Page 60 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 60
sektörden

Yargıtay: ‘Halka Açık TV Müzik Yayını

Hak İhlali Değil’


Yargıtay, restoran ve bar gibi umuma açık mali haklarını ihlal etği savunuldu. memiştr” ifadelerine yer verildi. Kanun
işletmelerde müzik eserinin radyodan Şikâyet üzerine İstanbul Anadolu Cum- yararına bozma talebini görüşen Yargıtay
veya televizyondan yayınlanmasının, ya- huriyet Başsavcılığı soruşturma başlat. 19. Ceza Dairesi ret kararı verdi. Kararda,
pımcı ve sanatçının mali haklarının ihlali Ancak Başsavcılık, soruşturmanın so- lokanta, bar, otel ve market gibi yerlerde
anlamına gelmeyeceğine karar verdi nunda takipsizlik kararı verdi. Bu karara müzik eserlerinin radyodan veya televiz-
Yargıtay, otel, lokanta ve bar gibi umuma yapımcı şirket tarafndan yapılan itraz yondan yayınlanması halinde, yapımcı,
açık işletmelerde yapılan müzik yayın- da İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce sanatçı ve eser sahibinin bu yayını engel-
larına ilişkin önemli bir karara imza at. reddedildi. Böylece takipsizlik kararı leme açısından haklarının bulunmadığı
Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın kesinleşmiş oldu. Bu gelişme üzerine vurgulandı.Söz konusu yayın nedeniyle
haberine göre Yüksek Mahkeme, umu- yapımcı şirket, kanun yararına bozma sadece radyo ve televizyon yayıncısının
ma açık işletmelerde müzik eserinin yoluna gidilmesi içi Adalet Bakanlığı’na yayın üzerinde inhisari nitelikte mali
radyodan veya televizyondan yayın- başvurdu. Talebi kabul eden Bakanlık, haklarının ihlalinden söz edilebileceği-
lanmasının, yapımcı ve sanatçının mali Aralık 2014’te takipsizlik kararının kanun ne dikkat çekilen kararda, “Şüphelinin
haklarının ihlali anlamına gelmeyeceği- yararına bozulması için dava dosyasını bir müzik eserini, televizyondan yapılan
ne karar verdi. Yargıtay’ın kararına konu Yargıtay’a gönderdi. yayınla işletmesinde, umumi mahalde
olay 2013 yılında İstanbul’da yaşandı. Bir müşterilerine dinletmekten ibaret olan
yapımcı şirket, televizyonda yayınlanan YARGITAY REDDETTİ eyleminde, fonogram yapımcısı ve icracı
şarkıları müşterilerine dinleten bar sahi- Kanun yararına bozma talebine ilişkin ya- sanatçılar yönünden mali hakların ihlali
bi hakkında şikayete bulundu. zıda, “Söz konusu eserlerin umuma açık söz konusu olmadığından eylemin suç
olarak yayınlandığının tespit edilmesi oluşturmayacağı gözetlmelidir” denildi.
BAKANLIK BOZMA İSTEDİ karşısında suçun yasal unsurlarının oluş- Bu karar sonrası bar sahibi hakkında ve-
Şikâyet dilekçesinde bar sahibinin, ya- tuğu gözetlmeden, itrazın kabulü yeri- rilen takipsizlik kararı kesinleşirken, ceza
pımcı şirket ve eser sahibi sanatçıların ne ret kararı verilmesinde isabet görül- almasının yolu da kapamış oldu.


Rezidor, 171
Akfen GYO Faaliyet Raporu 2014 Daireli Rezidans

Vizyon Ödülleri’nde ‘Altın’ İçin Düğmeye
Bastı
Ödülün Sahibi Oldu Dünyanın en büyük otel grupların-

98 puan alarak ‘Altn’ ödüle layık dan Carlson Rezidor, Türkiye'deki ilk
rezidansını 2016'da açmaya hazırlanı-
görüldü. 2014 Faaliyet Raporu Viz- yor. Radisson Blu Residence İstanbul
yon Ödülleri sonuçlarına ilişkin de- Batşehir’in 171 dairesiyle 2016’nın
ğerlendirmelerde bulunanAkfen 2'inci yarısında hayata geçirilmesi plan-
GYO Genel Müdürü Vedat Tural, lanıyor. Proje, İstanbul’da 9 otel ve bin
“Türkiye’nin sadece şehir otelciliği 800 odaya sahip olan grubun, en geniş
konseptne odaklı ilk ve tek gayri- üst ölçek marka pozisyonunu güçlendi-
menkul yatrım ortaklığı olarak faa- riyor. Rezidor Başkanı ve CEO’su Wolf-
liyet gösteriyoruz. Dolayısıyla sektö- gang M. Neumann konu hakkında yap-
rümüz açısından hemen her alanda tğı değerlendirmede, “Hizmet verilen
Akfen GYO’nun ‘Şehir Rehberi’ kon- inovatf olma misyonu ile hareket lüks daireler kapsamında, özellikle iş
sept ile hazırlanan 2014 Faaliyet Ra- ediyoruz ve bu düşünceyi destekle- ve tatl için Orta Doğu’dan gelen mi-
poru, iletşim alanında dünyanın en yen bir ortamda çalışarak, klasik ra- safrlerimizden gitkçe artan bir talep
itbarlı platormlarından biri olarak porlama yaklaşımından öte, merak gözlemliyoruz" diyor. Rezidor Başkan
gösterilen Amerikan İletşim Pro- uyandıran ve alışılagelmiş düşünce Yardımcısı ve İş Geliştrme Başkanı Elie
fesyonelleri Ligi tarafndan düzen- şeklini değiştren çalışmalara imza Younes ise, “Grubumuz için Türkiye
lenen ‘2014 Faaliyet Raporu Vizyon atmaya gayret ediyoruz. Aldığımız odak noktası ülke olarak yer alıyor. Bu-
Ödülleri’nde (2014 Vision Awards) bu ödülü ekip olabilme kabiliyetnin gün ülke genelinde 3 bin 600’den fazla
‘Gayrimenkul Yatrım Ortaklığı’ ka- bir yansıması olarak görüyoruz” di- odası bulunan 20 oteli yönetyor ve ge-
tegorisinde jüriden 100 üzerinden yor. liştriyoruz" diyor.60


52-61 SEKTÖRDEN.indd 60 05.08.2015 13:24
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65