Page 75 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 75

TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı
       Bülent Ünal:

  Mecbur                                         “İstanbul Avantajlı Bir Fuar Kenti”
Kalmasaydık                                        İstanbul ise çok sayıda avantaja sahip bir fuar
                                             kenti. 30’a yakın ülkeden, sabah gelip akşam
  Otel                                         evine dönebildiğin bir ulaşım imkanı var. 3
Yapmazdık                                         saatlik bir uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık bir
                                             nüfus yaşıyor. Ne kadar kendi içimizde kavga
    k                                         etsek de hala bölgenin en güvenli yerlerin-
                                             den biriyiz. Eğlence, konaklama ve yeme
 "Otel yatırımındaki asıl amacımız                            içmede dünya standartlarındayız. Fuarcılıkta
 fuarcılıkta fark yaratmaktı. Gerçeği                           ciddi bir altyapı ve eğitilmiş insan gücüne sa-
konuşmak gerekirse, şartlar ve koşullar                          hibiz. Özellikle yatırım ve ara mallara yönelik
gerektirmeseydi otel yapar mıydın diye                          fuarlarda çok başarılıyız.
  sorsanız, cevabım hayır olurdu."                            Çin ve Brezilya’dan sonra İstanbul, dünyanın
                                             üçüncü önemli fuar merkezi olarak öne çıkı-
    k                                         yor.

Fuarlar kuruldukları kentin tica-      ve Moskova. Avrasya coğrafyasında bu     Avrupalı fuar şirketleri Türkiye’de önemli
     retine önemli katkılar sağlayan  üç merkez dışında farklı ülkelerden ziya-  satın almalar yaptı. Türk fuarcılığının
     organizasyonlardır. Birçok farklı retçileri bir araya getirebilecek tatmin-  gidişatını nasıl görüyorsunuz?
     sektöre iş imkanı yaratan fu-   kar fuarlar düzenleyebilmek mümkün      Mukayeseli üstünlük denilen bir şey var. Sen
arlar otelcilik için de kayda değer bir iş  değil. Bu üç fuar kentinin ise kendilerine  ne kadar yırtınırsan yırtın, toplum olarak ya-
hacmi yaratıyor.               özel üstün ve zayıf yönleri var. Örneğin   pabileceğin bir iş becerisi var. Bir ülkeye, ‘bu-
Türk fuarcılığının duayeni Bülent Ünal    Dubai kural dışı bir yer. Fuar merkezi-   gün başla bir ay sonra uçak yap’ diyemezsin.
ile fuarcılığın mevcut durumundan otel-   nin bir sahibi var ve yasalar farklı. Fakat Fuarcılıkta üstün şirketler pazara girince yerli
leri TÜYAP Palas’a kadar geniş bir çerçe-  özellikle tüketim malları alanında çok iyi  şirketler de satıp kaçmayı kendi gelecekleri
vede konuştuk...               fuarlar yapılabiliyor.            açısından makul gördü.
Fuarcılığın dünyadaki evrimi         Moskova ise hiçbir şeyin olmadığı yıl-    Diğer yandan Avrupa’da fuarcılığın kan kay-
hakkında neler söyleyebilirsiniz?      larda çok iyi bir pazardı. Fakat orada da  bettiği ise bir gerçek. Fakat teknik, entelektüel
Avrasya coğrafyasında üç tane fuar des-   fuarlar Rusya için değil Moskova için ya-  ve geleceğe dönük işlerdeki hakimiyetleri de-
tinasyonu oluştu. Bunlar İstanbul, Dubai   pılıyor. Kendi dışında ziyaretçi toplayabi- vam ediyor.
                       lecek bir fuar merkezi oluşmadı.
                                             Yabancı fuar şirketlerinin
                                             gelişi devam eder mi?
                                             Gelmez artık; çünkü bitti. Dünyanın en büyük
                                             10 şirketi İstanbul’da. En büyükler buradayken
                                             artık küçüklerin pazara girmesi oldukça zor.

                                             Fuarcılığını global ölçekteki büyüklüğü
                                             hakkında bilgi verebilir misiniz?
                                             Fuar, dünya genelinde dağınık bir iş. Pazardaki
                                             en büyük şirketin payı bile yüzde 4’ler civarın-
                                             da. Türkiye’nin dünyadaki fuar pazarından al-
                                             dığı pay ise yüzde 1,5’lar seviyesinde. Fuarcılı-
                                             ğın dünyada 27-28 milyar dolar mertebesinde
                                             bir hacmi var. Fakat kendisinin 12 misli kadar
                                             yan iş yaratabilen bir sektör. Ulaşım, nakliye,
                                             gümrük, mimari gibi birçok farklı sektöre iş
                                             imkanı yaratıyor.

                                             Türkiye’de kaç fuar şirketi var?
                                             Türkiye’de 196 fuar şirketi var. bunların içinde

                                             75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80