Page 46 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 46




gündem



Haziran Ayındaki















İstanbul Kültür ve Turizm İSTANBUL’A GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYILARI
İl Müdürlüğü'nün; Atatürk
ve Sabiha Gökçen Hava- TÜRKİYE İSTANBUL 2014’e Göre 2014’e Göre
limanları ile Haydarpaşa, 2014 2015 2014 2015 Değişim Oranı Değişim Oranı
Pendik, Zeytnburnu ve Ka- (Aylık) (Kümülâtif)
raköy limanlarından alınan Ocak 1.146.815 1.250.941 635.283 691.496 8,8 8,8
verilere dayanarak yaptğı
hesaplamaya göre, 2015 Şubat 1.352.184 1.383.343 696.054 732.202 5,2 6,9
yılı Ocak-Haziran aylarında Mart 1.851.980 1.895.940 866.985 944.931 9,0 7,7
İstanbul’a gelen yabancı
sayısında geçen yılın aynı Ni̇san 2.652.071 2.437.263 1.014.662 1.037.506 2,3 6,0
dönemine göre %5,5 artş
kaydedildi. Haziran ayında- Mayıs 3.900.096 3.804.158 1.079.598 1.182.906 9,6 6,9
ki artş işe bir önceki yılın Haziran 4.335.075 ? 1.090.284 1.091.357 0,1 5,5
aynı ayına göre % 0.1 ola-
rak gerçekleşt. 5.382.866 5.680.398




İstanbul İçin “Ortak Akıl ve İşbirliği”



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vurguladılar. Ortak akıl ve işbirliği temelin- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın başkanlığında belirli de sürdürülecek çalışmalarda İstanbul’un olarak göreve başladığımda yaptğım
periyotlarla “İstanbul Turizmi Zirvesi” kongre turizmindeki etkinliğinin de artrıl- ilk iş turizm sektörü temsilcileriyle bir
için bir araya gelen, Turizmden sorum- ması hedefeniyor. Kadir Topbaş başkan- araya gelip, yol haritası hazırlamak ol-
lu İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gülte- lığında yapılan ilk toplantda İstanbul’un muştu. Sektör temsilcileriyle birlikte
kin, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yurt dışı tanıtmına yönelik atlacak adım- yaptğımız çalışmalar netcesinde İs-
İTO Başkanı İbrahim Çağlar, THY Genel lar ele alındı. Buna göre Valilik, İstanbul tanbul turizmi önemli ölçüde gelişme
Müdürü Temel Kotl, TUROB Başkanı Büyükşehir Belediyesi, TUROB, TURSAB gösterdi. Şimdi bunu daha da yukarıya
Timur Bayındır, TURSAB Başkanı Başa- ve THY’nin destekleriyle İstanbul’un yurt taşımak istyoruz. Çalışmalarımızı or-
ran Ulusoy, İBB Başkan Danışmanı Tü- dışında tanıtmına yönelik yenilikçi ve iş- tak akıl ve işbirliği temelinde sürdü-
lin Ersöz’den oluşan çalışma grubunun levsel çalışmalar yapılacak. Toplantyla receğiz. İstanbul’a yeni destnasyonlar
ilk ve öncelikli hedef İstanbul’a yeni ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir kazandırma noktasında çok hızlı sonuç
destnasyonlar kazandırmak olacağını Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “2004’te alacağımıza inanıyorum” diyor.



















46


26-49 GÜNDEM.indd 46 05.08.2015 13:23
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51