Page 63 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 63

Kış turizmi ve kayak son yıllarda       tercih ediyor. Bu rakam, 1.1 milyar se-   faaliyet gösteriyor.
     giderek popülaritesini artırı-    yahate ulaşan küresel turizm pazarının   Dünyada kayak turizmi yapan her 100
     yor. Yapılan yatırımlarla dünya   ancak yüzde 1.7’sine tekabül ediyor. Kış  kişiden 45’inin tercihi Alpler. Onu yüzde
     genelindeki kayak merkezi sa-    turizminde gelişmiş ülkeler, zaten sınır-  21 ile Amerika ve yüzde 14 ile Asya Pa-
yısı 2 binin üzerine çıkarken kayak yapı-   lı olan dış pazara bağlı kalmayarak çok   sifik takip ediyor.
labilir alan olarak bakıldığında ise 6 bine  önemli bir iç pazara ve kayak kültürüne
yaklaştı. Kayak turizmi 80 ülkeye yayıl-    de sahip. Örneğin 5 milyon kişi ile en   20 Milyar Euroluk Pazar
mış olsa da en gözde destinasyon hiç      fazla yabancı turist çeken Avusturya’da,
kuşku yok ki Alpler. Orta Avrupa’da yer    nüfusun yüzde 36’sına denk gelen 3     Peki böylesi bir turizm hareketi ne ka-
alan Alpler, İsviçre, Avusturya, Fransa    milyon kişi de ayrıca bir iç pazar yara-  darlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşı-
ve İtalya boyunca uzanıyor ve neredey-     tıyor. Yine 3.7 milyon kişi ile başta kom- yor? Dr. Demiroğlu, bu soruya şöyle
se her iki kayakçıdan biri Alpleri tercih   şusu Avusturya olmak dünyada kayak     yanıt veriyor:
ediyor. Bu ülkeler arasında kayak tu-     destinasyonlarına önemli bir pazar     “Aslında bu konuda ciddi bir çalışma
rizminden aslan payını alan ise Fransa     sağlayan Almanya’da ise 600 ulusal ka-   yok ancak çok kaba bir hesapla senelik
ve Avusturya. Her iki ülkede de ufaklar    yak alanını ziyaret eden 14.6 milyon kış  400 milyon gün ziyareti dikkate alarak
hariç sadece sayıları 1 milyonu aşan ka-    sporları meraklısı mevcut.”         küresel büyüklüğün 20 milyar euro ol-
yakçıyı ağırlayan 14’er tesis bulunuyor.                          duğunu söyleyebiliriz. Burada günübir-
                        Dağlarda 6 Milyon Yatak Var         lik kişibaşı harcamayı 50 euro olarak
115 Milyon Kayak Turisti                                  alıyoruz. Ama bu ortalamaya Alpler’de
                        Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin   konaklama yapan turistler de dahil,
Boğaziçi Üniversitesi UBYO Turizm İşlet-    (TURSAB) kış turizmi raporuna göre     Çin’de günübirlik kayak yapan sporcu-
meciliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve      dünyada kış turizmine uygun dağlar-     lar da... Türkiye için ise henüz çok mü-
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar   daki toplam yatak kapasitesi 6 milyon    him bir ekonomik büyüklük söz konusu
Merkezi Araştırmacısı Dr. Osman Cenk      seviyesinde bulunuyor. Sektörün büyük    değil.”
Demiroğlu’nun verdiği bilgiye göre ka-     çoğunluğu yıllık ziyaretçi sayısı 100 bin
yak turizminden en fazla yararlanan      ve üzerinde olan kayak merkezlerinde    Türkiye’de Durum Ne?
ülke 5 milyon turistle Avusturya. Fransa    faaliyet gösteriyor. Bu tür kayak mer-
2,5 milyon turistle ikinci sırada bulunu-   kezlerinin sayısı toplamın yüzde 20’sini  Türkiye kış turizminde son yıllarda
yor. İsviçre ve İtalya ise sırasıyla 1.9 mil- oluştursa da kayakçıların yüzde 80’ini   ilerleme kaydetse de rakiplerinin çok
yon ve 600 bin turist çekiyor.         ağırlıyor.                 gerisinde bulunuyor. Kültür ve Turizm
Ancak Demiroğlu, kayak turizminin di-                           Bakanlığı’na kayıtlı kayak merkezlerinin
ğer turizm türlerinden en önemli farkı-    En Fazla Alpler’de             sayısı 28. Buna Turizm Bakanlığı belgeli
nın büyük ölçüde bir iç turizm hareketi                          olmayan ancak farklı idareler tarafın-
olmasına işaret ediyor. Demiroğlu, şun-    Kayak merkezlerinin dağılımına bakıl-    dan kayak merkezi olarak belirlenen ya
ları söylüyor:                 dığında ilk sırada yüzde 36 ile Alpler   da hedef gösterilen alanlar da eklenin-
“Hesaplamalara göre 115 milyon kış       yer alıyor. Onu yüzde 22 ile Amerika,    ce sayı 51’e yükseliyor. Toplam yatak ka-
sporları meraklısının bir sene içerisinde   yüzde 18 ile Asya Pasifik, yüzde 12’şer   pasitesine bakıldığında da, halihazırda
en fazla 19 milyonu yurtdışı seyahatleri    oran ile de Doğu Avrupa ve orta Asya    Turizm Bakanlığı belgeli 28 tesiste 9 bin
                        takip ediyor. Yılda 1 milyonun üzerin-   549 yatak kapasitesi var. Toplam yatak
                        de ziyaretçi ağırlayan toplam 47 büyük   sayısının ise 15 bin civarında olduğu
                        kayak merkezinin dağılımına bakıldığın-   tahmin ediliyor.
                        da ise Alpler’in üstünlüğü çok ezici bir  Bölge olarak bakıldığında en fazla yatak
                        seviyeye çıkıyor. Buna göre söz konusu   2 bin 466 ile Erzurum Palandöken’de
                        merkezlerin yüzde 83’ü Alp Dağları’nda   bulunuyor. Onu 1600 yatakla Uludağ
                                              ve 1580 yatakla Kartalkaya izliyor.
                                              Erciyes’te 920, Ilgaz’da 917, Kartepe’de
                                              ise 800 yatak bulunuyor.

                                              63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68