Page 46 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 46

havayolu

                                              Air France-
                                              KLM’ye Yeni
                                              Satış Direktörü

Lufthansa Oslo Kalkışlı
Seferlerinde Alternatif
Yakıt Kullanacak

Lufthansa Şirketler Grubu önümüzde-     tion ile yeni yakıtın kullanımına ilişkin bir 2009 yılından bu yana RedBull Bölge
ki ilkbahar döneminden itibaren Oslo    sözleşme imzaladı. Böylelikle Lufthansa    Satış Müdürü ve son olarak da Ticari
Havaalanı’ndaki tüm uçaklarında yakıt    alternatif yakıtların araştırılması, denen-  Pazarlama Kanal Müdürü olarak gö-
olarak biyokerosin karışımı kullanacak.   mesi ve kullanılmasına yönelik olarak     rev yapan Umut Çaynak, Air France
Lufthansa Şirketler Grubu kısa süre önce  dört yıldan uzun süredir yürütmekte ol-    - KLM Türkiye ailesine Satış Direk-
dünyanın ilk havayolu şirketler grubu    duğu süreci kararlı bir şekilde sürdürmüş   törü olarak katıldı. Çeşitli üst düzey
olarak Norveç petrol şirketi Statoil Avia- olacak.                    yöneticilik görevlerinde bulunan
                                              Çaynak, İTÜ İnşaat Mühendisliği ve
                                              Bilkent Üniversitesi İşletme eğitim-
                                              leri sonrasında Procter&Gamble’da
                                              Satış Temsilcisi olarak başladığı iş ha-
                                              yatına, yine Procter&Gamble bün-
                                              yesinde Bölge Satış Müdürü olarak
                                              devam etti.

Atlasjet’te Değişim: AtlasGlobal                              Etihad
                                              Havayollarının
2001 yılından bu yana Türkiye’de faali-   Projenin ilk adımlarının attıklarını ifade   Yolcu Sayısı
yetlerini sürdüren ve Türkiye’nin en çok  eden AtlasGlobal Havayolları Yönetim Ku-    %23 Arttı
tercih edilen havayolu şirketlerinden    rulu Başkanı Murat Ersoy, “2 uçak ile baş-
Atlasjet, kurumsal kimliğini değiştirerek  ladığımız bu serüvene bugün 22 uçaktan     Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal
artık yola AtlasGlobal olarak devam ede-  oluşan global bir filoyla devam ediyoruz.   havayolu şirketi Etihad Havayolları
ceğini açıkladı. Bu yenilenmeyle artık sa- Filomuzu yakın zamanda genişletmek ve     2014 yılında 14 milyon 800 bin yolcu
dece Türkiye’nin değil dünyanın da sayılı  destinasyonlarımızı yurtiçi ve dışında çe-   taşıyarak bugüne kadarki en yüksek
havayolu şirketi arasına girme hedefiy-   şitlendirmek için hazırlıklarımızı tamam-   performansına ulaştı. Şirketin bu
le, logosundan uçakların görünümüne,    ladık. Çok kısa zamanda bu gelişmeleri de   dönemde bir önceki yıla oranla elde
kurumsal kimliğinden vizyonuna kadar    paylaşıyor olacağız. Büyüme stratejimize    ettiği yolcu sayısı artışı, kapasite artı-
büyük bir değişim içine giren marka,    paralel olarak artık sadece Türkiye değil,   şının üzerine çıktı ve yüzde 23 olarak
bundan böyle yeni yüzü ve sürpriz geliş-  dünyanın farklı bölgeleri de radarımızda.   gerçekleşti.
meleriyle yolcularının karşısına çıkmaya  Bu nedenle yola AtlasGlobal markasıyla     2014 yılında Abu Dabi Uluslararası
hazırlanıyor.                devam etme kararı aldık” dedi.         Havalimanı üzerinden seyahat eden
                                              19 milyon 900 bin yolcunun yüzde
                                              74’ü Etihad Havayolları ile uçtu. Şir-
                                              kete bağlı diğer havayolları ile seya-
                                              hat eden yolcular da hesaba katıldı-
                                              ğında bu oran yüzde 82’e yükseliyor.

46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51