Page 41 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 41

INTERNATIONAL TOURIST
ARRIVALS, 2014 2015’TE NE OLACAK? Afrika'da yüzde 3-5, Avrupa'da yüz-
2015 yılına bakıldığında UNWTO'nun de 3-4, Ortadoğu'da ise yüzde 2-5
beklentlerinin yine olumlu olduğu aralığında bir artş öngörülüyor.
% 16 görülüyor. UNWTO içinde bulundu- Dünya Genelindeki Turist Hareket,
ğumuz yıl için yüzde 3-4 aralığında
% 23 bir artş bekliyor. Bölgesel olarak 2014
% 5 bakıldığında ise Asya-Pasifk bölge- Dünya Turizm Gelirleri, 2014
% 4 si ile Amerika kıtasında yüzde 4-5, Dünya Turizminin 20 Yıllık Seyri

World :Inbound Tourism
International Tourism Organization (million)

% 51 1200 1087 1135
1100 1038
Europe - 584 Million 1000 928 891 949 997
Asia & the Pacifc - 263 Million 910
Americas - 182 Million 900 809 854
Africa - 56 Million 800 764
Middle East - 50 Million 674 675 696 692
700 602 625
600 527 561 587
500
400
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Source: World Tourism Organization (UNWTO)


yıl yüzde 4'lük düşüş yaşandı. Buna pa- lara karşın 50 milyon turiste ev sahipliği
ralel olarak da bu kesimin turizm geliri yapmayı başardı.Bölgedeki turizm gelir-
ken, önceki seneye göre 16 milyar dolar- yüzde 1 azaldı. Avrupa kıtasının istats- leri ise daha da iyi bir performansla yüz-
lık artş yaşandı. Amerika bölgesi ise 274 tklerini düzelten ise Kuzey ve Güney de 6'lık artş gösterdi. Ortadoğu'ya gelen
milyar euro ile turizm endüstrisinin üret- Avrupa oldu. Her iki bölgeye gelen turist turistler bölge ülkelerine 80 milyar dola-
tği gelirin yüzde 22'sini almayı başardı. sayısında yüzde 7'şerli artşlar kaydedildi. ra yakın para bırakt.
Afrika kıtasında elde edilen toplam tu- Geçtğimiz yıl yüzde 5'lik bir artş göste-
rizm geliri ise 36 milyar dolarda kaldı. ren Asya Pasifk bölgesine toplam 263 INTERNATIONAL TOURISM
milyon turist geldi. Özellikle Kuzeydoğu RECEIPTS, 2014
EN ÇOK TURİST ÇEKEN Asya ve Güney Asya yüzde 7'lik artşlar-
BÖLGELER la en iyi alt bölge olarak öne çıkt. Elde
Turizm bölgelerine biraz daha detaylı ba- edilen gelir açısından bakıldığında ise
kıldığında, Avrupa kıtasındaki artş genel Okyanusya ve Güney Asya diğerlerinden % 20
ortalamanın altnda kalsa da bölge yine olumlu anlamda ayrışt. % 30
de en fazla turiste ev sahipliği yapma
özelliğini sürdürmeye devam et. GELİRDEKİ ARTIŞ DÜŞÜK % 3
Geçtğimiz yıl Avrupa'yı toplam 584 mil- KALDI % 4
yon kişi ziyaret et. Böylece kıta, dünya- Geçtğimiz yıl yüzdesel bazda en çok tu-
daki turist sayısının yarısından fazlasını rist artşının yaşandığı Amerika'ya top-
kendine çekmiş oldu. Kişi başı harcama lam 182 milyon turist geldi. Bu rakam,
ise 1000 dolara çok yaklaşt ve turizm önceki seneye göre 14 milyon daha fazla % 43
sektörü Avrupa'daki ekonomik toparlan- turistn geldiğini gösteriyor. Ancak böl-
maya en çok katkı sağlayan sektör olma geye yaşanan bu arış gelirlere tam olarak Europe - 509 US$ Billion
özeliğini sürdürdü. Ancak Avrupa'nın her yansımadı. Amerika'nın turizm gelirle- Asia & the Pacifc - 377 US$ Billion
bölgesi yaşanan artşa ayak uydurama- rindeki artş yüzde 3'le sınırlı kaldı. 2014
dı. Örneğin Kıta Avrupası denilen Bat yılının parlayan bölgelerinden biri olan Americas - 274 US$ Billion
Middle East - 49 US$ Billion
ve Orta Avrupa'ya gelen turist sayısında Ortadoğu, yaşanan tüm iç karışıklıklara,
3 yıllık hızlı büyümenin ardından geçen bölgesel savaşlara ve siyasi istkrarsızlık- Africa - 36 US$ Billion

41
41

26-49 GÜNDEM.indd 41 05.08.2015 13:23
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46