde all inclusive dışında


64


62-67 KRAL DAİRESİ.indd 64 05.08.2015 13:23
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69