Page 78 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 78

kral dairesi

Bülent Ünal Kimdir?
İstanbul’da İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek
Okulu’nda İşletme ekonomisi eğitim gör-
dü. Mezun olduktan sonra endüstride ve
ilaç sanayinde çalıştı. Eczacıbaşı Grubu’nda
üretim planlaması görevinde bulundu. Bir
müddet danışmanlık yaptı. Özel bir tavuk
çiftliğinin kuruluşunda görev aldı. Ardın-
dan Türkiye’nin ilk PR araştırma şirketinin
kuruluşunda yer aldı. Türkiye’nin ilk siyasi
araştırmalarını yapan merkezini kurdu. Ar-
dından fuarcılık sektörüne girdi. 35 yıldır
sürdürdüğü ticari fuarcılık alanında çalışma-
larına TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı olarak
devam ediyor.

“Bana güvenerek vermeyin!” diyorum... Çün-     İstanbul için yeni bir kongre vadisine ihtiyaç TÜYAP Palas’taki büyüme planınız nedir?
kü fuar olarak kapasitemizin sınırlarındayız. Bu  olduğunu düşünmüyorum.             Yaptığımız hesaplarda yapılacak kapasite ar-
arz fazlalığı nedeniyle, nitelikli otellerin daha  TÜYAP Palas’ın doluluklarından         tışının sabit giderlerimizdeki ufak artışlarla
alt kategorideki otellerle aynı fiyatta satılması  memnun musunuz?                 yönetilebileceğini gördük.
gibi garip bir rekabet ortamı yaşanıyor. Bu du-   Yaptığımız hesaplarda yüzde 65 oranında bir   Fuardaki genel büyüme çerçevesinde otelde
rum da doğal olarak yatırımların karlılıklarını   doluluk yakalayacağımızı tahmin ediyorduk.   de makul ölçülerde kapasite artışına gidece-
düşürerek geri dönüş sürelerini uzatıyor.      Gerçekleşen doluluğumuz ise yüzde 55’ler    ğiz.
Bu rekabet ortamında sizin konumunuz hak-      civarında. Fuar programına baktığımızda bu   Kaç oda yapacaksınız?
kında neler söylemek istersiniz...         oranın önümüzdeki günlerde biraz daha ar-    260 odamız var. En azından bunun yarısı ka-
Biz doğal olarak çok daha avantajlı bir konum-   tacağını tahmin ediyoruz. Mevcut ortalamayı   dar oda daha eklemeyi planlıyoruz. 400 ci-
dayız. Otelin pazarlamasını fuarla birlikte yapı-  yüzde 10-15 civarında artırdığımızda şikayet  varında odanın çalışma verimliliği açısından
yoruz. Fuarcılıkta da 35 yıllık tecrübemiz var.   etmememiz gereken bir seviyeye ulaşacağımı-   makul bir sayı olduğunu düşünüyoruz.
25-30 yıldır fuarlarımıza katılan ve artık dostluk zı düşünüyorum.                 Bulunduğunuz diğer illerde
seviyesine ulaşmış çok sayıda katılımcımız var.   Otelimizde çok büyük karlılık hedefimiz yok.  otel yatırımınız olacak mı?
TÜYAP çevresindeki bu rekabetten sinerji do-    Kendini döndüren, ayakları üzerinde duran    Hayır, otelcilik sektöründe büyümek gibi bir
ğar mı? Bir kongre vadisi doğar mı örneğin...    ve kalitesinden ödün vermeyen bir otel olsun  hedefimiz yok.
Kongre turizmi farklı dinamikleri olan ayrı bir   istiyoruz.
iş. Öyle oteller yapıp yanına da büyük salonlar
inşa edilerek yapılabilecek bir iş değil.           k
Türkiye’ye gelen kongreler 750 ile 800 kişi
arasında yoğunlaşan kongreler. Çok büyük      Bizim otel yatırımımızın asıl amacı, ana faaliyetimiz olan fuarcılıkta
kongre salonları inşa ederek bu pazardan gelir   fark yaratabilmekti. Fuar katılımcılarının rahat ve konforlu bir fuar
beklemeyi pek gerçekçi bulmuyorum. Ayrıca
kongre getirmek öyle göründüğü kadar kolay         yaşamaları amacı ile otel yapmaya karar verdik.
bir iş değil. Fuarcılıkta pazarın koşullarına göre
yeri ve tarihi siz belirlersiniz. Kongrede başka-       k
larının düzenlediği bir işe talip oluyorsunuz.
Sizin dışınızda bir sürü faktör var. Tarihini bile
3-4 yıl önceden belirlemek gerekiyor. Şahsen

78
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83