Page 30 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 30
gündem

TUROB Başkan'ı Timur Bayındır:

İran’a Yaptırımların Hafiflemesi

Turizme Olumlu Yansır

İran ile normalleşmenin birçok alanda olduğu gibi turizme de yansıyacağını ileri süren
TUROB Başkanı Timur Bayındır, Bu yılın ilk beş ayında Türkiye’ye gelen turist sayısında
yüzde 1.2’lik düşüşe rağmen İran pazarında yüzde 6.3'lük bir artş yaşandığını açıkladı.

T uristk Otelciler, İşletmeciler di. Yani son iki yıldır yeniden yükselme

eğilimi mevcut. Geçen yıl gerçekleşen
ve Yatrımcılar Birliği (TU-
ROB) Başkanı Timur Bayındır,
yüzde 32’lik yükselme dikkat çekici”
İran ile nükleer programını
kısıtlaması karşılığında Tahran'a uy- diye belirtyor.
gulanan yaptrımların haffetlmesini EN FAZLA VERGİ İADESİ
öngören anlaşmanın tarafarca kabul İRANLILARA
edilmesinden Türk turizminin de olum- TUROB Başkanı Bayındır, bu yıl ilk beş
lu etkileneceğini söyledi. “Bu karar ayda Türkiye’ye gelen turist sayısında
birçok alanda olduğu gibi turizmde de yüzde 1.2’lik düşüşe rağmen İran pa-
ilişkilerin normalleştrilmesini sağlaya- zarında yüzde 6.3 artş yaşandığını ve 5
caktr” diyen Bayındır, şu bilgileri verdi: ayda İranlı turist sayısının 656 bin kişi
“Yaptrımların haffemesi turizmi daha olarak gerçekleştğini de vurguluyor.
da rahatlatacaktr. İran turizmde bizim TUROB Başkanı İranlıların alışveriş turizminde de ül-
için çok önemli bir pazar. Bir dönem Timur Bayındır keye en fazla gelir bırakan turist grup-
bu ülkeden gelen turist sayısı 2 milyo- ları arasında yer aldığına dikkat çeken
na dayanmışt. Sözgelimi 2010 yılında çıkışı istemeyen İran’ın da etkisi var. Şim- Bayındır, istatstklere göre Türkiye’de
1 milyon 885 bir İranlı turist ağırladık. di yeniden yükseltmenin yollarını arıyo- yaptğı alışveriş sonrasında en fazla
2012 yılında bu rakam 1 milyon 186 bin ruz. 2013 yılında 1 milyon 196 bin, 2014 vergi iadesini yine İranlıların aldığına
kişiye geriledi. Bunda ülkesinden turist yılında 1 milyon 590 bin İranlı turist gel- önemle işaret ediyor.

30


26-49 GÜNDEM.indd 30 05.08.2015 13:22
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35