Page 90 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 90

insan kaynakları

   Çırağan Palace Kempinski İnsan Hizmetleri ve Risk Direktörü Haluk Ertan:

TUROB İK Komitesi, Sosyal
 Dayanışma Alanı Olacak

   İnsan Kaynakları Komitesi, karşılaştığımız sorunlara karşı
    yürüttüğümüz bireysel mücadeleye destek veren sosyal
              dayanışma ağı olacak.

  Çırağan Palace Kempinski’de 10 Şubat 2015        mıyor. Komisyonun yürüteceği çalışmalardan bir ta-
       tarihinde gerçekleştirilen İnsan Kaynakları  nesi de bu süreci organize etmek olabilir.
       Toplantısı’nda “TUROB İnsan Kaynakları
       Komitesi” heyeti on kişi olarak seçildi. Ko-  “TUROB: Sorunlarımızın Doğru
   mite, ilk toplantısını kısa zaman içinde gerçekleş-   Kanallarla Aktarılmasını Sağlar”
   tirerek görev bölüşümü yapılacak. Komite fikrinin
   öncülüğünü yapan Çırağan Palace Kempinski İnsan     TUROB, tüzel kişiliği olan ilgili makamlarla son dere-
   Hizmetleri ve Risk Direktörü Haluk Ertan, komitenin   ce yakın ilişkileri olan ve her türlü konuda üyelerine
   fikir aşamasını ve öngördüğü çalışmaları anlattı.    yardımcı olmaya çalışan bir kurum. Bu kurum altın-
                               da, otellerin tüm personelinin temsilcisi olan insan
  Farklı Sorunlar Tek Prosedür               kaynakları müdürlerinden oluşan komite bize so-
  Altında Değerlendirilebilir               runlarımızın doğru kanallarla aktarılıp desteklenme-
                               si olanağı sağlayacaktır. Diğer bir yandan ise komi-
   2000’li yılların ortalarında otel insan kaynakları mü- te, bireysel mücadelenin yanı sıra arkadaşlarımızın
   dürleri olarak sadece beş altı kişi olarak toplanıyor- ortak sorunlarının ve otellerle ilgili bilgi aktarımının
   duk. Günümüzde ise bu sayının çok fazla arttığını    tek merkezden paylaşılmasını sağlayacaktır. Bu pay-
   görüyor ve daha fazla artacağına inanıyorum. Sayı-   laşım ise TUROB vasıtasıyla doğru makamlara ileti-
   mız azken yaşadığımız sorunları ya da bilgilerimizi   lebilir. Buralardan gelecek yanıtın ise geri bildirimi
   paylaşma olanağımız daha fazlaydı. Bugün elbette    komite aracılığıyla kolaylaşacak.
   yan yana geldiğimiz ve ortak fikir yürüttüğümüz
   etkinliklerimiz oluyor. Komite fikrinin tohumlarını   Komite, Çok Amaçlı Etkinlik Yapabilir
   atarken ana hedefimiz kurumsal olarak bir araya
   gelmekti. Böylece, farklı sorunları tek bir prosedür  Komite, sosyal dayanışma alanı yaratırken iş huku-
   içerisinde değerlendirip paylaşabilirdik.        kuna dayalı sorunları da oturup tartışabileceğimiz
   Belirli zamanlarda otel insan kaynakları müdürleri   ortama hizmet edebilir. Seçilen on kişilik ekip olarak
   olarak toplanıyoruz; fakat sonra hepimiz bir çok so-  en kısa sürede toplanıp görev paylaşımı yapacağız.
   runla bireysel mücadele etmek durumunda kalıyo-     Görev dağılımından sonra ise acil durumlar hari-
   ruz. Bununla birlikte bazılarımızın sektördeki yeni-  cinde ayda bir sefer bir araya gelmeliyiz. Diğer bir
   liklerden ve taslaklardan haberi olmuyor. Örneğin,   yandan komite doğum günü, otellerin özel günleri,
   bazen kanunları çıkaracak komisyonlar görüş istiyor   personel geceleri gibi sosyal aktiviteleri organize
   ama o görüşler son kullanıcı olan bizlere kadar ulaş-  edebilir. Ayrıca, eğitim gibi kurumlar için önemli
                               olan konularda çalışma yürütülebilir.

90
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95