Page 92 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 92

insan kaynakları

Hilton Worldwide Türkiye Bölge İnsan Kaynakları Direktörü Sandra Gülerşen

İstanbul’da 1973 yılında doğan Sandra Güler-     ParkSA ve Conrad Istanbul Otelleri’nden so-
şen, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme     rumlu İstanbul Bölge İnsan Kaynakları Direk-
Bölümü’nden mezun olduktan sonra London       törü oldu. 2010 yılı itibari ile tüm Türkiye’deki
School of Economics & Political Sciences’da     Hilton otellerinden sorumlu olarak Hilton
Uluslararası İşletme Stratejileri bölümünde     Worldwide Türkiye Bölge İnsan Kaynakları
master eğitimini tamamladı. Gülerşen, 1999      Direktörlüğü görevine getirildi. Gülerşen, Hil-
yılında Hilton Worldwide ailesine Finans       ton Worldwide Türkiye Otelleri’nin doğrudan
Müdür Yardımcısı olarak katıldı. 2004 yılında    işlettiği ve yeni açacağı otellerin İnsan Kay-
Hilton Istanbul’da Ön Büro Müdürü oldu ve      nakları süreçlerinden sorumlu olarak görevini
2005 yılında da İnsan Kaynakları Müdürü ola-     sürdürüyor. Gülerşen, evli ve bir erkek çocuk
rak atandı. 2008 yılında Hilton Istanbul, Hilton   annesi.

Mövenpick Hotel                         Rixos Hotel
İstanbul İnsan                         İnsan Kaynakları
Kaynakları                           Müdürü
Müdürü                             Adnan Aktuğ
Çiğdem Karakaya
                                Adnan Aktuğ, 1988 – 1993
İstanbul Üniversitesi Su                    tarihleri arasında Club Alibey
Ürünleri Fakültesinden                     Tatil Köyü’nde Personel Şefi ola-
mezun oldu. 2004 sene-                     rak iş hayatına başladı. Ardından
sinde Sardunya Hazır Yemek                   Excelsior Corinthia Hotel ve Çimtur
Üretim’de Personel Uzmanı ola-                 Hotel’de Personel Müdürü görevinde
rak görev aldı. Otelcilik sektörüne ilk adımını, 2007 yılında  bulundu. 1998 yılında Oger Holding Merkez İnsan Kaynakları Ko-
Ceylan Intercontinental Istanbul’da İnsan Kaynakları Şefi ola- ordinasyon Yardımcısı olarak görev aldı. Sırasıyla, Flamingo Turizm
rak attı. Ardından Ocak 2011’de Mövenpick Hotel Istanbul’da   Sunrise Hotel, Limak Arcadia Hotel, Silence Beach Resort, Adam &
İnsan Kaynakları Departmanında çalışmaya başladı. Otelin    Eve Hotel ve Mercure Accor Hotel İnsan Kaynakları Müdürü görev-
Green Globe çalışmalarını başlattı. Sürdürülebilir turizmi   lerinde yer aldı. : Mayıs 2009- Mayıs 2014 tarihleri arasında B.Kaya
desteklemek için kurulmuş global bir sertifikasyon progra-   Holding A.Ş.’nin Holding İnsan Kaynakları Müdürü görevine getirildi.
mı olan Green Globe’un çevresel, sosyal ve çalışan odaklı    Aktuğ Mayıs 2014 tarihinden itibaren Ofton İnşaat Turizm ve Yatırım
300’den fazla kriterini yerine getirerek 2014 yılında yapılan  Ticaret AŞ. ye bağlı; Rixos Taksim Hotel’de İnsan Kaynakları Müdürü
detaylı denetimler sonucunda Mövenpick Hotel %94 başarı     olarak görevini sürdürüyor.Aktuğ, evli ve çok iyi derecede Almanca,
skoruyla yeniden sertifikalanmaya hak kazandı.         başlangıç düzeyinde İngilizce biliyor.

Shangri-La Bosphorus, Istanbul İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Dehmen Uğurlu

Turizm ve Otelcilik sektöründeki 20 yılı aşan    olarak geçiş yaptı. 2,5 yıllık bu süre zarfında İn-
deneyimi içerisinde sektörün ileri gelen birçok   san Kaynakları departmanının fonksiyonel geli-
markasında yönetici rolü üstlenen Ebru Deh-     şimine büyük katkı sağlayan Uğurlu, 2012 yılına
men Uğurlu, 1998 – 2007 yılları arasında Çırağan   kadar Conrad İstanbul İnsan Kaynakları Müdürü
Palace Kempinski, Istanbul – İnsan Kaynakları    görevini yürüttü. 2012 Temmuz ayından beri
bölümünde görev yaptı. 2004 yılından itibaren    Shangri-La Bosphorus, İstanbul’da İnsan Kay-
3 yıl boyunca İnsan Kaynakları Müdür Yardımcı-    nakları Direktörü olarak görev yapıyor. Uğurlu,
sı olarak çalıştıktan sonra, 2008 yılında Holiday  Mersin Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden
Inn Istanbul Airport’a İnsan Kaynakları Müdürü    mezun, evli ve bir erkek çocuk annesi.

Mama Shelter İstanbul İnsan Kaynakları Müdürü Songül Tüzin

Mersin Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi bölü-   geçiş yaparak halen çalışmakta olduğu Mama
münde lisans eğitimimi tamamladı. İş hayatına    Shelter İstanbul Oteli’nin İnsan Kaynakları Mü-
Omsan Lojistik İK departmanında başladı. Son-    dürü görevini yürütüyor.Ekolojik turizm ile ilgile-
rasında ise, İstanbul Üniversitesi –İşletme İkti-  nen Tüzin, AB’nin sürdürülebilir turizm ve tarım
sadı Enstitüsü İnsan Kaynakları alanında Yüksek   kapsamında yürüttüğü projeye 2008 yılında
Lisans eğitimi aldı. Boyner Holding Mağazacılık   katıldı.Down Türkiye Derneği’nin aktif üyesi ve
şirketlerinde 4 yıla yakın İnsan kaynakları depart- down sendromlu çocukların hayata kazandırıl-
manında çalıştı. 2014 yılında turizm sektörüne    ması için çeşitli projelere gönüllü destek sunuyor.

92
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97