Page 36 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 36
gündem
Avrupa Online BaskıyaDur Dedi

Avrupa’da online seyahat acentalarının
oteller üzerindeki fyat baskılarının
giderilmesi yönünde önemli kararlar
alınıyor. Almanya’dan sonra Fransa da
oteller, müşterilerine ve işbirliği yaptğı
kurumlara kendi uygun gördükleri fyat
avantajlarını özgürce sunabilme haklarını
kazandı. Gelişmeler üzerine harekete
geçen TUROB, yeni kurulacak hükümeten
Türkiye’de de bu yönde bir karar
alınmasını talep edecek.

A vrupa turizm sektöründe cak uygulamayı yasal bir kimliğe kavuş- ler Birliği (HOTREC) nezdinde bir süre-
Türkiye turizmini ve tüke-
turan ilk karar Fransa’da alındı. Bu karar
dir bu yönde çalışmalar yürütüldüğünü
belirten Bayındır, süreci şöyle anlatyor:
sonrasında Turistk Otelciler, İşletmeciler
tcileri de yakından ilgilen-
direcek gelişmeler yaşanı-
zar payları ve tüketci eğilimlerini kötüye
yor. Dünya turizminin en önemli ve en ve Yatrımcılar Birliği (TUROB) de hare- “Online seyahat acentalarını artan pa-
kete geçmeye hazırlanıyor. TUROB, yeni
iddialı ülkelerinden Fransa’da da hem kurulacak hükümeten Türkiye’de de bu kullanarak, otellere dayatkları parite
Türkiye hem dünya turizm sektörü açı- yönde bir karar alınmasını talep edecek. şartları, uzun bir süredir eleştrilerek,
sından bir karar alındı. Ülkede uygulan- kamu otoritelerine, haksız rekabete yol
maya başlanan yeni bir yasayla, online OTEL KENDİ WEB SİTESİNDE açan bu konunun takibi konusunda gi-
seyahat acentalarının oteller üzerindeki BİLE ÖZGÜR DEĞİL rişimlerde bulunuldu. Ulusal otelcilik
fyat baskısını sonlandırılması yönünde Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan örgütlerinin de çabalarıyla, Almanya ve
ilk adım atldı. Karar kapsamında, otel- Turistk Otelciler, İşletmeciler ve Yatrım- Fransa'daki rekabet kurumları, otelcileri
ciler müşterilerine ve işbirliği yaptğı cılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Ba- haklı bularak, online seyahat acentaları-
kurumlara kendi uygun gördükleri fyat yındır, bu konunun Türkiye’deki otelcileri na, parite uygulamalarını sonlandırmala-
avantajlarını özgürce sunabilme hak- de yakından ilgilendirdiğini belirtyor. Ba- rı gerektği çağrısı yapmışt. Gelinen son
larını kazanırken, online site ile oteller yındır, “Zira aynı sorunlar ile bizim oteller noktada, Fransa'daki karar ücret parite
arasında yapılan kontratlardaki parite de karşı karşıya. Online internet siteleri şartlarını açıkça yasaklayan Avrupa'daki
şart yasaklandı. Yani online siteler ar- otellerden ‘en düşük fyat’ garantsi ist- ilk yasal karar olması bakımında büyük
tk otellere ‘en düşük fyat ancak bana yor, bu durumda otel kendi internet say- önem taşıyor.”
verebilirsin’ diyemeyecek. Daha önce fasında bile bu fyatn altna düşemiyor.
Almanya da bu yönde karar almışt. An- Bu durumun yaratğı haksız rekabetn TÜKETİCİ KAZANACAK
yanında otelleri belli başlı onli- Bu gelişmenin, benzer kontratlarda ücret
ne sitelere mahkum bırakıyor” parite şartlarını açıkça yasaklayan Avru-
diyor. pa'daki ilk yasal karar olduğuna dikkat
çeken Bayındır, “Bu kararla, Fransa'da-
ROL MODEL OLABİLİR ki otelciler girişimcilik özgürlüklerini ve
Fransa’da ortaya çıkan kanun müşterilerine, uygun gördükleri, tüm
bizim için önemli bir rol model tcari ve ücret avantajlarını sunabilme
olabilir” diyen Başkan Bayındır, haklarını yeniden kazandı. Böylelikle
yeni kurulacak hükümeten ilk Almanya'dan sonra Fransa'da kamu
taleplerinden birinin de bu yön- otoritelerince online seyahat acentaları
de olacağını belirt. TUROB’un kontratlarındaki parite şartlarını yasakla-
da üyesi olduğu Avrupa Otelci- yan ikinci ülke oldu” diye açıklıyor.


36


26-49 GÜNDEM.indd 36 05.08.2015 13:22
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41