Page 95 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 95

Bölüm Sponsoru

                                                     Bunları
                                                 Biliyor Muydunuz?

                                             • Dünyadaki bakterilerin ağırlığı bitki ve
                                              hayvanların ağırlığından fazladır.

                                             • Bağırsaklarımızda 100 trilyon bakteri
                                              yaşamaktadır.

                                             • Vücudumuzdaki bakterilerin sayısı
                                              hücre sayımızın 10 katıdır.

                                             • Vücudumuzdaki bakteriler yaklaşık
                                              2-3 kg ağırlığındadırlar.

                                             • Bakteriler daha elverişli bir ortama
                                              doğru 7-14 km/saat hızla hareket
                                              edebilirler.

lamak amacı ile kullanılır. Pisuarlarda   şırhaneler, tuvaletler, restoranlar, spor  sağlayan ürün katı yağ ve katı atıkların
oluşan kötü kokuları yok eden tablet     salonları, arabalar, toplu taşıma araçları, yumuşamasını sağlar.
kötü koku oluşmasını da önler. Üre      tekneler, çöp toplama alanları, havalan-   M255 Pis Sular ve Yağ Kapanları için Biyo-
taşı ve kireç oluşumunu önler. Pisuar    dırma kanalları, hayvan barınakları vb.   lojik Aktiviteyi Hızlandırıcı Ürün, foseptik,
giderlerinin tıkanmasını önleyen ürün    gibi yerlerde kötü kokuları önlemek ve    pis su tankı ve yağ kapanlarındaki selü-
aynı zamanda hoş bir koku bırakır. Tab-   yok etmek amacı ile kullanılır. Üründeki   loz, yağ gibi organik atıkları parçalamak,
let uzun düre dayanır.            bakteriostatik (bakteri üremesini engel-   tıkanmayı ve kötü koku oluşumunu ön-
                       leyici) özellik sayesinde kötü kokuya se-  lemek amacıyla kullanılır. M255 düzenli
M252 Tuvaletler için Biyolojik Temizle-   bep olan bakterilerin oluşması önlenir.   olarak kullanıldığında yağ kapanlarının
yici ve Koku Önleyici Efervesan Tablet,   Kendine özgü hoş bir koku bırakır.      mekanik temizlik sıklığını en az %50 azal-
klozet içindeki kireç, üre taşı ve organik  M254 Pis Sular ve Yağ Kapanları için     tır.
kirlilikleri temizlemek ve birikimi önle-  Biyolojik Aktivatör, bakteri içeren     M256 Yağ Kapanları ve Borular için Biyo-
mek amacı ile kullanılır. Tabletteki mavi  M255 ve M256 ürünlerini uygulamadan     lojik Temizleyici ve Koku Önleyici, yağ ka-
katman kireci çözer, özel mikroorganiz-   önce bakteriyel etki için uygun ortamı    panları ve mutfak giderlerindeki yağ ve
malardan oluşan gri katman, üre taşı-    hazırlamak ve ürünlerin etkinliğini ar-   yağlı maddeleri parçalamak, tıkanmayı
nı ve kötü kokuya sebep olan organik     tırmak amacı ile kullanılır. M254, ortam   ve kötü kokuları önlemek amacıyla kul-
maddeleri biyolojik olarak parçalar. Ay-   pH’ını optimize eder ve M255 ile M256    lanılır. M256 düzenli kullanıldığında me-
rıca M252 efervesan tablet oluşabilecek   ürünlerindeki bakteriler için gerekli    kanik temizlik sıklığını en az %50 azaltır.
tıkanmaları da önler.            olan mineral tuzları ve besin maddele-    Ürün sıvı formda olduğu için peristaltik
                       rini içerdiğinden bakterilerin etkinliğini  dozaj pompası ile kolayca uygulanabilir.
M253 Kötü Kokular için Biyolojik Koku    artırır. Biyolojik aktivitenin başlamasını
Önleyici, hava, tekstil yüzeyler, çama-

Eczacıbaşı Profesyonel Hakkında

Eczacıbaşı Profesyonel, Eczacıbaşı Tü-    pazesiyle turizm, yiyecek-içecek, AVM,    alıyor. Gıda markaları arasında ise Ora-
ketim Ürünleri Grubu şirketlerinden     eğitim ve sağlık sektörlerine hizmet     let, Oralet Çay, Splenda, Cezbeli Kahve,
biri olarak ‘Ev Dışı Tüketim’ sektöründe   veriyor. 3 ana grupta 600’ün üzerinde    Nektar Natura ve Unifood markala-
faaliyet gösteriyor. Profesyonel temiz-   ürün çeşidi ile profesyonel işletmelere   rı bulunuyor. Eczacıbaşı Profesyonel
lik, hijyen, gıda ürünleri ve hizmetlerini, hizmet sunan Eczacıbaşı Profesyonel,     ürün portföyünün yanı sıra, Eczacıbaşı
komple çözümler sunarak, işletmeler-     “Temizlik Kağıdı Ürünleri”, “Temizlik    Profesyonel Akademi (EP Akademi) ile
le buluşturan Eczacıbaşı Profesyonel,    ve Hijyen Ürünleri” ve “Gıda Ürünleri”    işletmelere eğitim, denetim ve danış-
A’dan Z’ye yüksek kalite ve hizmet stan-   kategorilerinde işletmelere ürün te-     manlık hizmetleri sunuyor. EP Akademi,
dartları ile 10.000’den fazla işletme-    darik ediyor. Eczacıbaşı Profesyonel’in   müşterilerin karşılaştığı sorunları etkin,
ye profesyonel çözümler sunuyor.       temizlik kağıdı markaları arasında; Sel-   hızlı ve doğru bir şekilde çözmelerine
Türkiye’de EDT sektörünün önde gelen     pak Professional ve Marathon; temizlik    yardımcı oluyor ve yüksek standartta
üretici ve tedarikçileri arasında yer alan  ve hijyen markaları arasında Maratem,    temizlik ve hijyen seviyesinin sağlanma-
Eczacıbaşı Profesyonel, geniş ürün yel-   Selin, Tana Professional ve Dispo yer    sı için yönlendiriyor.

                                             95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100