Page 56 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 56

sektörden                Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
                     24. Kuruluş Yılını Kutladı
Timur Bayındır:
Desteğin Sektör             Kıbrıs Türk Otelciler Birliğinin (KITOB)  önde gelen isimleri katıldı.
Açısından Olumlu             24. Kuruluş yıldönümü 5 Şubat Per-     Törende sektörde 30 yılını tamamla-
Sonuçları Olacaktır           şembe akşamı Grand Pasha Hotel’de     yan üyelere plaket verildi.
                     gerçekleş törenle kutlandı.
Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Ya- KITOB Başkanı Hüseyin Aktığ, Türkiye     Plaket Alan Oteller:
tırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı    Turistik Otel İşletmeciler ve Yatırım-    Acapulco Resort Conventıon
Timur Bayındır, Başbakan Ahmet      cılar Birliği (TUROB) Koordinatörü ve    Spa Hotel, Ambelia Village,
Davutoğlu tarafından açıklanan Rus-   Yönetim Kurulu üyesi Kasım Zoto, TC     Anadol Hotel, Arkın Palm Be-
ya ve İran’dan gelen her uçağa 6 bin   Yardım Heyeti Turizm Müşaviri Bekir     ach Hotel, Denizkızı Hotel,
dolarlık yakıt desteği verilmesi yö-   Karaduman ve Başbakan yardımcılığı,     Dome Hotel, Hotel British,
nündeki uygulamayı memnuniyetle     Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Ba-     Liman Hotel&Casino, Rocks
karşıladıklarını belirtti.        kanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun     Hotel&Casino ile Salamis Bay
Özellikle Rusya’da yaşanan ekono-    konuştuğu törene KKTC turizminin       Conti Resort Hotel & Casino.
mik kriz nedeniyle bu yıl bu pazarda
yüzde 25-30’a varan oranda düşüş     Hilton Kozyatağı’na            Küçük Otellerin
beklendiğini ifade eden Bayındır     Yeni Genel Müdür              TripAdvisor Başarısı
“Hükümetimizin uygulamaya ko-
yacağı bu tip destekler sektörümüz    Hilton Hotels& Resorts           Dünyanın en po-
açısından olumlu sonuçlar verecektir.  markasının İstanbul            püler gezgin site-
Çok önemli bir katkı. Nihai tüketiciye  Anadolu Yakası’ndaki            lerinden TripAd-
fiyatlarda düşüş olarak yansıyacaktır  ilk oteli olan ve 9 Eylül         visor, 2015 yılının
bu katkı. Kültür ve Turizm Bakanlığı-  2014 tarihinde hizmet           çeşitli kategoriler-
mız da bu pazarla ilgili kan kaybı ya-  vermeye başlayan Hil-           deki ilk 25’e giren
şanmaması için harekete geçmişti.    ton Kozyatağı’nın yeni           otelleri açıkladı.
Rusya Türk turizmi için çok önemli bir  Genel Müdürü Kemal Sinmez oldu.      ‘En iyi otel’, ‘en iyi hizmet’, ‘lüks’, ‘ro-
pazardır. Hiçbir şekilde göz ardı edi-  Sinmez, eğitimini İstanbul Teknik Üniver- mantizm’ gibi 8 farklı kategoride, ül-
lemez. Bu tip önlemlerle Rusya pa-    sitesi Mühendislik Fakültesi’nde tamam-  kemiz ve dünya çapında en iyilerini
zarında yaşanabilecek olası kayıpları  ladı. Autoshow’da fuar müdürlüğü ve    seçti. Tüm listelere, küçük otellerin
minumuma indirebiliriz. Moskova     Hannover Messe’nin Türkiye müdürlüğü    öne çıkışı dikkat çekti.
Fuarı’nın ardından önümüzdeki gün-    görevlerinde bulundu.
lerde bu pazarın gidişatıyla ilgili net
bir şey söylemek mümkün olabilir”    Divan 2018'de Bağdat'ta
değerlendirmesini yaptı.
                     Yurtiçi ve yurtdışındaki büyümesi-     Yatırımını, Al Sadeq Grubu’na ait Usul
TUROB’dan                ne hız kesmeden devam eden Divan      Al-Yaman Real Estate Investment LLC
Dünya Rehberler             Grubu, yeni otelini Bağdat’ta açacak.   Şirketi’nin üstlendiği otelin işletmesini
Gününe Kutlama              2018 yılı ilk çeyreğinde bitirilmesi    15 yıllığına Divan Grubu üstleniyor.
Mektubu                 planlanan ve toplam inşaat maliyeti-    Bağdat Yeşil Bölge’ye 1,8 km mesafe-
                     nin 46 milyon dolar olması öngörülen    deki Al Hurria Meydanı - Karada Kha-
TUROB Başkanı Timur Bayındır, “21    otel ile birlikte, Bağdat’a Divan kon-   ridge Caddesi’nde konumlanan beş
Şubat Dünya Rehberler Günü” vesi-    forunun ve hizmet kalitesinin getiril-   yıldızlı otel, Bağdat Üniversitesi’ne
lesi ile TUREB Başkanı A. Zeki APALI   mesi amaçlanıyor. Bu otelin hizmete    1,2 km. ve Bağdat Uluslararası
ve İRO Başkanı Şerif YENEN’e birer    girmesiyle birlikte, Divan Grubu’nun    Havalimanı’na 15 km uzaklıkta bulu-
kutlama mektubu gönderdi.        otel sayısı 24’e ulaşacak.         nuyor.
Başkan Bayındır mektubunda; “Ül-
kemiz turizmi ve tanıtımına, kültürel
eserlerimizin korunmasına, sürdü-
rülebilir turizm ilkesinden hareket-
le ülkemizdeki kültürel çeşitliliğin
ortaya çıkarılması ve turistlere ak-
tarılmasında profesyonel turist reh-
berlerinin katkısının önemli olduğu
hepimizin malumudur. Bu vesile ile,
TUROB Yönetim Kurulu olarak tüm
rehberlerimizin “21 Şubat Dünya
Rehberler Günü”nü tebrik eder ba-
şarılar dileriz” ifadesine yer verdi.

     56
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61