Page 54 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 54

sektörden

Lüksü YokturÜAyBe’nYinapTmürakmiyae’yiABBakanıveBaşmüzakereciVolkanBozkır:

ABTvoürrzukkpiıyra,es’ByeiiyrülaiğyhieaBtyaaakcpaemnnıatvemeleaBrliaüyşlkemsübüuzyaloukkşettruuer,c”“iAdVBeod’lnki.iann

T ürkiye Seyahat Acentaları Bir-       Bozkır, turizm sektörünün “Türkiye’nin   rü” olduğunu söyleyen Ulusoy, “Batı bizi
     liği (TÜRSAB) tarafından dü-    göz bebeği” olduğunu belirterek, turiz-   istemiyorsa biz AB kriterlerini kendimiz
     zenlenen ‘’Avrupa Birliği ve    me sadece gelir olarak bakmadıklarını,   için arzu ediyoruz” değerlendirmesinde
     Turizm Çalışma Toplantısı” 30   turistlerin sahip oldukları kanaatlerini  bulundu.
Ocak 2015 tarihinde Lütfü Kırdar Kongre   yüzlerce arkadaşıyla paylaşmasının da    Ulusoy, şöyle devam etti: “Amacımız yal-
ve Sergi Sarayında, yapıldı. Avrupa Bir-   önemli olduğunu kaydetti.          nızca gelenlerin sayısını çoğaltmak değil,
liği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan     Türkiye-AB arasında vizenin kalkmasıyla   kaliteli hizmet vermek ve hak ettiğimiz
Bozkır’ın konuşmacı olduğu toplantıya    ilgili çalışmaların olumlu yönde gittiğini ücreti almak. Türkiye’nin değerlerini,
TUROB Başkanı Timur Bayındır ve Başkan    bildiren Bozkır, “Gümrük Birliği’ni gün-  kültür varlıklarını, gelenek ve görenek-
Yardımcısı Armin Zerunyan da katıldı.    celleştirerek tarım, hizmetler ve kamuyu  lerini anlatabilen paket turları satmaya
AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan      dahil edeceğiz ve bu ilişki 300 milyar do- çalışıyoruz. TÜİK’in rakamları doğru. Biz
Bozkır, AB’ye üyeliğin Türkiye’nin strate-  larlık seviyeye çıkacak” değerlendirme-   kişi başına bin dolara, 2023’te ise bin 200
jik bir hedefi olduğunun altını çizerek ko- sinde bulundu.               dolara çıkmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin
nuşmasına başladı. Bu süreç kapsamında                          hak ettiği ücreti alması gerektiğini düşü-
çıkarılan kanunlar hakkında bilgi veren   AB’yi Kendimiz İçin İstiyoruz        nüyoruz. Geçen yıl sektörde arzu ettiği-
Bozkır, “Yaşam şartlarımızdaki standart-                         miz sonucu elde ettik. Dünyada yaşanan
ların yükselmesi ve geleceğe çok daha iyi  TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, sektör    ekonomik krize rağmen 2015’in de başa-
şartlarda gitmemiz bakımından bu süre-    olarak AB’ye girdiklerini ifade ederek   rıyla sürdürüleceğine inanıyorum.”
cin devamını büyük bir çabayla sürdürü-   sözlerine başladı. Turizmin “barış sektö-
yoruz” dedi.

“Türkiye AB Üyesi Olacak”

Türkiye’ye AB’nin ihtiyacının bugün her
zamankinden çok daha fazla olduğu-
na değinen Bozkır şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye’nin de AB’ye ihtiyacı giderek
artıyor. Bu, çok kısa bir zamanda dengi
dengine gelecektir ve Türkiye AB üyesi
olacaktır. AB’nin Türkiye’yi üye yapma-
ma lüksü yoktur. Ancak tabiatıyla biraz
daha fazla konuşmamız, AB’nin detayla-
ra değil ormana bakmasını sağlamamız
lazım. Bunun için de hep beraber gayret
sarf ediyoruz. İnşallah sizlerle beraber bu
amacımıza ulaşacağız.”

54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59