Page 63 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 63


lundurularak tasarlanan business oteller,
dünyanın neredeyse her yerinde aynı
standartlara sahip. Business konseptli
otellerde iş sıradanlaşt ve çok mekanik
Steigenberger Hotel Maslak işlemeye başladı. Bu mekanizma içindeki
İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı misafrin ve çalışanın, insan olduğu bile
unutuldu neredeyse. İnsanlar iş seyahat
Cem Kınay: için gitse de, bulundukları şehirleri yaşa-
mak istyorlar. Fakat mevcut business otel
konseptnde, insan dünyanın hangi şeh-
rinde, hangi iklimde ve kültüründe oldu-
ğunu bile anlamakta güçlük çekiyor.
''Markalaşma “İSTANBUL'U YAŞAMADAN GERİ
DÖNÜYORLAR”
İnsanlar İstanbul'a geliyorlar ve İstanbul'dan
ve bir şey almadan gidiyorlar. Geliştrdiğimiz
konseptle, misafrlerimizin İstanbul'u
yaşaması, daha iyi zaman geçirmesi
Standandartlaşma ve güzel deneyimlerle geri dönmesini
hedefiyoruz.

Bu konseptn oteldeki yansımaları nasıl
Sıradanlaşmaya olacak?
Misafrlerin işlerini bitrdikten sonra oda-
larına kapanmalarını istemiyoruz. Lobide
Dönmemeli'' daha fazla zaman geçirmelerini istyoruz.
Bu nedenle lobimizi oturma salonu şeklin-
de yeniden tasarladık. Teknolojiye ulaşa-
bilecekleri, sandviç yiyecekleri ve sosyal-
leşebilecekleri bir alan sunmak istyoruz.

ERİŞİLEBİLİR SANAT
Lobide sanatçılara da yer vereceğiz.
İstanbul'un sanat ve kültürüne dair eser-
leri, erişilebilir sanat felsefesi doğrultu-
sunda misafrlerimizle buluşturacağız.
Onlara sergiler düzenleyeceğiz ve eserleri-
nin satlabilmesini sağlayacağız. İstanbul'a
ehir otelciliğinde marka- açıldığında Steigenberger markası al- iş seyahat için gelen birinin, tesadüfen
laşma ve standartlaşmanın tnda hizmet vermişt. 20 yıl sonra Stei- görebileceği şeyleri gözünün önüne get-
"sıradanlaşmaya" dönüştü- genberger Hotel Maslak İstanbul ile geri receğiz. Daha fazlasını isteyenleri de alıp
Ş ğünü söyleyen Cem Kınay, dönmüş oldu. Avrupa'nın en prestjli otel oralara götüreceğiz. Misafrlerimize iş dı-
business+pleasure konseptle- markalarından biri olan Steigenberger'in, şında kalan 4-5 saatlik boş zamanlarında,
rini bir araya getrerek yeni bir konsept business otelcilikte yapmayı planladıkla- İstanbul'u yaşayacakları deneyimler sun-
yaratyor. "Bleasure" olarak adlandırdığı rımıza cevap verebilecek bir marka oldu- mak istyoruz.
yeni konsept ile şehir otelciliğine farklı ğunu düşünerek, işbirliğine imza atk.
bir boyut kazandırmayı planlayan Kınay “DEĞİŞİMİ ÇALIŞANLARIMIZIN
ile hedeferini ve Türkiye turizmini ko- Ne yapmak istyorsunuz? ANLAYIŞINI DEĞİŞTİREREK
nuştuk... Farklı bir business otel konsept yapmak BAŞLATACAĞIZ”
ve Business ile pleasure kavramlarının Otelin tasarımında birçok değişik yapa-
Steigenberger markasını Türkiye'ye bir araya geldiği "Bleasure" konseptni cağız, fakat çalışan arkadaşlarımızın an-
getrme fkri nasıl doğdu? Marka ile geliştrmek istyorum. layışında değişiklikler yapmayı daha fazla
neler yapmayı hedefiyorsunuz? önemsiyorum. Çalışanların anlayışlarını
Aslında Steigenberger markası Türkiye'ye “OTELLER MEKANİKLEŞTİ” değiştrmeden dönüşümü başlatabilme-
yeni gelmiyor. Antalya'daki Falez Otel, ilk İş yaşamının ihtyaçları göz önünde bu- niz mümkün değil.63


62-67 KRAL DAİRESİ.indd 63 05.08.2015 13:23
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68