Page 97 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 97

Bölüm Sponsoru

“Üretim ve Tüketim              Accor ve Tema İşbirliği ile
Yöntemlerimizi Değiştirmeliyiz”       İki Orman, 30 Bin Fidan

Her yıl oluşturduğumuz 40.000 yeni      Ayrıca, 2013 senesi itibariyle dünyada-
odayla, tüm otelleri ve misafirlerini sür-  ki İbis otellerimizin %90’ı ISO9001 ve
dürülebilir gelişim programı olan PLA-    ISO14001 belgelerini aldı. Hedefimiz
NET 21’e dahil ederek, çevreye ve yerel   bu rakamı %100’e çıkarmak. Yine 2013
topluluklara saygı duyan bir büyümeyle    senesi itibariyle tüm Novotellerimiz de
gelişimi birleştirmeyi amaçlıyoruz.     ISO14001 sertifikasyon sürecine girdi.
Sürdürülebilir gelişme stratejimiz PLA-   Bu sene içerisinde Mercure İstanbul
NET 21, Rio’da 1992 yılında imzalanan    Taksim otelimizde ISO14001 sürecine
bir hedefler programı olan Gündem      dahil oldu.
21’den alındı ve bize 21. yüzyılın acil bir Daha öncede bahsettiğim gibi, ağaç-
sorununu hatırlatıyor: insanoğlunu ve    landırma Accor Grubu için önemli bir
ekosistemleri korumak üzere, üretim     çalışma. Türkiye’de faaliyete girdiğimiz
ve tüketim yöntemlerimizi değiştirme     ilk yıllardan beri TEMA ile ortak çalış-
gereksinimi. Ayrıca, 2015’e yönelik     malar yapıyoruz. Her sene 22 Nisan’da
benimsediğimiz 21 taahhütten ve aynı     “Planet 21” gününü, dünyanın dört bir
sayıda hedefimiz şunları içeriyor: otel-   yanındaki otellerimizde tüm ekiple-
lerin %95’inde çalışanların hastalıkların  rimiz ve misafirlerimiz ile kutluyoruz.
önlenmesi konusunda eğitilmesi, kuru-    2007 senesinde Accor’un bu programı
luşların %80’inde dengeli yemeklerin     altında TEMA ile başladığımız işbirli-
sunulması, otellerin %85’inde eko eti-    ğimize hızla devam ediyoruz. Bu kap-
ketli ürünlerin kullanılması ya da sahip   samda, Antalya ve Tekirdağ’da bulu-
olunan ve kiralanan otellerin sırasıyla   nan iki tane Accor ormanımız ve dikili
%15’i ve %10’unda su ve enerji kullanı-   30 bin fidanımız bulunuyor.
mının azaltılması.
                       Ülkemizde çevreye duyarlılık ala-
2014’te Accor                nında yapılan çalışmalar nelerdir?
Türkiye’den 5711 Ağaç            İlerleyen dönemlerde neler yapmayı
                       planlıyorsunuz?
Bu taahhütlerden su ve enerji tasar-     2015 senesinde de grup olarak hede-
rufunu desteklemek için otellerimizde    fimiz enerji ve su tasarrufumuzu mak-
operasyonel hedeflerimiz bulunuyor.     simum derecede minimize etmek,
Su, enerji ve atık tasarrufumuzu kont-    yenilenebilir enerji kaynaklarını kullan-
rol altında tutmak, bu tasarruflardan    mak, atık yönetimimizi kontrol altında
geri dönüşler yaratabilmek ve yasal     tutmak ve ISO 9001 ve ISO 14001 sahi-
çevre mevzuatlarını, güvenlik ve tek-    bi otel sayımızı arttırmak.
nik tüm sistemleri monitor etmek için    Ayrıca belirtmek isterim ki, tüm eki-
kurum içi programlarımız mevcut. Ör-     bimiz Accor’un çevre uygulamaları
neğin, bu programlarımızdan bir tane-    konusunda detaylı eğitimlerden geçi-
si, otellerimizdeki su tasarrufunu aylık   yor. Ekibimizi sadece otel içerisindeki
olarak takip ediyor. Böylece, her 6 aylık  uygulamalar hakkında değil, sosyal
periyodlarda yapmış olduğumuz tasar-     yaşamlarında da uygulayabilecekleri
rufu belirliyor ve bu tasarrufun bütçesi   faaliyetler ile ilgili bilgilendiriyoruz.
ile dünyanın belirli bölgelerinde ağaç-   Diğer bir hedefimiz ise, daha güçlü
landırma yapıyoruz. Bu program saye-     farkındalık yaratabilmek ve duyarlılığı
sinde, 2014 senesinde Accor Türkiye     sağlayabilmek.
olarak tam 5711 ağaç diktik.

                       97
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102