Page 28 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 28
gündem

Avrupa'daEn Büyük Düşüşü Yaşayan


Ülke Türkiye
Turistk Otelciler, İşletmeciler ve Yatrımcılar Birliği (TUROB) Temmuz ayının yemekli
toplantsını Dedeman Bostancı Hotel & Conventon Center’da gerçekleştrdi. Yemeğin açılış
konuşmasını yapan TUROB Başkanı Timur Bayındır sözlerine son yaşanan olaylardan dolayı
ülke ve sektör adına duyduğu üzüntüsünü dile getrerek başladı.


B ayındır, “2013 yılında başlayan Ancak, geçtğimiz hafalarda, Fransa’da

ortaya çıkan kanun bizim için önemli
düşüş, geçen yıl sektörün ça-
balarıyla bir nebze toparlansa
bir rol model olabilir. Ulusal otelcilik
da, bu yıl gerek global durum,
ya ve Fransa'daki rekabet kurumları,
gerekse ülkemizde devam eden kaygı örgütlerinin de çabalarıyla, Alman-
ortamı, Ramazan etkisi ve genel seçim- otelcileri haklı bularak, online seyahat
ler sebebiyle yeniden karşımıza çıkt acentalarına, parite uygulamalarını
ve; Türkiye Haziran ayını, otel doluluk- sonlandırmaları gerektği çağrısı yap-
larında, maalesef tüm Avrupa ülkele- mışt. Gelinen son noktada, Fransa'da-
rinde en büyük düşüşü yaşayan ülke ki karar, ücret parite şartlarını açıkça
olarak kapat” dedi. yasaklayan Avrupa'daki ilk yasal karar
olması bakımında büyük önem taşıyor.
TÜM SEKTÖR PAYDAŞLARINI Bildiğiniz üzere aynı konu, ülkemizde
VE OTORİTELERİNİ de gündemde.
İNSİYATİFE DAVET EDİYORUM Online sistemlerinin, sundukları rezer-
2013 yılında başlayan düşüş, geçen yıl vasyon hizmet kapsamında, müşterile-
sektörün çabalarıyla bir nebze topar- rine vadetkleri “en iyi fyat garantsi”
lansa da, bu yıl gerek global durum, ge- uygulamasının 4054 sayılı Kanun’un 4.
rekse ülkemizde devam eden kaygı or- ve 6. maddeleri kapsamında ihlal teşkil
tamı, Ramazan etkisi ve genel seçimler etği iddiasını içeren şikâyet başvu-
sebebiyle yeniden karşımıza çıkt ve; rusu üzerine yürütülen ön araştrma,
Türkiye Haziran ayını, otel dolulukların- Rekabet Kurulunca karara bağlandı ve
da, maalesef tüm Avrupa ülkelerinde malum şirket hakkında soruşturma
en büyük düşüşü yaşayan ülke olarak açılmasına, karar verildi.
kapat. Siyasi ve sosyal olayları yön- FRANSA’DAKİ KANUN BİZİM
lendirme etkimiz tabii ki bulunmuyor. İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLİR “3 YILDIZLI OTEL
Ancak bizim beklentmiz, ülkemize bu Turizm dünyasında yaşanan ve Türk tu- YATIRIMLARI YERİNİ
derece önemli ekonomik katkı ve imaj rizmini de yakından ilgilendiren bir diğer KORUYOR”
değeri sağlayan turizm sektörünün, konu ise, global pazarda çelişkileri de- Ekonomi Bakanlığı tarafndan açıkla-
devletmizce de desteklenmesi, gerekli vam eden online rezervasyon siteleri. Bu nan verilere göre; 2015 yılını ilk beş
önlemler alınarak, stratejik revizyonlar siteler, otellerden ‘en düşük fyat garan- aylık döneminde, bir önceki yıl ile kı-
yapılması yönündedir. Bu sebeple, var tsi’ isteyerek, otellerin kendi internet yaslandığında, tesis sayısında yaklaşık
gücümüzle yolumuza, çalışmalarımıza sayfasından bile bu fyatn altna düşme- yüzde 25 azalma görülürken, yatak
devam ederken, tüm sektör paydaşla- sine izin vermiyor. Bu durum, yaratğı kapasitesinin nerdeyse yarıya düşmesi
rını ve otoriteleri inisiyatfe davet edi- haksız rekabetn yanında otelleri belli yatrımların küçük kapasiteli otellere
yorum. başlı online sitelere mahkum bırakıyor. yöneldiğini işaret etmektedir. 2015


28


26-49 GÜNDEM.indd 28 05.08.2015 13:22
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33