Page 26 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 26
gündemDoluluklar Malta Ortalama Doluluk
Ülke
Oranları
90.5
83.9
Çek Cum.
7.6 Düştü İngiltere 83.5
82.4
Litvanya
82.2
Belçika
Yunanistan
Macaristan 82.2 Haziran 2015 (%)
81.8
STR Global'in verilerine göre, Türkiye'nin Haziran 2015 otel Avusturya 80.7
Portekiz
doluluklarında geçen yılın Haziran ayına göre Hollanda 79.8
79.4
yüzde 7.6 düşüş kaydedildi. Almanya 79.1
Polonya
77.1
T ürkiye otel doluluklarında revizyonlar yapılması yönünde” diyen İspanya 76.5
Avrupa’da en sert düşüş yaşa-
Bayındır, “Durum bu, haklı çıktk diyerek
İsviçre
76.4
yan ülke oldu. Turistk Otelci-
asla bir kenara çekilmeyeceğiz, var gücü-
Romanya
75.8
ler, İşletmeciler ve Yatrımcılar müzle yolumuza, çalışmalarımıza devam
İtalya
Birliği’nin (TUROB) açıkladığı, dünyanın ederken, tüm sektör paydaşlarını ve oto- Finlandiya 74.5
71.4
önde gelen veri ve analiz şirketlerinden riteleri inisiyatfe davet ediyorum" diyor. Slovakya 71.1
STR Global Haziran 2015 verilerine göre, Hırvatstan 70.9
Türkiye'nin Haziran 2015 otel doluluk- İSTANBUL’DA BÜYÜK DÜŞÜŞ Bulgaristan 66.7
larında geçen yılın haziran ayına göre TUROB’un açıklamasına göre, İstanbul’da
yüzde 7.6 düşüş kaydedildi. Türkiye ge- Haziran 2015 otel dolulukları bir önceki Türkiye 63.4
nelinde otel dolulukları ortalama yüzde yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.9 dü- Rusya 62.1
63.4 olarak gerçekleşt. TUROB’un rapo- şerek, yüzde 66.6 oldu. 2014 yılının aynı
ra ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa ayında bu oran yüzde 72.3 olmuştu. Bu leşt. Haziran 2014’te bu oran yüzde 75.8
ülkeleri arasında, Türkiye'nin en büyük düşüş tüm Avrupa’da ana destnasyonlar olmuştu. Ortalama günlük satlan oda be-
düşüş yaşayan ülke olduğu belirtldi. Ra- arasında en büyük düşüş olarak kayde- deli 94.7 Euro olarak gerçekleşt ve 2014’e
porda, haziran ayında tüm Avrupa gene- dildi. Haziran 2015’te Avrupa’da en dü- göre yüzde 7.9’luk bir düşüş gösterdi. Ha-
linde yüzde 62.1 ile Rusya ve yüzde 63.4 şük doluluk oranına sahip iki şehir yüzde ziran 2014’te bu rakam 102.8 Euro olmuş-
ile Türkiye’nin en düşük doluluk oranına 64.4 ile Moskova ve yüzde 66.6 ile İstan- tu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı
sahip iki ülke olarak öne çıktğı da ifade bul oldu. Aynı düşüş trendi fyatlarda elde edilen gelirlerde ise ( RevPAR) geçen
edildi. Ocak-Haziran 2015 dönemini kap- da gözleniyor. ADR (Average Daily Rate) yıla oranla yüzde 16.8'lik düşüş yaşandı ve
sayan yılın ilk yarısında ise Türkiye'nin olarak anlandırılan ortalama günlük sat- 64.8 Euro olarak ölçüldü. Haziran 2014’te
otellerdeki doluluk oranı geçen yıla göre lan oda bedeli 134.5 Euro olarak, 2014’e bu rakam 77.9 Euro olmuştu. Antalya’da
yüzde 2.3 artş ile yüzde 62.5'i gösteriyor. göre yüzde 9.8’lik bir düşüş gösterdi. ilk 6 aylık dönemde ise doluluk oranı ge-
Haziran 2014’te bu rakam 149.1 Euro ol- çen yılki yüzde 56’dan yüzde 53.4’e geri-
BAYINDIR: İNSİYATİFE muştu. RevPAR denilen toplam oda sayı- ledi. 6 ayda ortalama günlük satlan oda
DAVET EDİYORUM sı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler- bedeli 70.9 Euro oldu. 2014’ün ilk beş
Raporla ilgili bir değerlendirme yapan TU- de de geçen yıla oranla yüzde 16.9'luk bir ayında bu rakam 71.8 Euro olmuştu. Oda
ROB Başkanı Timur Bayındır, "Her zaman düşüş yaşandı ve 89.6 Euro olarak ölçül- başı elde edilen gelir ise beş aylık dönem-
negatf konuştuğumuz yönünde bir takım dü. Haziran 2014’te bu rakam 107.7 Euro de 40.2 Euro’dan 37.8 Euro’ya geriledi.
eleştriler alsak da, var olan durumu ve olmuştu. İstanbul’da Ocak-Haziran 2015
kaygılarımızı paylaşmaya devam etk ve dönemini kapsayan ilk 6 aylık dönemde ANKARA'DA DÜŞÜŞE GEÇTİ
maalesef ki haklı çıktk. Görüldüğü üze- ise doluluk oranı 66.8 oldu. 2014’ün ilk Ankara’da da Haziran 2015 otel doluluk-
re, 2013 yılında başlayan düşüş geçen yıl 6 ayında bu oran yüzde 64.7 olmuştu. ları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
sektörün çabalarıyla bir nebze toparlansa Ortalama günlük satlan oda bedeli ise yüzde 12.1 düşerek, yüzde 55 oldu. Ha-
da, bu yıl gerek global durum, gerekse 130.9 Euro’dan 123.5 Euro’ya geriledi. ziran 2014’te bu oran yüzde 62.6 olmuş-
ülkemizde devam eden kaygı ortamı, Ra- tu. Ortalama günlük satlan oda bedeli
mazan etkisi ve genel seçimler sebebiyle ANTALYA’DA KAN KAYBI de 80.6 Euro olarak, 2014’e göre yüzde
yeniden karşımıza çıkt” dedi. “Siyasi ve SÜRÜYOR 4.5’lik artş gösterdi. İlk 6 ayda ise doluluk
sosyal olayları yönlendirme etkimiz tabii Türkiye’nin en fazla turist ağırlayan ken- oranı 63.6 olarak gerçekleşt. Geçen yıl
ki bulunmuyor. Ancak bizim beklent- t Antalya’da Haziran 2015 otel dolu- ilk 6 ayda bu oran yüzde 60.4 olmuştu. 6
miz, ülkemize bu derece önemli ekono- lukları moral bozmaya devam ediyor. ayda ortalama günlük satlan oda bedeli
mik katkı ve imaj değeri sağlayan turizm Antalya’da doluluklar Haziran 2015’te bir geçen yılki 75.6 Euro’dan 82.1 Euro’ya
sektörünün, devletmizce de desteklen- önceki yılın aynı dönemine göre yüzde yükselirken, oda başı elde edilen gelir ise
mesi, gerekli önlemler alınarak, stratejik 9.7 düştü ve yüzde 68.4 olarak gerçek- 52.3 Euro oldu.

26


26-49 GÜNDEM.indd 26 05.08.2015 13:22
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31