Page 96 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 96

yeşillenen oteller

Sürdürülebilir
Gelişimde
Örnek Bir
Marka
92 ülkede 470 bin odası olan Accor Grubu'nun su ve
elektrik ayak izi, 1 milyon nüfuslu bir şehre bedel. Grup
Türkiye’nin tüm bölgelerinde misafirlerine hizmet
vermeyi ve sürdürülebilir gelişimi hedefliyor.

Accor Otelleri Türkiye Pazar-
      lama Müdürü Simge Güzel
      Öğüt, “2015 senesinde de
      grup olarak hedefimiz enerji
ve su tasarrufumuzu maksimum derece-
de minimize etmek, yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanmak, atık yönetimimi-
zi kontrol altında tutmak” diyor.

Accor Grubu’nun dünyadaki konumu       Accor Otelleri Türkiye Pazarlama Müdürü
ve ülkemizdeki mevcut durumu hak-       Simge Güzel Öğüt
kında kısa bir bilgilendirme yapabilir
misiniz?                   dan biri. Dünyada 3 bin 600’ün üzerinde
Accor Grubu, dünyada 92 ülkede        otel ile faaliyet gösteriyoruz. Merkezinin
3600’den fazla otel, 170000 çalışan ve    Fransa’da bulunduğu bir sürdürülebi-
ekonomiden lüks kategoriye 14 marka      lir gelişim departmanı, otellerin kendi
ile hizmet veriyor. Dünya’da gösterdiği    bünyesinde bulunan kalite yetkilileri,
bu stratejik gelişimi Türkiye’de de he-    sürdürülebilir gelişim uzmanları ve çevre
defleyen Accor Grubu, 2015 senesi iti-    yöneticileri ile güncel konular hakkında
bariyle 9 ayrı şehirde 15 oteli ile yatırım- birlikte çalışıyoruz.
larına hızla devam ediyor. 2015 senesi    Dünyadaki nüfus artışı, hızlı kentleş-
içerisinde otellerine 5 yenisini ekleyecek  me, teknolojinin hızla ilerlemesi doğal
olan grubumuz, ilerleyen senelerde de     kaynaklarımızı tehdit ediyor ve çevre
Türkiye’nin tüm bölgelerinde misafirleri-   kirlenmesine neden oluyor. Bu riskleri
ne hizmet vermeyi hedefliyor.         minimize edebilmek ve kontrol altında
                       tutabilmek için bir çok proje üretirken
Sürdürülebilirlik çalışmalarınız hakkın-   var olan projelere de destek veriyoruz.
da bilgi verir misiniz?
Accor Grubu, kurulduğu ilk yıllardan
beri sürdürülebilir gelişim konusunda
büyük adımlar atmış global kurumlar-

96
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101