Page 44 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 44

havayolu

Türk Hava Yolları’na “Leed                                 Türk Hava Yolları'nın
Gold Sertifikası”                                      Mart Ayı Hat
                                              Açılışları
Geçtiğimiz aylarda faaliyete başlayan Sivil Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hiz-
Havacılık tarihinin en büyük girişimlerin-  met veriyor. Türkiye’nin en büyük ve bölge-  Hâlihazırda Dünya’nın en çok ülkesi-
den biri olarak addedilen; tamamı, Türk   sinin ilk sıralarında yer alan Türk Hava Yol- ne ve sayıca en fazla enternasyonel
Hava Yolları’nın öz kaynakları ile finanse  ları Teknik A.Ş. HABOM tesisleri, dünyanın   noktasına uçan havayolu şirketi un-
edilen bakım/ onarım merkezi; HABOM’     en önemli çevre ödülü; “Leed (Leadership    vanına sahip Türk Hava Yolları, yolcu-
un icraata geçmesi sadece Türkiye’de de-   in Energy and Environmental Design- Ener-   larına dünyanın her köşesini ulaşıla-
ğil, tüm dünyada oldukça ses getirmiş ve   ji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik)Gold   bilir kılmak adına geliştirdiği strateji
önümüzdeki yıllarda bölge havacılığını    Sertifikası”nın sahibi oldu. HABOM, ‘Yeşil   planını hız kesmeden faaliyete ge-
domine edecek mühim bir adım olarak     Bina Değerlendirme Sistemi’ standartları    çiriyor ve önümüzdeki Mart ayında
yorumlanmıştı. HABOM, Türk Hava Yolları   doğrultusunda enerji verimliliği, ekolojik   üç yeni enternasyonel destinasyonu
Teknik A.Ş.’nin, sektörel platformda teknik ürün kullanımı ve doğal yaşamın korunma-    geniş uçuş ağına dâhil ediyor. Afrika
bakım/onarım kabiliyetini ve kapasitesini  sı çerçevesinde tasarlanmasıyla, Türkiye’de  kıtasında uçuş sağlayacağı 38. nokta
artırmak, havacılık alanında kapsamlı bir  uçak bakımı alanında bu sertifikaya lâyık   olan Abuja’ya 3 Mart 2015 itibariyle
ekosistem yaratmak adına İstanbul Sabiha   görülen ilk tesis unvanının da sahibi oldu.  Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve
                                              Pazar günleri olmak üzere haftada 5
  Turkish Cargo, Yeni                                   gün karşılıklı olarak sefer düzenliyor.
  Kargo Terminali’nde                                   Filipinler’in başkenti Manila uçuşları
                                              ise 30 Mart 2015 itibariyle Pazarte-
                                              si, Çarşamba ve Cumartesi günleri
                                              olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı
                                              olarak icra edilecek. Bir diğer yeni
                                              destinasyon; Taipei’ye seferler ise,
                                              31 Mart 2015’ten itibaren haftada 7
                                              gün olmak üzere İstanbul’dan karşı-
                                              lıklı olarak icra edilecek.

Türk Hava Yolları’nın başarılı alt      sıra Türk Hava Yolları filosundaki 253     Pegasus Asia’dan
markalarından biri olarak faaliyet      yolcu uçağının kargo kapasitesini de      Delhi’ye İlk Uçuş
gösteren Turkish Cargo, bayrak taşı-     kullanan Turkish Cargo, hizmete giren
yıcı havayolunun geniş uçuş ağı ve      yeni tesisiyle hedeflerine ulaşmada      Pegasus Hava Yolları’nın Kırgız hava-
filosundan istifade etmek suretiyle     önemli bir mesafe kat etmiş bulunu-      yolu şirketi Air Manas’la iş ortaklığın-
bugün, küresel hava kargo sektörü-      yor. Tesis, uluslararası standartlardaki    dan doğan “Pegasus Asia”, uçuş nok-
nün önemli figürlerinden biri olarak     altyapısı ile kargo kabulü ve operas-     talarını ve sefer sayılarını artırıyor.
addediliyor. 1 Ocak 2015 itibarıyla     yonel süreçlerde hızlılık, operasyonda     Pegasus Asia, Bişkek merkezli uçuş
resmen faaliyete başlayan, yüksek      yalın süreç akışları, daha geniş kargo     ağına eklediği Delhi’ye tarifeli sefer-
standartlara sahip yeni kargo ter-      kabul alanı, farklı tip ve büyüklüklerde    lerine başladı. Bişkek’ten Delhi’ye
minali ile operasyon süreçlerini ya-     özel kargo depolama alanları, kombi-      gitmek isteyen misafirler, Pazartesi
lınlaştırarak yeniden tasarlayan ve     ne operasyon alanları, daha büyük ve      günleri saat 08.30’da, Cuma gün-
böylelikle hizmet kalitesini maksimize    düzenli operasyon alanı, daha yüksek      leri de saat 21.55’te gerçekleşecek
eden Turkish Cargo, geçiş sürecinin     kapasiteli depolama alanları, kapsayı-     seferler ile uçabilecekler. Delhi’den
sorunsuz tamamlanması akabinde        cı ve yüksek kaliteli güvenlik sistemleri   Bişkek’e gitmek isteyen misafirler
standart düzeyli operasyonel sürecini    gibi bünyesinde bulunan birçok kargo      için de Pazartesi günleri saat 12.15,
icraata geçirdi. 48’i kargo noktası ol-   hizmet detayını inovatif bir yaklaşım-     Cumartesi günleri ise saat 01.40’ta
mak üzere 108 ülkede 260’dan fazla      la tasarladıktan sonra müşterilerinin     seferler düzenleniyor. Pegasus Hava
uçuş noktasına, 9 kargo uçağının yanı    kullanımına sunuyor.              Yolları misafirleri 2013 yılından beri
                                              haftanın 7 günü karşılıklı gerçekleş-
                                              tirilen İstanbul’dan Bişkek uçuşları-
                                              na ek olarak, Pegasus Asia’nın uçuş
                                              ağına eklenen yeni bağlantı noktası
                                              Delhi’ye de Bişkek üzerinden aktar-
                                              malı olarak uçabilecekler.

44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49