Page 33 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 33


TRANSİT YOLCU SAYISI HAVALİMANLARI DAHA TUROB KAMPANYA ÇAĞRISI
ÖNLENEMEZ BİR YÜKSELİŞTE! VERİMLİ KULLANILMALI YAPMIŞTI
Konuyla ilgili bir değerlendirme ya- “İstanbul’a transit olarak gelen yolcu- TUROB geçtğimiz aylarda yaptğı bir
pan TUROB Başkanı Timur Bayındır, lardan en az 1 milyon geceleme sağla- açıklamada, transit yolcu sayısındaki bu
İstanbul’un hava ulaşımında dış hat tran- yabileceğimize yönelik projemiz Kültür büyük artşı konaklama sektörü açısın-
sit yolcu sayısındaki önemli artşla tüm ve Turizm Bakanlığına sunulmuş olsa dan ‘avantaja’ çevirmek amacıyla Kültür
zamanların rekorunu kırdığını belirt. da Bakanlık tarafndan maalesef bu ve Turizm Bakanlığı ve THY başta olmak
Bayındır, transit yolcu potansiyelinin de- konuda en küçük bir çalışma veya giri- üzere ilgili tarafarın işbirliğiyle bir kam-
ğerlendirilmesi konusunda daha önce şim başlatlmadı” diyen Bayındır, şöyle panya düzenleme önerisinde bulun-
ilgili kuruluşlarda işbirliği içinde kampan- devam et: “Dünya turizminde söz sa- muştu.TUROB önerdiği kampanya kap-
ya düzenlenebileceği yönünde öneriler hibi ülkeler arasında yer almak isteyen samında transit uçan yolculara 1 gece
getrdiklerini hatrlat. İstanbul’da son Türkiye’nin öncelikli olarak havalimanla- konaklamalı avantajlı bilet fyat öneril-
yıllarda birbiri ardına açılan oteller ile rını daha verimli kullanması gerektğini mesi ve bu pakete bir şehir turunun da
konaklama kapasitesindeki artşa dikkat düşünüyoruz. THY ve Pegasus Havayol- eklenebileceğini belirtrken, bu sayede
çeken Başkan Bayındır, şunları söyledi: larının birçok noktaya açtğı yeni hatla- çekilecek en az 1 milyon ilave geceleme
“İstanbul’un artan yatak arzı karşısında rın global uçuş ağı oluşturarak transit ile yaklaşık 1.8 milyar dolar ek turizm
havalimanlarımızdaki transit yolcu sa- yolcular için önemli cazibe yaratğını geliri elde edilebileceğini savunuyor.
yısının önlenemez yükselişinden sektör biliyoruz. TUROB olarak THY’nin açtğı
olarak derin endişe duyuyoruz. 2015 yeni hatlarda daha fazla tanıtm çalış-
yılının ilk 6 ayında İstanbul havalimanla- ması yaparak bu destnasyonlardan ge-
rından geçen yaklaşık 6.4 milyon transit lecek yolcuların İstanbul’a ve ülkemize
dış hat yolcusu, bir şişe su dahi içmeden gelmelerini hedefiyoruz. Kültür ve Tu-
havalimanlarımızdan başka ülkelere git- rizm Bakanlığı, havayolu kuruluşları ve
t. Şehrimizin havalimanı kapasitesinin turizm sektörü olarak bu yönde tanıtm
maksimum oranda kullanıldığı, üstelik ve çalışmalar yapmak durumundayız.
şehrimize uçuş yapmak isteyen birçok Aksi halde havalimanlarının yakaladı-
havayolu şirketne havalimanlarımızın ğı yolcu sayısı artşından sektör olarak
kapasite sorunu gerekçe gösterilerek yararlanmamız mümkün görülmüyor.
izinlerin verilmediği bir dönemde, mev- THY ve Pegasus Havayolları tarafndan
cut uçuşları gerçekleştren havayolu şir- cazip imkanlarla sunulan dış hat transit
ketlerinin İstanbul’u bir aktarma/transit ulaşım seçeneklerinin İstanbul varışlı
noktası olarak kullanmasının zararlarını uçaklara da uygulanmasını sektör ola-
hissedilir derecede görüyoruz.” rak bekliyoruz.”
TUROB, 2015 OCAK-HAZ RAN DÖNEM STANBUL HAVAL MANLARI YOLCU ANAL Z RAPORU
GELEN-G DEN YOLCU TOPLAM SAYISI* TEK L YOLCU SAYISI**
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014
stanbul Atatürk Hl. 13.530.304 16.243.046 18.118.010 19.508.060 6.765.152 8.121.523 9.059.005
stanbul Sabiha Gökçen Hl. 2.148.384 2.778.440 3.857.108 4.303.400 1.074.192 1.389.220 1.928.554
TOPLAM 15.678.688 19.021.486 21.975.118 23.811.460 7.839.344 9.510.743 10.987.559
HAVAYOLU LE GELEN TUR ST SAYISI 4.052.908 4.734.367 5.207.945
stanbul Atatürk Havalimanı 3.459.532 4.020.860 4.293.460
stanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 593.376 713.507 914.485
TOPLAM TRANS T YOLCU SAYISI 3.786.436 4.776.376 5.779.614
TOPLAM TRANS T YOLCU ORANI % 48,30 50,22 52,60
stanbul Atatürk Havalimanı % 48,86 50,49 52,61
stanbul Sabiha Gökçen Havalimanı % 44,76 48,64 52,58
STANBUL'A OCAK-HAZ RAN 2015 DÖNEM NDE GELEN TUR ST SAYISI
YILLAR 2012 2013 2014
Havayolu ile gelen Turist Sayısı 4.052.908 4.734.367 5.207.945
Deniz Yolu ile gelen Turist Sayısı 178.511 206.751 174.921
Toplam Turist Sayısı 4.231.419 4.941.118 5.382.866
STANBUL HAVAL MANLARI OCAK-HAZ RAN DÖNEM TRANS T YOLCU SAYISI
YILLAR 2012 2013 2014
stanbul Havalimanları Dı Hat Transit Yolcu Sayıları 3.786.436 4.776.376 5.779.614
•DHMİ İstatstklerinde havalimanlarını kullanan yolcular geliş ve gidişlerinde ayrı ayrı sayılmaktadır.
••TUROB çalışmasında DHMİ istatstklerinde yer alan kişi sayısı 2'ye bölünerek "Tekil Kişi Sayısı" bulunmuştur.33


26-49 GÜNDEM.indd 33 05.08.2015 13:22
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38