Page 51 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 51

Vedat Tural Kimdir?         Akfen GYO’nun şehir              kapsamında Türkiye ve Rusya’da Ibis ve
                   otelciliğindeki hedefleri nelerdir?      Novotel markaları altında çağdaş şehir
 Akfen GYO Genel Müdürü Ve-     Öncelikli olarak yurtiçinde ve yurtdışında  otelciliği anlayışıyla yeni otel projeleri
 dat Tural, 1982 yılında Fırat    yatırımları devam eden 3 otel projemizin   geliştirdik.
 Üniversitesi İnşaat Mühendis-    inşaatını tamamlayarak, hizmete açmayı
 liği Bölümü’nden mezun oldu.    planlıyoruz.                 “Accor Dışında Bir Marka
 Askerlik döneminde, 736 dai-                           Gündemimizde Yok”
 relik lojman inşaatında Ceylan   “Dünyanın İlk Beş Yıldızlı
 İnşaat ve Ekinciler İnşaat’ın    Novotel’ini İstanbul’da Açacağız”       Şirket olarak, mevcut iş birliği doğrultu-
 bir yıl süreyle Hava Teknik                            sunda otel yönetiminden ve işletmesin-
 Okul Komutanlığı adına inşaat    İstanbul’daki yatırımlarımızdan Novotel    den ziyade, yeni otel projeleri geliştire-
 kontrollüğü yaptı. Profesyonel   Karaköy 200 odalı olarak geliştirildi ve   rek ve inşa ettirerek uzun dönemli kira
 iş yaşamına 1984-1989 yılla-    dünyanın ilk beş yıldızlı standartlarındaki  sözleşmeleri ile Accor’a kiralayıp kira
 rında Yüksek İnşaat-Güriş A.Ş.   Novotel’i olma özelliğine sahip. Otelimizi  getirisi elde ediyoruz. Şu aşamada başka
 Ortaklığı’nın inşa ettiği Altınka- 2015 yılı sonunda hizmete açmayı plan-    otel markaları ile çalışmak gibi bir konu
 ya Barajı’nda Saha Mühendisi    lıyoruz. Bunun yanında yine İstanbul’da,   gündemimizde bulunmuyor.
 ve Kesin Hesap Mühendisi ola-    Tuzla’da yatırımını yaptığımız Ibis Otel
 rak başladı.            Tuzla 200 odalı olarak geliştirildi. Bu ote- Akfen GYO Türkiye’de hangi
 1989-2005 yıllarında Yüksel     limizin inşaatını da önümüzdeki yıl içinde  şehirlerle olmayı hedefliyor?
 İnşaat’ın gerçekleştirdiği Swiss  tamamlayarak hizmete açmayı planlıyo-     Şehir otelciliği sektörü güçlü bir ekono-
 Otel (Saha Şefi), Zincirlikuyu   ruz. Rusya’da yatırımı devam otel proje-   miyle desteklenen ve hızlı büyüyen bir
 Tat Towers, Şişli Tat Towers,    miz Ibis Otel Moskova, 317 odalı olarak    pazar olarak Türkiye gayrimenkul sek-
 Metrocity, Etiler Tat 2000 pro-   geliştirildi. 2015 yılı içinde bu yatırımı-  törünün en dikkat çeken alanlarının ba-
 jelerinde Proje Müdürü olarak    mızı da tamamlayarak, hizmete açılmayı    şında geliyor. Buna göre başta İstanbul
 görev yaptı. Daha sonra Kadı-    hedefliyoruz.                 olmak üzere Adana, Kayseri, Bursa, Eski-
 köy Moda Tramvay projesinde                            şehir, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve Kayse-
 Proje Koordinatörü görevinde    Accor Grubu ile devam eden işbirliğinin    ri gibi birçok Anadolu şehri gerek ticaret
 bulundu. Ardından 2005 yılında   çerçevesi hakkında bilgi verebilir misiniz?  hacmi gerekse sosyo-kültürel yapıları ile
 Novotel ve Ibis Otel Zeytinbur-   Başka otel markaları ile çalışma planınız   ekonomik şehir otelciliği alanında önem-
 nu Projesi ile Akfen Grubuna    var mı?                    li bir potansiyel barındırıyor.
 katıldı. Akfen Gayrimenkul Yatı-  Accor Gurubu, ekonomik şehir otelciliği    “İstanbul’daki Fırsatları
 rım Ortaklığı’nda 1 Mayıs 2007   konusunda Dünya’nın en büyük ulus-      Yakından Takip Ediyoruz”
 tarihinde Teknik İşlerden So-    lararası zincir otel işletmecilerinden bir  Akfen GYO olarak bundan sonra özellikle
 rumlu Genel Müdür Yardımcısı    tanesi. Akfen GYO olarak, 2005 yılında    İstanbul’daki yatırım fırsatlarını yakından
 olarak görev aldı. 1 Kasım 2012   Accor ile imzaladığımız stratejik işbirliği
 tarihinde de Akfen Gayrimen-
 kul Yatırım Ortaklığı’na Genel
 Müdür olarak atandı. Bugüne
 kadar Akfen Gayrimenkul Yatı-
 rım Ortaklığı’nın yaptığı yurt içi
 ve yurt dışı projeler olmak üze-
 re toplam 20 otelin inşaatların-
 da bulundu.

                                          51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56