Page 42 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 42
gündem
gündem
Akçakoca

Turizm İle Barışmak İstiyor

Turizm İle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kenten önce tanışan Akçakoca, yanlış
uygulamalar ile kaybetklerini yeniden kazanmak istyor...

A kçakoca, Türkiye’de henüz larının deneyimlerinden yararlanılması temine yönelik küçük bir itrazını dile

gerektğini belirt.
getrdi. TUYED başkan ve üyelerinin 3
Akdeniz ve Ege kıyıları bilin-
gündür ilçenin çeşitli turizm alanlarına
miyorken, turizmin parlayan
yıldızıydı. 1980’de başlat- CÜNEYT YEMENİCİ: YENİ BİR
lan turizm hamlesiyle birlikte Antalya ve HAMLE YAPACAĞIZ ve bazı köylerine geziler yaptğını hatr-
latan Pazvant, TUYED’in izlenimlerinin
diğer turistk bölgelerin öne çıkmasıyla MARKA’ya (Doğu Marmara kalkınma salonda anlatlıyor olmasının daha doğru
Akçakoca yarıştan koptu. Kente turizmi Ajansı) mastr plan hazırlığı başvurusu bir çalışma olacağını sözlerine ekledi. Ak-
yeniden canlandırmak isteyen Akçakoca yaptklarını hatrlatan Akçakoca Beledi- çakocalılar olarak konuya taraf olan tüm
Belediyesi, Akçakoca Ticaret ve Sanayi ye Başkanı Cüneyt Yemenici, “İstanbul kesimlerin bir şekilde bu meseleyi zaten
Odası ile Hemşin Köyü Muhtarlığı, Tu- ve Ankara’nın tam ortasındayız. Çevre- tartştklarını hatrlatan Pazvant, ‘’Burada
rizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği’nin mizde 25-30 milyonluk bir nüfus yaşıyor. sizin çıkartğınız sonuçları duymaya gel-
(TUYED) yönetmini ağırlayıp bölgelerini Bize rakip olarak gösterilen yerleri ince- miştk. Aksi halde bizim yaptğımız tartş-
tanıtlar. Düzce Üniversitesi Akçakoca Tu- lediğimizde bizim onlardan daha fazla malar zaten yeni değil, yol ve alt yapı gibi
rizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu artmız olduğunu görüyoruz. Turizmin önemli olan, fakat meselenin bütünlüğü
Öğretm Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Arif Gün- bir sahibi olması gerektğine inanıyoruz. açısından detay olacak konuları tartşır-
gör, Akçakoca Belediyesi Basın ve Halkla Belediye olarak yatrımcıların önünü sak boğuluruz ve toplantdan azami bir
İlişkiler Sorumlusu Mine Alpan ve SSC açıyoruz. Yukarı Mahalle’de iyileştrme verim alamayız’’ şeklinde konuştu.
Tur Bölgeler Müdürü Ömer Özcan’dan çalışmaları yapıyoruz. Turizmde yeni bir
oluşan düzenleme kurulu, TUYED heye- hamleye ihtyaç var. Bunu tek başımı- TURİZM İÇİN ÇALIŞMALAR
tne Fakıllı Mağarası’nı gezdirip, Beyören za yapamayız. Merkezi hükümet, yerel DEVAM EDECEK
Köyü’nde geleneksel karakucak güreş- idare ve sektör temsilcileriyle eş güdüm İlçe turizmine katkı verecek görüş ve
lerini izlet. Hemşin Köyü’ndeki bayram halinde çalışmalıyız. Gazetelere ilan ve- önerilerini izleyicilerle paylaşmak iste-
şenliklerini izleyen heyet, konaklamayı riyoruz. Önümüzdeki günlerde büyük yen bazı konuklar da konuşmalar yapt.
Hemşin Köyü’nün 600 rakımlı tepesin- şehirlerde billboardlara çıkacağız” dedi. Turizm sektörünün ilçedeki çeşitli tem-
de Karatavuk Kalkındırma Kooperatfne silcileri, çeşitli STK yönetcileri, bazı yerel
ait köy evlerinde gerçekleştrdi. Kurugöl "TURİZMİN ÖNÜNDEKİ ENGEL gazete temsilcileri ile, SSC tur bölgeler
Kanyonu’nda doğa yürüyüşü, bölgeye FINDIK" müdürü Ömer Özcan ve Sky Tower Oteli
özel kiremite alabalık tadımı, Tarihi Yu- Akçakoca’nın en büyük avantajı fndığın CEO’su Ersin Aydeniz görüş ve öneri-
karı Mahalle Evleri’nin gezilmesini içeren aynı zamanda dezavantajı da olduğunu lerinin yanı sıra, sektör temsilcilerinin
gezinin sonunda Doç. Dr. Arif Güngör’ün vurgulayan Başkan Yemenici, “Fındıkla birlikte yapacakları çalışmalar üzerine
yönetği bir forum gerçekleştrildi. uğraşan ilçe halkı için diğer işlerin ek iş bilgiler verdi. Yapılan görüş alışverişi so-
gibi algılanıyor. Bu işten kazandığı para nucunda 30 Temmuz Perşembe günü
TURİZMİN SAHİBİ KİM? onlara yetyor bu yüzden turizme gerekli saat 16.00’da yeni bir toplant yapılması-
Sky Tower Hotel’de gerçekleştrilen fo- önemi vermiyorlar” diye konuştu. na yönelik ortak bir karar alındı.
rumda konuşan TUYED Başkanı Kerem
Köfeoğlu, “Akçakoca turizmde küllerin- MEHMET PAZVANT: BÖLGEYE
den yeniden doğmak istyor. Ancak tu- DIŞARIDAN BİR GÖZLE
rizmin sahibi kim? Belli değil” dedikten BAKMAMIZ LAZIM
sonra turizmde başarıya kavuşmak için Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
bir mastr planın şart olduğunu ve başka- kanı Mehmet Pazvant toplantnın yön-
42
53

26-49 GÜNDEM.indd 42 05.08.2015 13:23
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47