Page 38 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 38
gündem
Yargıtaydan Turizmcileri


Sevindiren Karar

Yargıtay, otel, lokanta ve bar gibi umuma açık işletmelerde yapılan müzik yayınlarına ilişkin
önemli bir karara imza at. Yüksek Mahkeme, umuma açık işletmelerde müzik eserinin
radyodan veya televizyondan yayınlanmasının, yapımcı ve sanatçının mali haklarının ihlali
anlamına gelmeyeceğine karar verdi.
S ikâyet dilekçesinde bar sahibi- market gibi yerlerde müzik eserlerinin den müzik eserlerini kullanıyorlarsa da,

bunun yine onlar arasındaki bir sorun
radyodan veya televizyondan yayınlan-
nin, yapımcı şirket ve eser sa-
olduğunu / olacağını, Müzik Meslek Bir-
hibi sanatçıların mali haklarını ması halinde, yapımcı, sanatçı ve eser
ihlal etği savunuldu. Şikâyet sahibinin bu yayını engelleme açısından
bedeli talep etmelerinin hukuka aykırı
üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet haklarının bulunmadığı vurgulandı. liklerinin bizim işletmelerimizden telif
Başsavcılığı soruşturma başlat. Ancak olduğunu, en azından mükerrerlik yara-
Başsavcılık, soruşturmanın sonunda TUROB YAYINLADIĞI GENELGE tacağını hep söyledik.”
takipsizlik kararı verdi. Bu karara ya- İLE ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ Mahkemelerden bu yönde çıkan beraat
pımcı şirket tarafndan yapılan itraz da TUROB’un yıllardır mücadelesini verdiği kararlarına ilişkin yapılan açıklamada;
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bu konuya ilişkin yayınladığı genelge de Müzik Meslek Birliklerinin; ceza tehdit-
reddedildi. Böylece takipsizlik kararı ke- şu açıklamalara yer veriliyor; “Gerek leri altnda, bu ayırımı yapmadan telif
sinleşmiş oldu. Kanun yararına bozma odalarda, gerekse umumi mahallerinde- bedeli talep etmeleri karşısında TUROB,
talebine ilişkin yazıda, “Söz konusu eser- ki TV-RADYO yayınlarından ötürü işlet- üyelerinin (sorun yaşamamak yolunu
lerin umuma açık olarak yayınlandığının melerin, telif hakları bakımından Müzik seçerek) sözleşmeler akdetklerini,
tespit edilmesi karşısında suçun yasal Meslek Birliklerine karşı sorumluluğu ödemeler yaptklarını, önerilen davala-
unsurlarının oluştuğu gözetlmeden, it- olamayacağını, zira Radyo-Tv yayıncıları- rın açılmadığını ifade ediyor. Buna bağlı
razın kabulü yerine ret kararı verilmesin- nın, yayınlarında eserlerini, fonogramla- olarak üyelerine hatrlatma ve öneride
de isabet görülmemiştr” ifadelerine yer rını kullanarak umuma yayın yapabilmek bulunan TUROB yaptğı yazılı açıklama
verildi. Kanun yararına bozma talebini için Müzik Meslek Birliklerine ve/veya ile şu sözlere yer veriyor: “Takdir Sizlere
görüşen Yargıtay 19. Ceza Dairesi ret ka- hak sahiplerine, bedel ödemiş olmaları ait olmak üzere, son Yargıtay Kararı da
rarı verdi. Kararda, lokanta, bar, otel ve gerektğini, yayınlarında bedel ödeme- dikkate alınarak Müzik Meslek Birlikleri
ile ilgili Önerimiz; -Yaptğınız ödeme içe-
risinde radyo-tv yayınlarına isabet eden
kısım belirleninceye kadar, her halükar-
da ödeme yaparken “Yapılmış ve yapı-
lacak tahsilatlara ilişkin tüm haklarımız
ile, radyo-tv yayınları için tahsil edilmiş
olan tutarları en yüksek faizi ile birlikte
istrdat hakkımız saklıdır.” İhtrazi kaydı
ile ödeme yapmanız, -Bu kısım belir-
lendiğinde bu tutar kadar eksik ödeme
yapmanız, gelecek faturaları süresi içe-
risinde iade etmeniz, “Yapılmış tahsilat-
lara ilişkin tüm haklarımız ile, radyo-tv
yayınları için tahsil edilmiş olan tutarları
en yüksek faizi ile birlikte istrdat hakkı-
mız saklıdır.” İhtrazi kaydını kullanmanız,
gerek özet olarak sunduğumuz kararın
tümünün, gerekse Yargıtay’ca onanan
ve Yerel Mahkeme Kararının bütün ola-
rak değerlendirilmesi netcesinde sizlere
yeni bilgi ve önerilerde bulunacağımızı
belirtmek isteriz.”

38


26-49 GÜNDEM.indd 38 05.08.2015 13:54
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43