Page 87 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 87

“Bakanlık Verileri İle Bizim
Verilerimiz Arasında Farklar Var”

TUROB ve Bakanlık verileri arasında bazı
farklar olduğuna dikkat çeken Taşde-
mir şunları ifade etti: “Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre
2014 yılında Türkiye genelinde %5,5
artışla turist sayısı yaklaşık 37 milyon.
İstanbul’da ise %13 artışla turist sayısı
yaklaşık 12 milyon. Normal koşullarda
%13 artış yaşanan bir destinasyonda
otel doluluk oranlarında %5-10 arası ar-
tış olması gerekirken, STR Global verile-
rine göre ise otellerde düşüş tespit edi-
liyor. Bu durumun en önemli nedeni ise
İstanbul’da ve Türkiye’de plansızca artan
yatırımlar.”

     TUROB Genel Müdürü          “2015’te Hedef               son verdik. Bireysel olarak iş çözme dö-
       İsmail Taşdemir          2014’ü Yakalamak”              nemi sona erdi. Ekip olarak çalışılan bir
                                              dönemdeyiz bu nedenle beraber fikir
“Turizm Yatırımlarında Eski          2015 yılına dair TUROB’un öngörüsü-     üretebileceğimiz komiteler çok değerli.
Alışkanlıklar Terk Edilmeli”          nün turizm sektöründe önemli bir artış   Sizlerden gelecek bilgilere göre çalış-
                        yaşanmayacağı yönünde olduğunu ifa-     malarımızı yönlendirerek sorunlarımızı
Beş yıldızlı otel yatırımları konusunda    de eden Taşdemir, “2015 yılının 2014    birlikte çözmeli ve çözümlerimizi paylaş-
dünya turizminin en önemli ülkelerin-     rakamları seviyesinde kalacağını tahmin   malıyız. Örneğin, TUROB olarak eğitim,
den İspanya örneğini veren Taşdemir,      ediyoruz” dedi.               mevzuat ve standartlar konusunda çalış-
şu hususların altını çizdi: “2015 itibariyle                        ma yürütürken sizden öğrenmemiz ge-
İspanya’da ülke genelinde toplam 5 yıl-    “Rus Pazarı Yüzde              reken çok fazla bilgi var. Sizden aldığımız
dızlı otel sayısı 251, bu otellerin yatak ka- 20 Civarında Daralacak”           bilgilerle sizin için çalışma yürütürken
pasitesi ise toplam 78 bin. İspanya’da son                         her daim yanınızda olacağız.”
5 yılda 5 yıldızlı otellerin sayısı değişme-  Taşdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı he-
di. Ülkemizde ise, sadece Antalya’da, 298   yetiyle yaptıkları Rusya ziyareti gözlem-  Av. Karataş Yasalardaki
faal, 53 yatırımda olmak üzere toplam     lerini şu sözlerle aktardı: “Ruble dolar  Değişiklikler
351 adet 5 yıldızlı otel var. Bu tesislerde  karşısında maalesef ciddi oranda bir de-  Hakkında Bilgi Verdi
yatak sayısı yaklaşık 294 bin. İstanbul’da   ğer kaybetti. Neredeyse %100 bir değer
ise 5 yıldızlı otel sayısı 79, yatırımı devam kaybı yaşandı. Bu demek ki tatile gidecek  Taşdemir’in ardından Avukat Hüseyin
eden 44 adet 5 yıldızlı otelin tamamlan-    kişi için masraflar % 100 arttı. Bu sebep- Karataş, 4857 Sayılı İş Kanunda yapılmak
ması ile 5 yıldızlı otel sayısı 123’e yatak  lerle Rusya pazarından %20’nin üzerinde   istenen değişiklikler hakkında sunum
sayısı ise 67 bine çıkacak.”          bir azalma öngörüyoruz.”          gerçekleştirdi.
Taşdemir, global dünyada kitle turizmi                           Kanuna ilişkin 74. maddenin değişti-
yerini hızla bireysel turizme bıraktığını   “Birlikte Fikir               rilmek istendiğini vurgulayan Karataş,
belirterek, “Bu nedenle yatırımcılar, eski   Üretebileceğimiz Komiteleri         buna göre doğumun annelik izninin baş-
alışkanlıkları bir kenara bırakıp dünyada-   Çok Önemsiyoruz”              ladığı tarihten önce gerçekleşmesi ha-
ki gelişmeleri de dikkate alarak yatırım-                         linde, doğum tarihinden annelik izninin
ları daha çok küçük ölçekli otellere yay-   Taşdemir, insan kaynakları komitesi hak-  başladığı güne kadar ki sürenin doğum
malı” dedi.                  kında şunları söyledi: “İnsan Kaynakları  sonrası annelik iznine eklendiği bilgisini
                        Komitesi, TUROB’un en büyük hayalle-    paylaştı. Karataş, evlat edildiği tarihten
                        rinden biriydi. İnternet ve sosyal med-   itibaren verilen analık izni konusunun
                        yanın yaygın kullanımıyla dünya global
                        bir köy olurken eski alışkanlıklarımıza da

                                              87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92