Page 76 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 76

kral dairesi

niteliğe göre tasnif edildiğinde önde gelen
30’tanesi sektörün büyük bir kısmını kapsı-
yor. Bu 30’u sınıflandırdığında ise ilk 15 tanesi
toplam ticari hacmin büyük kısmını yaratıyor.

İstanbul’a hangi ülkelerden
fuar şirketleri geldi?
Ağırlıklı olarak Almanlar ve İngilizler var. Az
ölçüde Fransızlar, çok az da İtalyan şirket var.
Uzakdoğulu, Amerikalı ve Japonlar ise yok.
Alman fuarcılar genellikle kendi şirketleriy-
le çalışmayı tercih ediyor. İngilizler ise daha
tüccarca bakıyorlar işe. Yabancılar yerli şirket-
lerle önemli ortaklıklar yaptı ve yerleşik hale
geldiler. Önümüzdeki yıllarda Türkiye pazarın-
dan ciddi pay alacaklarını düşünüyorum.

Fuarlar kuruldukları şehirlere önemli bir         k
hareketlik getiriyor. Sizce yerel idareler
kentin fuarlarına sahip çıkıyor mu?        Fuarcılığın dünyada 27-28 milyar dolar mertebesinde
Fuarlar açıldığı şehri zenginleştiren faaliyet-  bir hacmi var. Fakat kendisinin 12 misli kadar yan iş
lerdir. Uzun yıllar bunu ilgili kesimlere anlat-
maya çalıştık, ama zorlandık. Yeterince des-          yaratabilen bir sektör.
tek aldığımızı söyleyemem.
35 yıldır fuarcılık faaliyeti çerçevesinde         k
sanayinin nabzını tutuyorsunuz. Türk sana-
yisinin gidişatına dair görüşleriniz nedir?    “Sağlıklı Toplumların             “Bu Malzemeyle 500 Milyar
Türkiye’de insanlar bir takım gerçekleri söy-
lemekten çekiniyor. Biri bana bir fikri savun-   Hedefleri Gerçekçi ve             Dolar İhracat Olmaz!”
duğunda, “Bu resmi görüşün mü, kendi fikrin                            Türkiye’de toplum bir takım gerçeklere
mi” diye sorarım. Rakamlara bakıldığında      Gerçekleşebilir Olmalı”            farklı bakıyor. 11-12 milyon insana 300 ile
Türkiye’nin ihracatı şu kadar arttı deniliyor.   Hedefi 500 milyar dolar olarak koymak gü-   650 TL arasında devlet yardımı yapılıyor.
Ama bir de bu ülkenin ithalatı var... Türkiye’de  zel. Kulağa hoş geliyor. Fakat o 500 milyar  Asgari ücret 900 TL. Devlet yardımı alan
ihracat yapan 56 bin firma var. Bu 56 bin için-  dolarlık ihracatı yapmak için ne kadar itha-  insana bir de sağlık hizmetleri için kart ve-
deki 500 firma toplam ihracatın yüzde 80’ni    lat gerektiğini de ortaya koymak lazım. İtha- rilmiş ise; hastane bedava, kömür-erzak
yapıyor. O 500 firma içindeki 50 firma da yüz-   lata ayırmak zorunda kalacağın kaynak ve    kapıya geliyor. 650 TL yardım alan kişi ile
de 80’in yüzde 80’nini yapıyor. Bu oranlara    cari açık ortadayken 150 milyar dolar olan   asgari ücretle çalışan arasındaki gelir farkı
baktığınızda Türkiye’nin ihracattaki gerçek-    ihracatı 8 yılda 3’e katlayabilmenin yolunu  250 TL’ye düşüyor. Haliyle 250 TL’ye çalış-
leri ortaya çıkıyor. 500 firma ihracatın yüzde   tarif eden yalan söylemek zorunda kalır. İn-  mak yerine yardımlarla yaşamaya alışan
80’ni yaparken geriye kalan 5500 firma yüzde    sanoğlunun hayal etmesi güzel şeydir. Fakat  bir topluma dönüşüyoruz. Bir yandan in-
20’sini yapıyor.                  sağlıklı bir toplumun hedeflerinin gerçekçi  san kaynağını bu yönde şekillendirilirken
İhracatta 2023 hedefleri              ve gerçekleşebilir olması lazım. İş hayatında diğer yanda böylesi hedefler konulduğun-
hayale mi dönüşüyor?                yüzde 50 hatalı tahmin yaparsan batarsın.   da kısa sürede gerçekliğini kaybediyor.
Umutsuz konuşmak istemiyorum, fakat        Bir satış tahmininde katlanılabilir hata ora- Özetle kendimizi kandırmaya gerek yok.
dünyada bir takım tarifler ve gerçeklikler     nı, maksimum yüzde 5-6’dır. Yüzde 15 hatalı  Malzeme bu... Bu malzemeyle de 500
var. BM’nin açıkladığı endekslere göre dün-    tahmin yaparsan her şeyi toplar gidersin.   milyar dolar ihracat olmaz. 500 dersin en
yada sürdürülebilir bir ekonomiyi var ede-     Birçoğu sanayide olmak üzere 14 bin müş-    fazla 300’de biter. Günü geldiğinde de bu
bilmek için önümüzdeki 10 yıl içinde, her     terim var. 500 milyar ihracat hedefini resmi  kadar oldu denir. Kimse de neden olmadı
yıl en az 5 trilyon dolarlık yatırım yapılması   görüş olarak anlatanlar var ama kendi görü-  diye sormaz...
gerekiyor. Bu 5 trilyonun 3,5 trilyonunun ise   şü olarak inanana henüz rastlamadım.
Türkiye’nin de içine girmeye çalıştığı geliş-
miş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından
yapılması gerekiyor. Asıl mesele burada or-
taya çıkıyor. Türkiye’nin yatırım yapacak ne
kadar kaynağı var?

76
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81