Page 68 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 68

Benelüx Umut Veriyor
 TUROB tarafından hazırlanan Utrecht 2015 Turizm Fuarı Sonuç Raporu’nda
Rusya'da yaşanan gerileme ve pazar kaygıları neticesinde özellikle sejour yapan

        turizmcilerin Benelüks ülkelerine yöneldiği belirtildi.

Geçen yıl yaşanan yüzde 1’lik         potansiyel bir pazar olarak varlığını ko-   yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
       düşüşe rağmen Hollanda      ruyor. Rusya’da yaşanan gerileme ve      verilerine göre 2014 yılında, ülkemizi zi-
       pazarı umut veriyor. Türkiye   pazar kaygıları neticesinde özellikle sejur  yaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı
       2014 yılında 1 milyon 303 bin  yapan turizmcilerin Benelüks ülkelerine    dönemine göre yüzde 5.52 artış göstere-
Hollandalı turisti ağırlarken, Hollanda’nın  yönelik tanıtım çalışmalarını arttırdığı   rek 36 milyon 837 bin kişi oldu. 2013 yı-
Utrecth kentinde 44. Kez düzenlenen Va-    gözlemleniyor.”                lında yıl ülkemizi ziyaret eden Hollandalı
kantiebeurs Uluslar arası Turizm Fuarı,                           sayısı 1 milyon 312 iken, bu yıl yaklaşık
bu pazarın artı ve eksilerini ortaya koydu.  7’inci Büyük Pazarı              yüzde 1’lik düşüşle bu sayı 1 milyon 303
Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırım-                        bin kişi oldu. Türkiye’ye gelen yabancı
cılar Birliği’nin de (TUROB) katıldığı fuar  Hollanda pazarının 2015 yılında da 2014    ziyaretçiler arasında Hollanda’nın pazar
13-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.   yılı rakamlarını yakalamasının beklendiği   payı yüzde 3.6 oldu. Hollanda, 2014 yılın-
TUROB tarafından hazırlanan Utrecht      kaydedilen fuarda “Bireysel tatil planla-   da Almanya, Rusya, İngiltere, Gürcistan,
2015 Turizm Fuarı Sonuç Raporu’nda söz    ması ve bireysel turlara ağırlık veren Hol-  Bulgaristan ve İran’ın ardından ülkemize
konusu fuarın Benelux bölgesindeki en     landalı turistler özellikle şehir/kültür se- en çok ziyaretçi gönderen 7. ülke oldu.
büyük fuar ticari günü olarak kabul edil-   yahatlerinde bu yöndeki kolaylıklardan,    2014 yıl sonu verilerine göre İstanbul’a
diği belirtildi. Türkiye’nin Hollanda’nın en online rezervasyon imkanları, şehir tur-   gelen Hollandalı turist sayısı da 298 bin
popüler deniz turizmi ülkelerinin başında   ları ve konaklamaları süresince faydala-   .kişiye ulaştı ve bir önceki yıla göre yüzde
geldiği ifade edilen rapordu “Ancak, Tür-   nabilecekleri akıllı şehir kartları hakkında 5’lik bir artış gerçekleşti.
kiye tatilleri özellikle güneş-deniz-kum   bilgi talep etmektedir” değerlendirmesi
olarak tanımlanan turizm türüne yöne-
lik olsa da son yıllarda, ülkemize yönelik
kısa turlar, kültür turları, wellness tatil
talebinde bir artış olduğu gözleniyor”
denildi. Raporda önemli bir tespite de
yer verildi: “Nüfusunun üzerinde turist
sirkülâsyonu olan bir ülke olarak, yılda
ortalama 2-3 kez tatile çıkan Hollanda,

68
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73