Page 48 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 48
gündem
TUROB Telif
Hakları
Anlaşmalarında
Gelinen Süreci

Değerlendirdi

Müzik Meslek Birlikleri ile yapılan
anlaşma kapsamındaki süreç ve de-
tayları görüşmek üzere 9 Temmuz
2015 tarihinde Konak Hotel'de, TU-
ROB Başkanı Timur Bayındır, TUROB
Hukuk Müşaviri Yelda Uras ve TUROB #ONEISTANBUL Instagram
üyelerinin katlımıyla bir toplant dü- Yarışması’nda Kazananlar Belli Oldu
zenlendi. Toplantda 2008 anlaşma
sürecinden bu yana gelişmeler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstan- Bircan birinciliğe layık görülürken,
tarife detayları aktarılarak, katlımcı- bul Ticaret Odası ve İstanbul Kongre Pınar Kabaoğlu ikinci, Gülseren Çalık
ların soruları yanıtlandı. ve Ziyaretçi Bürosu(ICVB) işbirliği ile üçüncü oldu.
İstanbul’u dünyada daha fazla gö- İTO ve ICVB Başkanı İbrahim Çağlar,
rünür kılmak amacıyla instagramda instagramın sosyal medyanın en etkili
düzenlenen ONEISTANBUL yarışma- araçlarından biri olduğunu vurgulaya-
Efes ve Diyarbakır sının ilk dönem kazananları belirlen- rak, “Bu derece sık kullanılan sosyal
Surları di. Instagramdaki fotoğraf sayılarına medya aracında tarihi, kültürel ve do-
ğal güzelliklerle dünyanın gözbebeği
göre dünya genelinde en çok fotoğraf
UNESCO Dünya paylaşılan şehirler arasında 6. sıra- olan İstanbul’u tanıtmanın önemli ol-
Miras Listesi’nde da yer alan İstanbul’un sıralamadaki duğunu düşündük. Her köşesi ayrı gü-
yerini yukarılara taşımayı ve İstanbul zel olan İstanbul’u tüm dünyada daha
fotoğrafarının sayısını artrmayı he- fazla görünür kılmayı ve instagramda
defeyen yarışma 2 Nisan’da start aldı. ilk sıraya yükseltmeyi amaçlıyoruz”
Değerlendirmeler sonucunda, Emre dedi.

Efes Antk Kent ile Diyarbakır
Surları ve Hevsel Bahçeleri’nin
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne
alındı. Yeni alınanlarla Türkiye'nin
"Dünya Kültür Mirası" listesinde
yer alan varlık sayısı 15'e ulaşt. Turizmdeki Düşüş İstihdama Yansıdı!
Konuya ilişkin bir açıklama yapan
TUROB Başkanı Timur Bayındır, 2015 yılında Rusya pazarında yaşanan isthdamını geriletyor. Yılın ilk yarısı ge-
Dünya Kültür Mirası Listesinde yer yüksek oranlı gerileme ve Avrupa pa- ride bırakılırken, yabancı ziyaretçi sayısı
alan varlıklar arasında ülkemizden zarlarında görülen yavaşlama eğilimi, yüzde 1 dolayında daralan Türkiye'de,
eserlerin sayısının her geçen gün konaklama sektöründeki isthdama da otellerdeki çalışan sayısı da gerileme
artğını belirterek "Ülkemizde ge- olumsuz etki yapt. Konaklama sektö- içinde. Bulgulara göre, otellerde sigor-
lişen kültür ve tarih bilinci berabe- ründe isthdam artşı yavaşladı. Geçen talı olarak çalışanların sayısı 2014 yılının
rinde bu netceleri getriyor. Sek- yıllarda ortalama yüzde 10-12 aralı- 4 aylık döneminde yüzde 12,8 gelişme
tör olarak bundan memnuniyet ğında büyüyen konaklama sektörü göstermişt. Ancak 2015 yılında bu büyü-
duyuyoruz. Listede yer alan eser- isthdamı, 2015 yılının ilk yarısında an- me eğilimi yüzde 3,8'e düştü. Diğer yan-
lerimizin sayısının artmasının söz cak yüzde 3,8 artabildi. 2014 yılındaki dan, her zaman Türkiye ortalamasının 2
konusu eserlerin sonraki kuşaklara gelişme yüzde 12,8 olmuştu. AKTOB kat büyüme kaydeden turizm sektörü
da aktarılmasında önemli katkıları Araştrma Birimi'nin SGK verilerinden isthdamı da 4 aylık dönemde yüzde 7,3
olacağını düşünüyoruz" diyor. derlediği verilere göre, turizmde düşen gelişt. Türkiye isthdamı artşı ise yüzde
yabancı ziyaretçi sayısı, öncelikle turizm 6,3 oldu.

48


26-49 GÜNDEM.indd 48 05.08.2015 13:23
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53