Page 52 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 52
sektördenTUROB Yatırım Teşvik Belgeleri

Değerlendirme Raporu
Ekonomi Bakanlığı tarafndan, Ocak - Haziran 2015 dönemine ait konaklama sektörüne verilen
“Yatrım Teşvik Belgeleri” Turistk Otelciler, İşletmeciler ve Yatrımcılar Birliği (TUROB)
tarafndan derlendi.
Ekonomi Bakanlığı tarafndan, Ocak-Ha- b) 2014-2015 YILLARI HAZİRAN AYI KARŞILAŞTIRMASI
ziran 2015 dönemine ait verilen “Yatrım MAYIS 2015 2014 2015 FARK
Teşvik Belgeleri” konaklama sektörü açı-
sından Turistk Otelciler, İşletmeciler ve Yatrım Yapılacak Otel Sayısı 21 20 -1 otel
Yatrımcılar Birliği - TUROB tarafndan der- Hizmete açılacak yatak sayısı 2.688 4.492 + 1.804 Adet
lenmiştr. Buna göre; Otel başına ortalama yatak sayısı 128 224.6 + 96.6 Yatak
Yeni İsthdam sayısı 729 1.259 + 530 kişi
a) Haziran 2015 Toplam yatrım Maliyet (TL) 153.52 414.01 + 260.49
Haziran 2015 ayı için ülke genelinde top-
lamda 20 yeni otel projesi “Teşvik Belgesi”, milyon milyon milyon
4 otel ise “Modernizasyon / Tevsi” belgesi Yatak başına ortalama maliyet (TL) 57.113 bin 92.166 bin + 35.053 bin
olmak üzere toplam 24 otel “Teşvik Belge-
si” aldı. Toplamda 414,01 milyon Türk Lira- c) OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ
sı harcanarak tamamlanacak olan yatrım- 2015 Yılı Ocak-Haziran aylarını kapsayan müteakip yeni isthdam edilecek kişi sa-
lar ile 1.259 yeni isthdam sağlanacak. Yeni 6 aylık dönemde, ülkemizde 43 ayrı şe- yısı ise 7.041’e çıkacak. İstanbul 30 otel
otel yatrımları, yatak kapasitesini 4.492 hirde yeni yatrım yapılacak otel sayısı projesi ile tesis sayısı bakımında en fazla
adet artracak. Toplam 14 şehirde yapıla- 134’e, yatak sayısı ise 29.966’ya yükseldi. teşvik belgesi alan şehir olurken, yatak
cak yatrımlardan otel sayısında 4 otel ile Toplam yatrım miktarı ise 1.925,3 mil- kapasitesi bakımından Antalya 8.765
birinci sırada yer alan İstanbul’u ikişer otel yon TL’ye, yatrımların tamamlanmasını yatak kapasitesi ile birinci sırada yer aldı.
ile Antalya, Aydın, Muğla ve Sakarya takip SIRA OTEL YATAK SIRA OTEL YATAK
et. İlave yapılacak yeni yatak sayısında NO ŞEHİR SAYISI SAYISI NO ŞEHİR SAYISI SAYISI
ise Aydın 1.280 yatak ile ilk sırada, İstanbul 1 Adana 1 148 23 İzmir 8 1.173
675 yatak ile ikinci sırada yer alıyor.
Yatrımlarda, Anadolu illerinde artş ve ya- 2 Adıyaman 2 152 24 K.Maraş 2 306
yılma dikkat çekiyor. Afyonkarahisar, Çan- 3 Afyon 1 290 25 Kars 3 188
kırı, Niğde, Sakarya ve Sinop illeri bu yıl ilk 4 Ağrı 1 130 26 Konya 3 862
kez otel yatrım teşvik belgesi aldılar. 5 Amasya 1 26 27 Malatya 1 116
Ankara
5
82
756
ŞEHİR TESİS YATAK 6 Antalya 13 8.765 28 Manisa 1 222
SAYISI
29
7
Mardin
3
Afyonkarahisar 1 290 8 Aydın 11 4.840 30 Muğla 5 905
Antalya 2 490 9 Balıkesir 3 448 31 Nevşehir 4 531
Aydın 2 1.280 10 Bitlis 1 198 32 Niğde 1 58
Balıkesir 1 230 11 Bursa 2 360 33 Rize 1 22
Bursa 1 300 12 Çanakkale 2 62 34 Sakarya 2 426
Çankırı 1 24 13 Çankırı 1 24 35 Samsun 1 300
Erzincan 1 33 14 Diyarbakır 1 164 36 Sinop 1 160
İstanbul 4 675 15 Düzce 2 276 37 Sivas 1 106
İzmir 1 406 16 Erzincan 2 97 38 Şanlıurfa 1 26
Niğde 1 58 17 Erzurum 1 1.000 39 Tokat 1 298
Sakarya 2 426 18 Eskişehir 1 120 40 Trabzon 3 558
Sinop 1 160 19 Giresun 2 162 41 Tunceli 1 50
Trabzon 1 64 20 Hatay 2 96 42 Van 4 494
Van 1 56 21 Isparta 1 122 43 Zonguldak 1 136
Genel Toplam 20 4.492 22 İstanbul 30 4.711


52


52-61 SEKTÖRDEN.indd 52 05.08.2015 13:23
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57