Page 58 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 58

sektörden                Arcan Bayraktaroglu, Couryard
                      Marriott Istanbul Airport’a
Intra Travel Mice                Genel Müdür Oldu
Genel Müdürü
Pınar Özbilge Oldu            Avusturyalı Genel Müdür               bulunduğu süreçte 2 kez
                     Michael Kersbaumer’den                Yılın En Başarılı Lideri ve
Turizm sektörünün            boşalan pozisyona Ar-                Başkan Özel Ödülü kazan-
deneyimli isimle-            can Bayraktaroğlu, Co-                dı. Arcan Bayraktaroglu,
rinden Pınar Özbil-           urtyard Marriott Airport               1 kız çocugu sahibi, SKAL
ge, 5 yıldır görev            Istanbul’un Genel Müdü-               Istanbul ve Fenerbahçe
yaptığı Intra Turizm           rü olarak atandı.                  Spor Kulübü Genel Kurul
Grup bünyesinde             Eğitimini İngiltere ve                üyesi.
Holding Yönetim             İsviçre’de Otel Yöneticiliği             Bayraktaroğlu konu hak-
Koordinatörü ve             üzerine yapan Bayrakta-               kında şu açıklamada bu-
Intra Travel Mice Yönetim Kurulu     roglu, Satınalma Depart-               lundu: “Yaklaşık 2 yıldır
Üyesi olarak profesyonel yaşamını    manında başlamış olduğu mesleki     sürdürmüş olduğum Istanbul Mar-
sürdürüyordu. 25 yıldır turizm sek-   profesyonel kariyerine Divan, The    riott Hotel Sisli’nin Genel Müdür
töründe başarılı çalışmaları ile adını  Marmara gibi yerli zincirlerin yanı-  Yardımcılığı görevimden bir başka
duyuran Özbilge, bundan böyle Yö-    sıra Crowne Plaza & Holiday Inn,    heyecan verici görev için Marriott
netim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Intra Swissotel, Kempinski ve Marriott gibi  International’ın Türkiye’deki ilk işlet-
Travel Mice Genel Müdürü olarak da    uluslararası zincirlerde Satış ve Pa-  tiği “Managed” Oteli Couryard Mar-
profesyonel hayatına devam edecek.    zarlama Direktörlüğü, Gelirler & Pa-  riott Istanbul Airport’a Genel Müdür
Intra Holding Yönetim Kurulu Başkanı   zarlama Direktörlüğü, Genel Müdür    olarak transfer olmuş bulunmakta-
Ertuğrul Karaoğlu, “Grubumuz bün-    Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde yım. Türkiye’de büyüyen Marriott
yesinde turizmin farklı segmentlerine  bulundu. Bayraktaroğlu, Marriott    dünyasında sizlerle farklı otellerde iş
hitap eden güçlü şirketler oluştu. Se-  International grubunda son 6 yıldır   birliğimizin süreceğinden ve tekrar
yahat endüstrisinde hem interdisipli-  Genel Müdür Yardımcılığı görevinde   karşılaşacağımızdan eminim.”
ner yöntemleri öne çıkaran, hem de
kendine özgü kriterlerle iş yapan ya-  Ramada Plaza Tekstilkent’e Yeni
pılar önem kazanmaya başladı. Son          Genel Müdür
dönemde kurumsal taleplerin çeşit-
lendiğini görüyoruz. Pınar Özbilge    Wyndham Hotel’s grubu-                bul Hilton’ da başlayan Sa-
sektörü ve Intra’yı yakından tanıyan   na ait olan Ramada Plaza               buncu 8 yıl Amerika’da ve
birlikte çalıştığımız önemli bir takım  Worldwide’ın üyesi Ramada              2 yılda İngiltere’de olmak
arkadaşımız. Kendisine yeni görevin-   Plaza Tekstilkent’in yöne-              üzere toplam 30 yıldır hiz-
de başarılar diliyorum” dedi.      timine uzun yıllardır sek-              met sektöründe uluslararası
                     törde deneyimi olan Ünal               gruplarda yöneticilik yapa-
Dedeman’a                Sabuncu atandı. Ramada                rak devam etti. İlbak Holding
Yeni Mali İşler             Plaza Tekstilkent’te Genel              Bünyesi’ndeki Ramada Plaza
Direktörü                Müdür olarak göreve başla-              Tekstilkent yönetiminden so-
                     yan Ünal Sabuncu İstanbul              rumlu olan Sabuncu en son
Marmara Üni-               Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Renaissance Polat İstanbul Hotel’de Ge-
versitesi İşletme            Eğitiminin ardından Kariyerine İstan-  nel Müdür olarak görev yaptı.
Fakültesi’nden
mezun olan                 Fulya Sözer, Hapimag Resort Sea
Abdurrahman               Garden Bodrum’a Satış Müdürü Oldu
Toprak, Dedeman
Otelleri’ne Mali             Uzun yıllar otelcilik alanında     yerine İzmir Hilton’da başla-
İşler Direktörü             görev yapan Fulya Sözer, Şu-      dı. Sırasıyla Hilton, Princess
olarak atandı. Toprak, profesyonel    bat 2015 itibariyle Hapimag       Hotel ve Mövenpick Hotel
iş hayatına Topaz Dış Ticaret firma-   Resort Sea Garden Bodrum        İzmir’de kariyerine devam
sında başladı. Mali işler ve yönetim   Satış Müdürü olarak atandı.       etti. Sözer, en son Mövenpick
departmanlarında deneyim sahibi     Mersin Üniversitesi’nden me-      Hotel İzmir Satış Müdürlüğü
olan Toprak sırasıyla; Mersin Hilton,  zun olan Sözer, otelcilik kari-     görevini yürütüyordu.
Degere Foreign Trade, Adana ve
Mersin HiltonSA otellerinde Mali
İşler Direktörlüğü, Hilton Garden
Inn Kütahya’da Genel Müdürlük
görevlerini üstlendi.

     58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63