Page 38 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 38

gündem

    Yemeğe katılan TUROB Yönetim Kurulu Üyeleri bir arada...

denle revize planlamalarınızda bu konuyu   bir çoğunda kent meydanlarının oranın    uyarılarda bulunulmasının TUROB’un
göz ardı etmeyiniz.”             simgesi halinde, Taksim de ülkemizin    asli görevlerinden biri olduğunu söyle-
                       simge meydanlarından bir tanesi fakat    yen Bayındır planlı ve dengeli büyüme-
“Kuzey Avrupa                 dünyada ki örnekleri gibi medeniyetin    ye dikkat çekti: “Uyarılarımızın mevcut
Ülkelerine Yönelik              simgesi haline gelmesi gerekiyor. Tak-   otellerin karlılığını korumak veya reka-
Etkinlik Gerçekleştirilmeli”         sim meydan düzenlemesi çağdaş ül-      betten kaçınmak gibi algılanmamasını
                       kelerdeki örnekler göz önüne alınarak    istiyorum. Bu çerçevede planlı ve den-
Sektör olarak tanıtım faaliyetlerine devam  bir an önce tamamlanmalıdır. Bunun     geli büyümenin gerekliliğine bir kez
ettiklerini, bu doğrultuda Utrecht Turizm   yanı sıra, İstanbul’da sayıları her geçen  daha dikkat çekmek istiyorum. Elbette
Fuarı’nda, Rusya pazarında yaşanan sıkıntı  gün artan, kayıt dışı faaliyet gösteren   kalite odaklı rekabet sektörümüzü ge-
nedeniyle sejour bölgelerindeki turizmci-   konutların etkin olarak denetimleri     liştireceği gibi rakiplerimizin karşısında
lerin Hollanda ve Benelüks Bölgeleri’nde   sağlanmalıdır. Söz konusu konutların    da bizi daha güçlü hale getirecektir.
daha fazla yoğunlaştığını gözlemledikle-   Belediye’nin su, çevre temizlik ve ruh-   Ama kazanımı olmayan bir rekabet
rini ifade eden Bayındır, “Alışkanlıkları ve sat gelirlerinde de önemli oranda gelir   kavramına her zaman karşıyım.”
sosyal yaşamları gereği turizm açısından   kaybına yol açtığını özellikle belirtmek  Timur Bayındır son olarak, dünyanın
önemli bir kaynak pazar olan bu ülkeler,   gerekir. Havataş hareket noktasının Ta-   en eski Mabed’i olan Göbekli Tepe’nin
istikrar yolunda sektörümüz için oldukça   limhane Bölgesinde Abdülhak Hamit      de bulunduğu Peygamber ve Mozaik-
değerlidir. Bu hafta İspanya’da gerçekleş-  Caddesinde yarattığı yoğun ve yorucu    ler Urfa’mıza yönelik çalışmalar yürüt-
tirilecek FITUR ile akabinde Milano BIT,   trafik dikkate alınarak bu noktadan     meliyiz çağrısında bulundu.
Berlin ITB ve MITT Moskova Turizm Fuar-    kaldırılması gerekiyor. İstanbul’da ko-   Timur Bayındır’ın konuşmasının ardın-
larına etkin katılım ile bu fuarlardaki göz- naklama tesisi yatırımlarının planlama-   dan TUROB’a yeni üye olan otellere
lemlerimizi de sizlere aktaracağız.” dedi.  sında sektörümüzün de görüşüne yer     plaketleri, “Yeşillenen Oteller Sertifika-
                       verilmelidir” dedi.             sı” almaya hak kazanan otellere belge-
“Taksim Meydanı Dünyadaki                                 leri ve etkinliğe ev sahipliği yapan CVK
Örnekleri gibi Olmalı”            “Kazanımı Olmayan              Park Bosphorus Otel’e teşekkür plaketi
                       Rekabete Karşıyım”             takdim edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden tu-
rizm sektörüne yönelik istek ve beklentile-  Sektöre dair risklerin dile getirilmesi ve
ri olduğunu söyleyen Bayındır, “Ülkelerin

          Yemekte görev alan CVK Park Bosphorus Hotel personeli sahneye çağırılarak
             TUROB üyeleri ve davetliler tarafından alkışlanarak tebrik edildi

38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43