Page 86 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 86

insan kaynakları

  TUROB İK Komitesi
  Çalışmaya Başladı

    TUROB üyesi otellerin İnsan Kaynakları yöneticilerinden
  oluşan "TUROB İnsan Kaynakları Komitesi" yönetimini seçerek

                çalışmalara başladı.

T urizm sektöründeki insan kaynağı problem-      Taşdemir: Analiz Ederek Doğru
     lerine yönelik çözümler sunmak ve depart-  Verileri Sektöre Sunuyoruz
     man çalışanları arasındaki yardımlaşmayı
     geliştirmek üzere kurulan TUROB İnsan Kay-  TUROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir, konuşması-
nakları komitesi, çalışmalarına başladı.       na TUROB’un tarihsel süreci, yapısı, işleyişi ve yürüt-
                           tüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek başladı.
Yönetim Seçildi                    Ülkemize gelen turistlerle ilgili istatistikler oluştu-
                           rulurken gelen turist sayına odaklanıldığını belirten
İstanbul’un önde gelen otellerinin insan kaynakları  Taşdemir, turistin ‘nereye gittiği’, ‘niteliği’ ve ‘niceliği’
müdürlerinin katıldığı TUROB İnsan Kaynakları Ko-   konularının veri hazırlarken önemli olduğunu söyle-
mitesi toplantısı, 10 Şubat Salı günü Çırağan Palace di. Genelde havaalanına inen turistin o şehre geldiği
Kempinski Hotel’de yapıldı. Çırağan Palace Kem-    yönünde genel bir yanlış algı olduğuna dikkat çeken
pinski İnsan Hizmetleri ve Risk Direktörü Haluk Er-  Taşdemir şunları paylaştı: “TUROB bu konu hakkın-
tan, TUROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir, Avukat    da çok ayrıntılı çalışmalar yapıyor. Gelen istatistikleri
Hüseyin Karataş ve Dr. Martin Kalungu - Banda’nın   çok ayrıntılı inceliyoruz. Devlet Hava Meydanları İş-
sunumlar yaptığı toplantının sonunda katılımcılar   letme Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistikleri
tarafından komitenin yönetimi seçildi.        elimizdeki turizm verileriyle karşılaştırıyoruz.”

86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91