Page 98 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 98

yeşillenen oteller

Eresin Hotels’e ‘Yeşillenen
  Oteller’ Sertifikası

      Turizm tesislerinin çevreye duyarlılığını belgelendiren ‘Yeşillenen
     Oteller’ sertifikasını 2015’te ilk alan otel, Eresin Hotels İstanbul oldu.

TUROB, Bureau Veritas ve Sür-
     dürülebilirlik Akademisi iş
     birliğinde gerçekleştirilen ve
     turizm tesislerinin çevreye
duyarlılığını belgelendiren ‘Yeşillenen
Oteller (Greening Hotels) Sertifikası’nı
2015 yılında almaya hak kazanan ilk
otel, Eresin Hotels İstanbul oldu. Ere-
sin Hotels İstanbul’a Yeşillenen Oteller
Sertifikası, TUROB Geleneksel Aylık
Toplantısı’nda Sürdürülebilirlik Aka-
demisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Sungur Bursa tarafından takdim edildi.

Çevreye Duyarlı Tesis           gerçekleşen TUROB Geleneksel Aylık   devam ettirebilmek ve yeni yatırım-
                      Toplantısı sırasında takdim edildi.   larda bu konuya gereken önemi ver-
TUROB tarafından 2009 yılında Bu-     Müberra Eresin konuyla ilgili olarak  mektir. Yeni nesillere yaşanabilir yeşil
reau Veritas iş birliğiyle hayata geçi-  yaptığı açıklamada şunları söyledi:   bir dünya bırakmak için, Eresin adına
rilen ve Çevreye Duyarlı Konaklama     “2015 yılının ilk Yeşillenen Oteli ol- gerekli katkıları sağlayabilmeye çalı-
Tesisleri’nin sayısını artırmayı hedef-  maktan memnuniyet duyuyoruz. Sür-    şıyor ve tüm çalışanlarımızla beraber
leyen proje, turizme sektöründe sür-    dürülebilir turizm adına ana hedefimiz çevreye olan duyarlılığımızı korumaya
dürülebilir iş modellerine geçişi hızlan- çevre dostu olarak operasyonlarımızı  devam ediyoruz.”
dıran Sürdürülebilirlik Akademisi ile
büyümeye devam ediyor.           Sürdürülebilirlik Akademisi Hakkında:
Bu kapsamda 2015 yılında Yeşillenen
Oteller Sertifikası almaya hak kazanan   Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdü- platformları yaratarak bu alanda
ilk otel, Eresin Hotels İstanbul oldu.   rülebilir gelecek ve kalkınma için iş önderlik yapmaktadır. Bu kapsamda
Eresin Hotels İstanbul, sürdürülebilir   dünyasında sürdürülebilirlik dönü- sürdürülebilir gelecek için çalışan ve
turizmin önemli gereklerinden biri     şümünü hızlandırmada öncü olmak iş süreçlerine sürdürülebilirliği yer-
olan çevreye duyarlı tesis olma hedef-   misyonu ile ekonomik, toplumsal leştiren ve yerleştirmeyi hedefleyen
lerine uygun çalışmalarıyla sertifikanın  ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil
standartlarını karşılayarak, Bureau Ve-  bilgilendirme ve bilinçlendirme ça- toplum kuruluşları ve devlet işbirliği
ritas tarafından yapılan denetim sonu-   lışmaları yapmak amacı ile kurulmuş ile araştırmalar, konferanslar, semi-
cu Yeşillenen Oteller (Greening Hotels)  kar amacı gütmeyen bir sosyal giri- nerler, workshoplar, kurumsal eğitim
Sertifikası almaya hak kazandı.      şimdir. Türkiye’de, iş dünyasında sür- çalışmaları, sosyal sorumluluk pro-
                      dürülebilir iş modellerinin yerleşimi, jeleri ile danışmanlık ve üniversite
Yeni Nesiler İçin             gelişimi ve toplumda sürdürülebilir gençliğine yönelik bilgilendirme çalış-
Yaşanabilir Yeşil Bir Dünya        yaşam şeklinin yaygınlaştırılması için malarını yürütmektedir. Sürdürülebi-
                      global bir yaklaşımla sürdürülebilirlik lirlik Akademisi, gerçekleştirdiği tüm
Yeşillenen Oteller (Greening Hotels)    çalışmaları yapan Sürdürülebilirlik çalışmalarının karbon ayak izlerini
Sertifikası, Eresin Hotels İstanbul adı-  Akademisi; güçlü sürdürülebilirlik silmektedir.
na Eresin Otelleri Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Müberra Eresin’e,
Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa
tarafından, 26 Ocak 2015 tarihinde

98
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103