Page 88 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 88

insan kaynakları

                        nin “Eşinin doğum yapması, evlat edin-
                        mesi ve birinci derece yakının ölümü
                        halinde bir önceki torba yasayla üç gün
                        verilmesi ön görülen ücretli izin süreleri
                        beş iş gününe çıkartılması hedefleniyor”
                        dedi.

     Avukat Hüseyin Karataş        Banda: Kalbimizle                   Martin Kalungu-Banda
tasarı henüz olgunlaşmadığı için net ol-    Düşünmeliyiz                 Sadece beyin değil, kalbimizle de düşün-
madığını söyledi.                                      meliyiz. Kalp ve duygumuzun farkında ol-
Karataş, “Tasarıda, kadın işçilere doğum    Toplantıya sürpriz konuk olarak        malıyız. Bu nedenle iç sesimizi dinlemek
sonrası analık izninin bitiminden itibaren   katılan Nelson Mandela’nın da-        için molalara ihtiyacımız var. Bunun so-
2 ay, ikinci çocuk için 4, üç ve üzeri için 6 nışmanı Martin Kalungu-Banda,         nucunda da daha güçlü bir biçimde katkı
ve engelli çocuk için 12 ay yarı zamanlı    “readership&innovation” başlıklı bir     yapabiliriz.”
çalışma getiriliyor. Çoğul gebelik duru-    sunum gerçekleştirdi. Martin Kalungu-
munda belirlenen sürelere bir ay ekleni-    Banda sunumunda kendimize bakma
yor. Bu duruma benzer olarak 3 yaşından    cesaretinin önemini ve varlık göstermeyi
küçük çocukları evlat edinen kişiler de bu   anlattığı konuşmasında şunları söyledi:
haktan kıyasen yararlanacak” dedi.       “Liderler varlık gösterme becerisine sa-
Yarı zamanlı çalışan kadın işçiler, yarı za-  hip olmalı. Bir mola verip etrafa bakabi-
manlı çalıştıkları süre için ayrıca süt izni  lirsek işte o zaman fark yaratabiliriz. Ken-
hakkına sahip olamayacak ifadelerini      dimizi varlığımızın ötesine geçiriyoruz.
kullanan Karataş şunları söyledi: “Bun-    Modern eğitim bizi tuzağa düşürüyor.
dan sonra kadın işçi çalıştırılırsa prime
esas kazancın yarısı, işsizlik sigortası ve
sigorta primi işveren kurumun işsizlik
sigortası fonundan karşılanacak. Diyelim
ki anne doğum esnasında ya da doğum
sonrasında analık iznini kullanırken vefat
etti. Bu durumda, işçi olan babaya anne
için öngörülen analık izni kadar izin veri-
liyor. Bunlarla birlikte, ebeveynlere, yarı
zamanlı çalışma hakkının bitiminden ço-
cuk ilköğretime başlama yaşına gelene
kadar, kanun bireysel iş sözleşmesi ya da
toplu iş sözleşmesinde belirlenen sürele-
rin yarısı kadar çalışma hakkı getirecek.
Bu durumda, eksik çalışılan sürenin han-
gi saatleri kapsayacağını işçi kendisi be-
lirleyecek.”

“Üç Günlük İzinler
Beş Güne Çıkabilir”

Süt izni konusuna değişiklik getirildiğini
bununla annelerin süt iznini kullanabil-
mesi için çocuğun bir yaşından küçük
olması şartı ortadan kaldırılmak istendi-
ğini belirten Karataş, “Süt izninin kullanı-
labileceği sürenin doğum sonrası analık
izninin bitiminden itibaren bir yıl olması
arzu ediliyor” ifadelerini kullandı.
Karataş, en önemli değişikliklerden biri-

88
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93