Page 52 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 52

sektörden

takip ediyoruz ve bu potansiyeli olabildi-  naklama sektöründeki en büyük payın,     ti. Akfen GYO’nun 30 Eylül 2014 itibarıy-
ğince iyi değerlendirmek istiyoruz.      tesis sayısı bakımından dört yıldızlı otel-  la Net Aktif Değeri ise, 2013 yılsonuna
Ayrıca uygun arsa bulabilirsek İzmir, An-   lere ait olduğu görülüyor. Şirket olarak,   göre yüzde 1 artarak 995,5 milyon TL
kara gibi büyük illerde otel geliştirmeyi   zaman içinde bütün bu gelişmeleri ya-     oldu.
hedefliyoruz.                 kından takip ederek İstanbul’un farklı
                       noktalarında otel yatırımları gerçekleş-   “Türkiye’deki Ortalama
En çok oteliniz bulunan İstanbul’da ilk    tirdik. En son Tuzla’da bir İbis Otel proje- Doluluğumuz % 69”
otelinizi açtığınız yıldan bu yana ciddi bir si geliştirdik ve önümüzdeki yıl inşaatını
yatak arzı oldu. Kentin mevcut durumunu    tamamlayarak hizmete açmayı planlıyo-     Türkiye’de faaliyet gösteren otellerimi-
nasıl değerlendiriyorsunuz?          ruz. İstanbul hala otel yatırımı açısından  zin ortalama doluluk oranı 30 Eylül 2014
Özellikle son yıllarda, Türkiye turizmin-   cazibesini korumaya devam ediyor.       itibarıyla yüzde 69; Rusya’da faaliyet
de uluslararası markalaşma yolunda                             gösteren otellerimizin ortalama doluluk
yapılan yatırımların geri dönüşleri yeni   Uygun bir teklif geldiğinde otel satar    oranı ise yüzde 53 olarak kayıtlara geç-
yeni alınmaya başlandı. Turizm sektörü-    mısınız? Bu yönde teklifler oldu mu?     ti. Aynı dönemde tüm otellerin doluluk
nün markalaşarak büyümesiyle birlikte     Şu an böyle bir düşüncemiz bulunma-      oranı ise yüzde 65 oldu. Satışların mali-
Türkiye’de, özellikle İstanbul’da farklı   makla birlikte doğru zaman ve doğru      yetinin otel kira gelirlerine kıyasla daha
konseptlerde otel çeşitleri oluşmaya baş-   fiyat bulunursa satmayı düşünebiliriz.    düşük artması ve genel yönetim giderle-
ladı. Sadece İstanbul’da ülkemizin faklı                          rinin geçen yıla göre azalması sonucun-
bölgelerinde dünyada olmayan değişik     2014 yılı karlılığınız hakkında bilgi ve-   da konsolide FAVÖK’ün, 2013 3. çeyrek
konseptte otellere rastlamak mümkün.     rebilir misiniz?               sonunda 21,35 milyon TL iken, 2014 3.
                       Şirketimizin 2014 yılı sonu itibarıyla fi-  çeyrek sonunda yüzde 35 artarak 28,80
“İstanbul Cazibesini Koruyor”         nansal sonuçları henüz açıklanmadı.      milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
                       Ancak, 2014 yılı dokuz aylık finansal
Sektörde kendini her yıl biraz daha his-   sonuçları değerlendirdiğimizde, 30 Eylül   Akfen GYO’nun turizm alanında otelci-
settiren bu durumdan yola çıkarak, tu-    2014 tarihi itibariyle Akfen GYO’nun net   liğin dışında yatırımları olacak mı?
rizm sektöründe konaklama alanındaki     dönem karı 21,6 milyon TL oldu. Şirketi-   Türkiye’de şehir otelciliğine yatırım
yatırımların türünün müşteri profili ile   mizin, konsolide kira gelirleri bir önceki  yapan ilk ve tek gayrimenkul yatırım
uyumlu halde geliştirilmesi gerektiğini    yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 ar-   ortaklığı olarak faaliyetlerimize devam
söyleyebiliriz. Buna göre doğru lokasyon   tarak 37,6 milyon TL olarak gerçekleşti.   etmeyi planlıyoruz. Başarısı kanıtlanmış
ve doğru müşteri kitlesi belirleyerek, ya-  Konsolide FAVÖK bir önceki yılın aynı     özgün bir iş modeli mevcut. Türkiye’de
tırımların hayata geçirilmesi gerekiyor.   dönemine göre yüzde 35 artışla 28,8      ekonomik şehir otelciliği sektörünün
İstanbul’a gelen turist sayısında her yıl   milyon TL olurken; FAVÖK marjı bir ön-    büyümesine katkıda bulunmaya devam
artış olduğu gibi gelen misafirler de kısa  ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7     etmek istiyoruz. Bunun dışında kısa
süreli konaklamalar gerçekleştiriyor.     artarak yüzde 76 seviyesinde gerçekleş-    vadede otel yatırımlarının dışında her
Yine sektör verilerine göre İstanbul ko-                          hangi bir yatırım planımız bulunmuyor.

52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57