Page 94 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 94

yeşillenen oteller

Biyolojik Ürünler ile
    Hijyende

 Yenilikçi Çözüm!

   Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu şirketlerinden biri olan ve
‘Ev Dışı Tüketim’ sektöründe faaliyet gösteren Eczacıbaşı Profesyonel,

 portföyündeki Maratem Bio biyolojik ürün serisi ile işletmelerin bu
 zamana kadar yaşadığı bir çok probleme yenilikçi çözümler sunarak

           müşterilerinin çözüm ortağı olacak.

Biyolojik ürünler, tuvalet ve       nizmalardır. Yeryüzünde her ortam-    tu da olan biyolojik ürünler; doğal,
      banyo giderlerindeki kötü   da bakteri bulunur; toprakta, deniz    yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir
      kokuları gidermek, kötü    suyunda, yer kabuğunda, insan vü-     ham maddeler ile üretilirler; geri dö-
      kokuların oluşumunu önle-   cudunda... Zararlı olan bakterilerin   nüştürülebilir ambalaja sahiptirler;
mek, temizlemek; yağ kapanları, fo-    yanı sıra dünyadaki biyolojik döngü    insana ve çevreye zarar vermeyen
septik ve pis su tanklarının bakımını   için varlığı çok önemli ve gerekli olan  içeriktedirler; doğada %100 çözünen
sağlamak, kötü koku oluşmasını ön-    yararlı bakteriler de vardır.       biyolojik yüzey aktif maddeler içe-
lemek ve mekanik temizleme sıklığını   Bakteriler yaşam döngüleri içinde     rirler. Biyolojik ürünlerin içeriğindeki
azaltmak için geliştirilmiş ürünlerdir.  beslenmek ve üremek için uygun      bakteriler, organik kirliliğin (yağ, se-
Biyolojik ürünler Sınıf-1 mikroorga-   ortam bulduklarında bir çeşit sıvı    lüloz, fekal madde vb) çeşidine göre
nizma ve bu mikroorganizmalardan     üretirler. Bu sıvı biyolojik yüzey aktif özel olarak seçilir. Bu bakteriler orga-
biyoteknoloji ile üretilen biyolojik yü- madde (biyosürfaktan) olarak adlan-    nik kirlilik doğal elementlerinin biyo-
zey aktif madde (biyosürfaktan) ya da   dırılır ve bilinen konvansiyonel yüzey  lojik olarak parçalanmasını sağlarlar.
bunların karışımından üretilen ürün-   aktif maddelerden 500 kat daha etki-
lerdir. Sınıf-1 mikroorganizmalar Av-   lidir. Biyolojik ürünler yüksek etkinli- Eczacıbaşı Profesyonel’in
rupa Birliği 2000/54/EC Direktifi’ne   ğe sahip olmalarının yanı sıra tehlikeli Biyolojik Ürün Serisi;
göre “insanlarda herhangi bir has-    kimyasallar sınıflandırmasına girme-   M250 Tuvalet ve Banyo Giderleri için
talığa neden olmayan mikroorganiz-    yen ve kullanımı güvenli olan ürün-    Biyolojik Temizleyici ve Koku Önleyici,
malar” olarak sınıflandırılmışlardır.   lerdir. Hiçbir tehlike ve uyarı isareti
Bakteriler de tek hücreli mikroorga-   içermezler. Aynı zamanda çevre dos-    klozet, pisuar, gider ve borulardaki
                                          kötü kokuları gidermek, önlemek ve
                                          temizlik sağlamak amacı ile kullanılır.
                                          Saniter alanlardaki kötü kokuları yok
                                          eden ürün aynı zamanda kötü koku
                                          oluşmasını da önler. Yüzeyleri temizler
                                          ve parlaklık sağlar. Yüzeylerde koruyu-
                                          cu bir tabaka oluşturur ve bu sayede
                                          kirlenmeyi geciktirir. Ayrıca kireç olu-
                                          şumunu önler ve kullanıldıktan sonra
                                          hoş bir koku bırakır.

ETKİLİ ÇEVRE DOSTU            GÜVENLİ                  M251 Pisuarlar için Biyolojik Temiz-
                                          leyici ve Koku Önleyici Tablet, pisu-
94                                         arlarda oluşan kötü kokuyu gidermek
                                          ve önlemek, pisuarların bakımını sağ-
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99