Page 91 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 91

Çırağan Palace Kempinski İnsan Hizmetleri ve Risk Direktörü Haluk Ertan

İlköğretim ve Lise eğitimini TED Ankara       sında İçerenköy Kosifler Plaza’nın İdari İşler
Koleji’nde tamamladıktan sonra Kara Harp      ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde
Okulu’ndan mezun oldu. 1998 yılından beri      bulunduktan sonra 25 Kasım 2002’de Çırağan
otelcilik sektörü içinde bulunuyor. 1998-2002    Sarayı Kempinski İstanbul Oteli’nde çalışmaya
yılları arasında Kazakistan Astana’da İntercon-   başladı. Sırasıyla, Güvenlik Müdürlüğü ve Risk
tinental Oteli’nde - açılışı dâhil - İnsan Kaynak- Yönetim Direktörlüğü’nden sonra 2007 Ekim
ları Direktörü olarak görev yaptı. Bu süre içe-   ayından beri İnsan Hizmetleri ve Risk Yönetim
risinde Kazakistan Turan Üniversitesi Turizm    Direktörü olarak çalışıyor. Ertan, çok iyi dere-
Fakültesi’nde dersler verdi ve fahri doktora    cede İngilizce ve başlangıç düzeyinde Rusça
unvanı aldı. 2002 yılında Mayıs – Kasım ara-    biliyor.

DoubleTree by Hilton                Wyndham Grand İstanbul
İstanbul Moda                    Europe İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları                  Müdürü Yasemin Selvitop
Müdürü
Güçlü Konter                    Yasemin Selvitop, 25 Nisan 1967 yılı
                          İstanbul doğumlu. Galatasaray Lisesi
Anadolu Üniversi-                  mezunu ve Fransızca, İngilizce ve İtal-
tesi İktisadi ve İdari               yanca biliyor. Bugüne kadar iki otel ve
Bilimler Fakültesi,                 2 tekstil ihracat firması olmak üzere top-
Çalışma Ekonomisi                  lam 22 yıldır çalışıyor. İş hayatına Pullman
ve Endüstri İlişkileri Bö-             Etap Marmara’da personel elemanı olarak baş-
lümünden 1999 yılında mezun o l d u .        ladı ve 2 yıl süreyle görev aldı. Daha sonra The Marmara’da 6 yıl boyunca
Uzun yıllar Eskrim sporu ile hem milli sporcu    personel müdürlüğü yaptı. AK-PA İhracat ve Pazarlama’da 6 yıl yönetici
hem de Uluslararası Hakem olarak uğraştı. Bir    asistanı ve Serra Tekstil’de 5,5 yıl müşteri temsilcisi görevlerinde bulundu.
çok uluslararası müsabakada milli takımı hem    2,5 yıllık süreden beri Wyndham Grand İstanbul Europe İnsan Kaynakları
sporcu hem de hakem olarak temsil etti. Pro-    Müdürü olarak görevini sürdürüyor. Selvitop, evli ve bir çocuk annesi.
fesyonel iş hayatına, 2001 yılında Magic Life    The Grand Tarabya İnsan
Hotels gurubunun merkez ofisinde başladı.      Kaynakları&Eğitim
2002 yılında İnsan Kaynakları Müdürü olarak     Direktörü Selda Altun
Titanic Resort&Hotels Grubu’nun Antalya ya-
pılanmasında görev aldı. Daha sonra, grubun     Marmara Üniversitesi Turizm ve
İstanbul’daki yapılanması için 2007 yılında     Otelcilik Bölümünden mezun ol-
İstanbul’a gelerek 10 Otelin İnsan Kaynakları    duktan sonra dil eğitimi için 1,5 yıl
Grup Müdürü olarak 2012 yılına kadar görevi-    Londra’da yaşadı. 2000 yılının Ağus-
ni devam ettirdi. 2012 ve 2013 yılları arasında   tos ayında Çırağan Palace Kempinski’de
10 aylık bir süreçte Sherwood Resort& Hotels    iş hayatına başladı. 8 yıl boyunca Yiyecek
Grubunda İnsan Kaynakları Grup Müdürü ola-     İçecek Departmanı’nın çeşitli bölümlerinde ça-
rak görev yaptı. 2013 yılının Ocak ayında tekrar  lıştıktan sonra, Eğitim Departmanına geçiş yaptı. 2011 yılının Eylül ayında
İstanbul’a dönerek Hotel Les Ottomans’ da İn-    Bodrum Kempinski Otel’e Eğitim Müdürü olarak transfer oldu. 2013 yılının
san Kaynakları Müdürü olarak görev aldı. 2014    sonlarında The Grand Tarabya Oteline Eğitim Müdürü olarak geçiş yaptı ve
Ocak ayından bu yana ise DoubleTree by Hilton    İstanbul’a geri döndü. 2014 Ekim ayından bu yana da The Grand Tarabya
İstanbul Moda Oteli’nde İnsan Kaynakları Mü-    Otel İnsan Kaynakları&Eğitim Direktörlüğü görevine devam ediyor
dürü olarak görevine devam etmekte.

The Marmara Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Esra Sezgin

1971 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul      temsilcisi görevlerini yürüttü. The Marma-
Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği      ra Grubu’nun 2005 yılındaki yapılanmasın-
bölümünden lisans ve lisansüstü dereceler      da, Merkez Ofis Eğitim ve Kalite Müdürü
aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Elginkan   olarak atandı. 2004 yılında hizmete giren
Holding’de yarı zamanlı çalışmaya başladığı     The Marmara Pera ve 2005 yılında hizme-
iş hayatı 3 yıl tam zamanlı devam etti. 1996    te giren The Marmara Antalya otellerinin
yılında The Marmara Taksim Oteli’ne İnsan      açılışında görev aldı. 2006 yılından bu yana
Kaynakları Uzmanı olarak transfer oldu. İn-     The Marmara Grubu’nda İnsan Kaynakla-
san kaynakları fonksiyonlarına ilave olarak,    rı Müdürü olarak görevine devam ediyor.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları     Sezgin, amatör olarak fotoğraf çekmekle
kapsamında iç denetçi ve yönetimin kalite      ilgileniyor.

                                                   91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96