Page 64 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 64

Master Plan                  En Büyük Tehdit:                Dr. Osman Cenk Demiroğlu
Açıklanacak                  İklim Değişikliği                 Kış Turizminin
                                                 Sağladığı Faydalar
TURSAB raporunda kış             Kış sporları büyüme gösterse de önü-        - Kış turizmi, mevsimsellik so-
turizmini geliştirmek için          müzdeki yıllar için önünde ciddi bir teh-     runun aşılmasında, dönemsel
önemli adımlar atıldığına ve 2026 Kış     dit var: İklim değişikliği ve yeterli kar ya-   olarak atıl kalan kapasite ve iş
Olimpiyatları’na talip olan Türkiye’nin bu  ğışının olmaması...                gücünün ekonomiye kazandırıl-
yıl içinde Kış Turizmi Master Planı açık-   Yapılan araştırmalara göre ABD’de 2000-      masında büyük rol oynuyor.
layacağına dikkat çekiliyor. Buna göre,    2010 döneminde yaşanan karsız kışlar,       - Turizmin 12 aya yayılmasında
hangi bölgelerin kış turizmi potansiyel    15 milyon ziyaret, doğrudan 1 milyar do-      en önemli rollerden birine sahip.
taşıdığı belirlenecek ve bu bölgelerin    lar gelir ve 13 bin kişilik istihdam kaybına    - İstihdam açısından bölgesel ta-
hangilerinin öncelikli alan olduğu ortaya   neden oldu. 25 sene içerisinde Kuzeydo-      lep yaratıyor.
konacak. Ayrıca, kış turizmi merkezlerine   ğu ABD ve Alpler’de bulunan 769 kayak       - Yaz aylarında çalışan ve kışın iş-
yönelik yatırım planlaması yapılacak ve    merkezinden 303’ünün kar örtüsündeki        siz kalan vasıflı turizm personeli-
kış turizm merkezlerinde yeni işletmeci-   mekansal daralma ve zamansal kısalma        ne bir dönem daha iş yaratıyor.
lik modelleri geliştirilecek.         nedeniyle sektör dışında kalacakları tah-     - Bölgeye yatırım ve bölge halkı-
2023 yılı itibariyle yatak sayısının Kültür  min ediliyor.                   na gelir kazandırıyor.
ve Turizm Bakanlığı planlarına göre 100    Türkiye’de de 2013-2014 kayak sezonun-
bin, Kayak Federasyonu vizyonuna göre     da iklim değişikliğinin etkileri iyice his-
ise 275 bine çıkması hedefleniyor. Ancak   sedilirken, sadece Uludağ’da gelir kaybı
Dr. Demiroğlu, böylesi bir arz artışının, iç yüzde 40 civarında oldu. Bu gelişmeleri
pazar ve kayak kültürü iyileştirilmeden    yorumlayan Demiroğlu, şunları söylüyor:
gerçekçi olmayacağına dikkat çekiyor.     “Dolayısıyla Türkiye’de milyar euroluk
Demiroğlu, Türkiye’de halihazırda 100     yatırımlara girişilmeden evvel, gelece-
bin olan kış sporları meraklısı sayısının   ğe yönelik bölgesel ve alansal “kar gü-
on sene içerisinde eğitim ve spor oto-    venirliği” modellemelerinin yapılması
riteleri ile işbirliği sayesinde 4 milyona  gerekiyor. Böylece potansiyel kuruluş
çıkarılması durumunda arz ve talep den-    yerlerinin ekonomik başa baş noktalarını
gesinin yakalanabileceğini ifade ediyor.   sağlayacak süre ve kalınlıkta kar örtüsü-
                       ne sahip olup olamayacakları ve ne dere-
Türkiye’nin Kayak Merkezi           ce yapay kar üretebilecekleri anlaşılabilir.
Sayısında 18’inci Sırada           Ayrıca bu bölgelerde kış turizmi gelişimi-
                       ne engel olabilecek diğer iklimsel sorun-
Sıra	 Ülke	  Kayak merkezi sayısı      larından sis ve çığ risklerinin geleceği de
                       açığa kavuşturulabilir.”
1	 Japonya	  547

2	 Almanya	  498

3	 ABD	    481

4	 Çin	    350

5	 İtalya	   349

6	 Fransa	   325              En çok turist gönderen ülkeler
                       Almanya (3,7 milyon), İngiltere (2 milyon), Hollanda (700 bin) ve
7	 Kanada	   288              Rusya (500 bin).
                       En çok turist alan ülkeler
8	 Avusturya	 254              Avusturya (5 milyon), Fransa (2,5 milyon), İsviçre (1,9 milyon),
                       İtalya (600 bin), Çek Cumhuriyeti (400 bin).
9	 İsviçre	  240

10	 İsveç	   228

18	 Türkiye	  51

64
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69