Page 99 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 99

Bölüm Sponsoru

Burak Egeli; “Doğaya Saygı,
  Misafirlerimize Saygı”

     Anadolu Yakası'nın önde gelen otellerinden Suadiye Hotel çevreye olan
              duyarlılığını Yeşil Yıldız ile belgelendirdi.

Çevreye duyarlı konaklama te-
      sislerinin arttırılması amacı ile
      Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
      rafından verilen “Yeşil Yıldız”ı
almaya hak kazanan Hotel Suadiye’nin
Bilgi Teknolojileri Müdürü ve Genel Mü-
dür Yardımcısı Burak Egeli, çevreye ve
doğaya karşı sorumluluklarının farkında
olduklarına dikkat çekiyor.

“Amacımız Çevreye               “Çevre dostu girişim ve yöntemlerin      Hotel Suadiye’nin Bilgi Teknolojileri
Duyarlı Toplum”                misafir deneyimini olumlu bir şekilde     Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı
                       etkilemesini umuyoruz. Hedef belirle-     Burak Egeli
Çevre politikamız ve yönetim sistemimiz    mek, ölçmek, karşılaştırmak ve perfor-
ile doğal kaynakların bilinçli kullanımını  mansımızı sürekli olarak geliştirmek,     çalışmanın meyvelerini aldık. Bu yıl-
sağlayarak ve atık azaltıcı teknikler uygu-  tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile bir-  dız Türkiye’nin ve Dünya’nındır. Ayrı-
layarak tasarruf etmek ve çevre kirliliği-  likte hareket ederek onların çevre per-    ca bu süreçte hiçbir aracı kurumdan
ne sebep olan etkenleri azaltmak, kirliliği  formanslarını geliştirmek, yerel yönetim    destek almadık, kendimiz araştırıp
oluşmadan önlemek, neden olduğumuz      ve sivil toplum örgütlerinin çevre ile ilgili uyguladık.”
kirliliği azaltmak ve geri dönüşümü sağ-   organizasyonlarını desteklemek, çevre
lamak amacı ile atıkları yönetiyoruz di-   ile ilgili kazanımlarımız hakkında perso-
yen Egeli, “Çevremize duyarlı toplum     nelimizi ve misafirlerimizi bilgilendirmek
oluşturmak amacıyla faaliyet alanımız-    amacıyla politikalar geliştiriyoruz.”
daki kuruluşlar ve yerel yönetimlerle
iletişim ve işbirliği içinde bulunarak, böl- Yeşil Dostu
gemiz için ortak faydalar sağlamak ama-
cıyla; doğaya saygı, misafirlerimize saygı  Kurum olarak çevre kirliliğinin önüne
diyoruz” ifadesini kullandı. Hedeflerinin   geçmek, yeşil dostu olmak için uzun
en başında, tüm ekibi kapsayan bir çev-    zamandır çalışma sürdürdüklerini
re misyonu ve stratejisini benimsemek     ifade eden Egeli, yaşadıkları süreci
olduğunu belirten Egeli, “Daha temiz     şu ifadelerle anlattı: “Bakanlığın 122
ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşması    maddelik kriterlerine uygun olmak
ve korunması amacıyla, çevre ile ilgili    için çok gayret sarf ettik. 6 ay süren
yapmamız gerekenlere odaklanarak su
verimliliği, enerji verimliliği, atık ve CO2
azaltımı, yenilenebilir enerji kullanımı,
kimyasal kullanımının yönetimi ve satın
alma işlemleri konusunda çalışmalar ya-
pıyoruz” dedi.

Amaç, Çevre Hakkında Misafir
ve Çalışanları Bilgilendirmek

Çalışanlarda çevre bilinci oluşturmak
amacıyla düzenli aralıklarla eğitim ver-
diklerini söyleyen Egeli şunları kaydetti:

                                               99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104